Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksu määr ja maamaksu vabastuse andmine Saue vallas

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2018, 25

Maamaksu määr ja maamaksu vabastuse andmine Saue vallas

Vastu võetud 21.12.2017 nr 38
RT IV, 29.12.2017, 146
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2018RT IV, 07.04.2018, 1410.04.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõigete 1 ja 2, § 11 lõigete 4 ja 6 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad ja maamaksu vabastuse andmine Saue valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Maamaksumäär

  Kehtestada Saue vallas maamaksumäärad diferentseeritult katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja hinnatsoonide kaupa alljärgnevalt:
  1) põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks on 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  2) ärimaa maamaksumääraks on 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  3) punktides 1 ja 2 nimetamata maa maamaksumääraks on 2,0 protsenti.

§ 3.   Maksuvabastused

  Maamaksust vabastusele on õigus represseeritul ja represseerituga võrdsustatul isikul okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

§ 4.   Maksuvabastuse taotlemine

  (1) Maamaksuvabastuse saamiseks esitab taotleja Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht;
  2) dokumendi koopia, mis tõendab isiku vastavust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõikes 1 või 2 või § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele;
  3) maksustatava katastriüksuse aadress ja pindala;
  4) maakasutuse ulatus.

  (2) Maksuvabastuse taotlus peab olema esitatud vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 15. jaanuariks. Maksuvabastuse taotlust ei ole vaja uuesti esitada, kui eelmises taotluses esitatud andmetes ei ole muudatusi.

§ 5.   Maksuvabastuse andmine

  Maksuvabastuse andmise otsustab vallavalitsuse, kinnitades oma korraldusega hiljemalt maksustamisaasta 25. jaanuariks maksuvabastuse saajate nimekirja jooksva aasta kohta. Mõjuvate põhjuste ilmnemisel võib vallavalitsus nimekirja täiendada jooksva aasta jooksul.
[RT IV, 07.04.2018, 14 - jõust. 10.04.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Isikud, kes on esitanud maksuvabastuse taotluse enne käesoleva määruse jõustumist, ei pea uut taotlust esitama, kui nende poolt esitatud andmetes ei ole muudatusi.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json