EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Ettevõtlustoetuse andmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2018, 51

Ettevõtlustoetuse andmise kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Käesoleva määruse alusel toetuse andmise eesmärk on Pärnu linna väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Pärnu linnas ettevõtluse arendamine.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) toetus – tagastamatu abi;
  2) väikeettevõte – äriühing, mis annab tööd vähem kui 50 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot;
  3) projekt – kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse või kasutatakse.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  Toetatavad tegevused on:
  1) eksperdi kaasamine toote- ja teenusearenduse nõustamiseks;
  2) toote- ja teenusearendusprojektide koostamine;
  3) eksperdi kaasamine tehnoloogiaalaseks nõustamiseks;
  4) ekspordiplaanide koostamine;
  5) turu- ja tasuvusuuringute läbiviimine;
  6) tööalased täiendkoolitused, koolitusvisiidid;
  7) välis- ja sisemesside külastamine ja osalemine;
  8) eksportturgudele suunatud turundustegevused.

§ 5.   Abikõlbulikud ja mitteabikõlbulikud kulud

  (1) Kõik toetatavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja taotluses detailselt kirjeldatud.

  (2) Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) finantseerib tehtud kulusid tagantjärele tingimusel, et kõik tegevused toimusid §-s 6 nimetatud projekti abikõlblikkuse perioodil.

  (3) Abikõlbulikud on §-s 4 nimetatud tegevustega otseselt seotud ja põhjendatud kulud vastavalt §-s 7 sätestatud piirmääradele.

  (4) Mitteabikõlbulikud on järgmised kulud:
  1) mitterahalised sissemaksed;
  2) laenu, liisingu, pangagarantii ja muude finantseerimisteenustega kaasnevad kulud;
  3) trahvid, viivised ja muud rahalised karistused ning kohtukulud;
  4) esinduskulud ja kingitused;
  5) toitlustamise kulud, välja arvatud koolituse või konverentsi kohvipauside kulu;
  6) isikliku või ettevõttele kuuluva transpordivahendi kasutamise kulud;
  7) riiklikud maksud, riigilõivud;
  8) muud projektiga mitteseotud ning elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

§ 6.   Projekti abikõlblikkuse periood

  Projekti abikõlblikkuse periood on ajavahemik toetuse eraldamise otsusest kuni 12 kuu möödumiseni.

§ 7.   Taotletava toetuse piirmäärad ja tingimused

  (1) Toetuse alammääraks on 1000 eurot ja ülemmääraks 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

  (2) Taotluse eelarves peab olema ette nähtud omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30% projekti kogumahust.

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, mis avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

  (2) Info taotluse esitamise võimaluste kohta avalikustab linnavalitsus Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee ja kohalikus ajalehes 1 kuu enne taotluse esitamise tähtaega. Taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts, II taotlusvooru väljakuulutamisel on taotluse esitamise tähtaeg 30. juuni ja III taotlusvooru väljakuulutamisel 30. september.

§ 9.   Nõuded taotlejale

  (1) Käesoleva määruse mõistes võib toetuse taotlejaks olla väikeettevõte.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja peamine tegevuskoht on Pärnus;
  2) taotleja on tegutsenud vähemalt 1 majandusaasta;
  3) taotlejal puuduvad maksuvõlad, sh kohalike maksude võlad, välja arvatud juhul, kui need on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.
  4) taotlejal on projekti omafinantseerimiseks vajalikud vahendid;
  5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

  (3) Taotleja eelmise majandusaasta netokäibest ei tohi alljärgnevad tegevusalad moodustada rohkem kui 50%:
  1) põllumajanduslik ja kalanduslik tootmine;
  2) transport;
  3) jae- ja hulgikaubandus;
  4) finantsteenused ja kindlustustegevus;
  5) kinnisvaraalane tegevus;
  6) alkoholi- ja tubakatoodete tootmine ja vahendus;
  7) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

§ 10.   Nõuded taotlusele

  (1) Toetuse taotluses märgitakse:
  1) taotleja ja tema esindusõigusliku isiku üldandmed;
  2) andmed projekti kohta (sh projekti nimetus, teostamise vajadus, eesmärk, oodatavad tulemused ja mõju, tegevuste algus- ja lõppkuupäev, projekti üldmaksumus, taotletava toetuse summa, omafinantseeringu summa);
  3) esitatud lisadokumentide loetelu;
  4) taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) projektitegevuste kirjeldus ning ajakava;
  2) tegevuskulude eelarve tegevuste lõikes;
  3) kaasatavate konsultantide nimekiri, tutvustus (kui projekti raames kaasatakse konsultant(e));
  4) jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne;
  5) kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projekti raames viiakse ellu turundustegevusi.

  (3) Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik.

§ 11.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Pärnu Linnavalitsuse arenguteenistus (edaspidi arenguteenistus) kontrollib 7 tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Arenguteenistusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses või sellele lisatud dokumentides informeerib arenguteenistus sellest taotlejat ning määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata, lõpetatakse taotluse menetlus.

  (4) Kui arenguteenistus tuvastab valeandmete esitamise, lõpetatakse menetlus arenguteenistuse otsusega.

§ 12.   Ekspertkomisjon

  (1) Linnavalitsus moodustab taotluste hindamiseks ekspertkomisjoni.

  (2) Arenguteenistus esitab taotlused ekspertkomisjonile hindamiseks.

  (3) Ekspertkomisjoni pädevuses on toetuse eraldamiseks taotlusele hinnangu andmine. Komisjoni liige ei tohi osaleda tema enda või temaga seotud isiku taotluse läbivaatamisel ja hindamisel.

§ 13.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuste eraldamise otsustab ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt 30 tööpäeva möödumisel arvates taotluse esitamise tähtajast.

  (2) Arenguteenistus avalikustab toetuse saajad 3 tööpäeva jooksul Pärnu linna veebilehel.

  (3) Arenguteenistus teavitab taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest 10 tööpäeva jooksul pärast korralduse vastuvõtmist.

§ 14.   Lepingu sõlmimine

  (1) Arenguteenistus sõlmib toetuse saajaga lepingu ühe kuu jooksul pärast linnavalitsuse poolt toetuse eraldamise otsustamist. Taotluse positiivne rahastamisotsus kehtib 2 (kaks) kuud otsuse tegemise päevast arvates, millise aja jooksul on toetuse saajal õigus leping sõlmida.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised lepingutingimused.

§ 15.   Lepingu muutmine

  (1) Toetuse saaja peab projekti muutmise soovi korral esitama arenguteenistusele lepingu muutmise taotluse. Nimetatud taotlust ei pea esitama juhul, kui projekti muudatus jääb alla 10% projekti eelarvest.

  (2) Projekti muutmise taotluse vaadatakse üle ja otsus langetatakse 7 tööpäeva jooksul:
  1) arenguteenistuse poolt, kui projekti muudatus jääb alla 30% projekti eelarvest;
  2) ekspertkomisjoni poolt, kui muudatus ületab 30% projekti eelarvest.

§ 16.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja peab hiljemalt 1 kuu jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi esitama arenguteenistusele vormikohase aruande koos kuludokumentide ning neid tõendavate maksekorraldustega.

  (2) Toetuse kasutamise aruande vorm avalikustatakse Pärnu linna veebilehel.

  (3) Aruande peab allkirjastama toetuse saaja esindusõiguslik isik.

§ 17.   Projekti järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab arenguteenistus 7 tööpäeva jooksul aruande esitamisest arvates.

  (2) Puudusteta aruanne kinnitatakse arenguteenistuse poolt.

  (3) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on arenguteenistusel õigus leping ühepoolselt lõpetada ning linnavalitsus tunnistab toetuse eraldamise korralduse toetuse saaja suhtes kehtetuks.

§ 18.   Toetuse väljamaksmine

  Toetus makstakse välja pärast aruande kinnitamist 7 tööpäeva jooksul.

§ 19.   Rakendussätted

  2018. aastal enne käesoleva määruse jõustumist esitatud taotluste läbivaatamisel ja hindamisel ning toetuse eraldamisel ja väljamaksmisel lähtutakse käesolevast määrusest.

§ 20.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 16.02.2012 määrus nr 2 „Pärnu linna eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja menetlemise kord“ tunnistatakse kehtetuks

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json