HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2021, 4

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.03.2021 nr 2
, määruse § 2 lõike 3 punkti 1 ja lõiget 4 rakendatakse alates 1. septembrist 2021

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Keila linna üldhariduskoolides (edaspidi kool).

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse koolide statsionaarses õppes 1.-12. klassi õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) Toitlustaja peab tagama õpilasele koolipäeva jooksul ühe tasuta koolilõuna Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse ulatuses.

  (3) Õpilasel on soovi korral võimalus süüa kallimat koolilõunat kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse summa ulatuses. Sel juhul:
  1) kaetakse 1.-9. klassi õpilastel riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe Keila linna eelarvest;
  2) katab 10.-12. klassi õpilastel riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe lapsevanem või eestkostja.

  (4) Waldorfkooli Läte 1.-9. klassi rahvastikuregistri andmetel Keila linna õpilaste Keila linna eelarvest makstava koolilõuna toetuse suurus ühe õpilase kohta on võrdne munitsipaalkooli õpilastele makstava toetusega.

  (5) Toitlustajale kaetakse koolilõuna kulud Keila Linnavalitsusega sõlmitud toitlustamisteenuse osutamise lepingu alusel.

  (6) Vabariigi Valitsuse ja/või Terviseameti korralduse alusel õpilaste distantsõppele üleviimisel tagatakse kooli poolt kõikidele õpilastele soovi korral toidupakk, mille avalduste kogumise, toidupaki komplekteerimise ja kättesaamise korraldab kool koostöös kooli toitlustamisteenuse osutajaga.

§ 3.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise arvestus

  (1) Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Keila Linnavalitsus.

  (2) Toetust kasutavate õpilaste üle peab arvestust kool.

§ 4.   Ettepanekute tegemine

  Kooli hoolekogul/nõukogul, kooli juhtkonnal ja õpilasesindusel on õigus teha kooli pidajale ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Keila Linnavolikogu 16.06.2020. aasta määrus nr 9 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“.

§ 6.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub üldises korras.

  (2) Määruse § 2 lõike 3 punkti 1 ja lõiget 4 rakendatakse alates 1. septembrist 2021.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json