HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2021, 6

Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord

Vastu võetud 17.12.2019 nr 31
RT IV, 31.12.2019, 12
jõustumine 03.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2020RT IV, 04.03.2020, 407.03.2020
31.08.2020RT IV, 08.09.2020, 511.09.2020
30.03.2021RT IV, 07.04.2021, 210.04.2021, rakendatakse alates 01.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 452 lõigete 1 ja 5 alusel.
[RT IV, 08.09.2020, 5 - jõust. 11.09.2020]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord reguleerib Lääne-Harju valla (edaspidi valla) eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses munitsipaallasteasutuses mittekäiva pooleteise- kuni seitsmeaastase lapse lapsehoiuteenuse või eralasteasutuseteenuse osalise rahastamise (edaspidi ka toetus) tingimusi, taotlemist, aruandlust ja järelevalvet.

  (2) Lapsehoiuteenus või eralasteasutuseteenus (edaspidi teenus) on lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) toimetulekut või töötamist toetav või lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust vähendav teenus, mille osutamise vältel tagab lapse arendamise, hooldamise ja turvalisuse teenuse osutaja.

  (3) Lääne-Harju Vallavalitsus võib vajadusel korraldada teenuse osutaja leidmiseks hanke.

  (4) Käesolev kord ei reguleeri riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamist.
[RT IV, 08.09.2020, 5 - jõust. 11.09.2020]

§ 2.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellel on kehtiv tegevusluba teenuse osutamiseks.

  (2) Teenust võib osutada täisajaliselt või osaajaliselt. Täisajalise teenuse kestus on 5 päeva nädalas ja osaajalise teenuse kestus on alla 5 päeva nädalas.

  (3) Teenuse osutaja, vanema ja vallavalitsuse vahel sõlmitakse kolmepoolne kirjalik leping, mis peab sisaldama lapse isikuandmeid, teenuse kasutamise alguse kuupäeva, teenuse eest vanema makstava tasu suurust, toitlustamise eest makstava toidupäevamaksumuse suurust, vallavalitsuse poolt makstava tasu suurust, teenuse osutamise koha aadressi ning tingimusi teenuse kestuse kohta päevas ja kuus, toetuse suurust, aruandlust, toetuse kasutamise kontrollimise tingimusi, sanktsioone lepingu rikkumisel ja muid olulisi tingimusi.

§ 3.   Teenuse rahastamise alused

  (1) Valla eelarvest rahastatakse teenust, kui:
  1) teenust vajav laps on registreeritud valla munitsipaallasteaia järjekorda, kuid vallal puudub võimalus tagada lapsele lasteaia koht soovitud ajaks vanema poolt lasteaia koha taotlemise avalduses nimetatud eelistatud munitsipaallasteaias ja vanem on loobunud talle pakutud alternatiivsetest, kuid lapse elukohajärgse teeninduspiirkonna munitsipaallasteaia kohtadest;
  2) laps vajab arsti või muu pädeva isiku otsuse kohaselt erivajadusest tulenevalt õpi- ja kasvukeskkonda, mida vastavalt esitatud dokumentidele ei ole valla munitsipaallasteaias võimalik tagada;
  3) teenust vajav laps on registreeritud valla munitsipaallasteaia järjekorda, kuid vallal puudub võimalus tagada lapsele lasteaia koht kõigis lapse elukohajärgsetes teeninduspiirkonna munitsipaallasteaedades.

  (2) Valla eelarvest teenuse rahastamise eelduseks on:
  1) teenust kasutava lapse elukoht koos vähemalt ühe vanema või eestkostjaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vallas;
  2) laps ei käi üheski teises koolieelses lasteasutuses ja täidetud on vähemalt üks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimus või laps ei kasuta riigi rahastatavat lapsehoiuteenust või teise õppeasutuse hoiuteenust;
  3) teenuse osutaja ja lapsehoidja vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele;
  4) teenuse osutajal ei ole maksuvõlga ega võlgnevusi Lääne-Harju valla ees;
  5) teenuse osutaja on võimeline tagama teenust kõigil tööpäevadel vähemalt 8 tunni ulatuses päevas.

  (3) Toetust makstakse vastavalt tegelikule teenuse mahule alates käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 3 kirjeldatud lepingus kokkulepitud teenuse osutamise alguskuupäevast kuni teenuse osutamise lõppemiseni. Toetuse maksmine lõpetatakse:
  1) lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või üldhariduskooli nimekirja;
  2) lapse registreerimisel valla munitsipaallasteaia järjekorda kohataotlejana, lapsele on pakutud vanema avalduses näidatud eelistatud munitsipaallasteaia kohta, kuid vanem loobub pakutavast kohast.

  (4) Õigust toetusele ei teki teenust vajava lapse vanemal, kes ise osutab füüsilisest isikust ettevõtjana oma lapsele lapsehoiuteenust või kes ostab lapsehoiuteenust sama lapse füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevalt teiselt vanemalt, v.a käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud asjaolu esinemisel ja tingimusel, et vald ei ole sõlminud lepingut lasteaiateenuse tagamiseks ühegi teise eraõigusliku isikuga või kohaliku omavalitsusega.
[RT IV, 08.09.2020, 5 - jõust. 11.09.2020]

§ 4.   Toetuse määr

  (1) Teenuse toetuse määr täisajalise koha kasutamisel ühe lapse kohta ühes kalendrikuus on:
  1) käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul ja lõikes 2 loetletud tingimustel kuni 100 protsenti Lääne-Harju Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kinnitatud Lääne-Harju valla munitsipaallasteaedade keskmisest kohamaksumusest ühe lapse kohta kuus, millest on maha arvatud Lääne-Harju Vallavolikogu poolt kinnitatud vanema poolt kaetav osa. Käesoleva sätte kohaldamisel ei rakendata kohustust, et vanema poolt kaetava osa suurus ei ületaks 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast;
  2) käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud juhul ning lõikes 2 loetletud tingimustel tagab vald vanemale teenuse osutamise vähemalt munitsipaallasteaedadega samadel tingimustel, kui see on valla munitsipaallasteaias.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud toetuse maksimaalmäära rakendamise aluseks on, et vanem kasutab teenust vähemalt 5 päeval nädalas (täisajaline teenus). Alla 5 päeva nädalas teenuse kasutamisel arvestatakse toetuse suurus proportsionaalselt teenuse kasutamise päevadele.

  (3) Vallavalitsus võib vanemale kompenseerida lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud toetusele teenust saava lapse toidukulu. Kompenseeritava toidukulu maksimaalmäär on valla munitsipaallasteaedade toidukulu piirmäär.
[RT IV, 08.09.2020, 5 - jõust. 11.09.2020]

§ 5.   Teenuse toetuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitab vanem vallavalitsusele kirjaliku taotluse teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks, milles on märgitud andmed teenuse osutaja (sh andmed tegevusloa kohta), tema tegevuskoha kohta, teenuse osutamise alguskuupäev ja lapse ning vanemate isikuandmed.

  (2) Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust käesoleva korra paragrahvis 3 sätestatud tingimustele ja vajadusel nõuab täiendavaid dokumente ning selgitusi. Teenuse osutaja või vanem peab nõutavad andmed esitama vallavalitsuse määratud täiendava tähtaja jooksul.

§ 6.   Teenuse toetuse määramine ja maksmine

  (1) Kui teenuse taotleja vastab käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 2 sätestatud tingimustele, sõlmitakse osapoolte vahel paragrahvi 2 lõikes 3 kirjeldatud leping.

  (2) Käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul makstakse teenuse toetus teenuse osutajale arvete alusel iga kalendrikuu eest vastavalt eelmise kalendrikuu tegelikule teenuse mahule. Tegelikuks teenuse mahuks on kolmepoolse kirjaliku lepingu järgselt kokkulepitud teenuse kasutamine, sealhulgas kuni 10 tööpäeva pikkune põhjendatud teenuse ajutine mittekasutamine (haigus). Alates teenuse ajutise mittekasutamise 11 tööpäevast kuni 20 tööpäevani on toetuse suuruseks 50 protsenti kolmepoolse kirjaliku lepingu järgsest valla poolt makstavast toetuse määrast. Teenuse ajutisel mittekasutamisel järjest üle 21 tööpäeva lepingu täitmine peatub.

  (3) Vallavalitsus võib erandkorras ja põhjendatud juhtudel, milleks on eelkõige valla poolt avalike teenuste osutamise järjepidevuse tagamine, teha otsustuse teenuse määramiseks ja toetuse maksmiseks, kui taotleja ei vasta käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 2 sätestatud tingimustele ja teenust kasutava lapse vanus on erinev paragrahvi 1 lõikes 1 sätestatud vahemikust.
[RT IV, 08.09.2020, 5 - jõust. 11.09.2020]

  (4) Lääne-Harju Vallavalitsusel on erandkorras ja põhjendatud juhtudel õigus teha otsustusi käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud teenuse toetuse määra ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teenuse kasutamise kohta.
[RT IV, 07.04.2021, 2 - jõust. 10.04.2021, rakendatakse alates 01.03.2021]

§ 7.   Teenuse osutaja teavitamiskohustus

  Teenuse osutaja on kohustatud teavitama vallavalitsust koheselt, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul:
  1) teenuse osutamise lõppemisest iga teenuse saaja puhul;
  2) kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida toetuse eraldamise lõpetamist;
  3) riikliku järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 8.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust ning nõuda seletusi lepingu täitmise kohta.

  (2) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
  1) langeb ära vähemalt üks käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 1 loetletud teenuse rahastamise aluseks olevatest tingimustest;
  2) toetuse taotlemisel on kasutatud valeandmeid;
  3) teenuse osutaja ei täida koolieelse lasteasutuse seaduses, sotsiaalhoolekande seaduses, selle alusel antud õigusaktides ja käesolevas määruses sätestatud kohustusi, sh jätab riikliku järelevalveorgani tehtud ettekirjutuse põhjendamatult täitmata või eirab selle täitmist;
  4) teenuse osutaja lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel või tema suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus;
  5) vanemal on võlgnevus valla või teenuse osutaja ees;
  6) teenuse osutaja või vanem ei esita tähtaegselt nõutud andmeid või dokumente;
  7) muudel õigusaktides või teenuse osutajaga sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel.

  (3) Vallavalitsusel on õigus käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud asjaoludest teadasaamisel ja enne toetuse maksmise lõpetamise otsustamist peatada toetuse maksmine.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (11) Paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud teenuse osutaja, vanema ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolsed kirjalikud lepingud, mis on sõlmitud enne 1. septembrit 2020 ja käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud alusel, kehtivad kuni neis sätestatud tähtaja lõpuni arvestades käesolevas määruses sätestatut.
[RT IV, 08.09.2020, 5 - jõust. 11.09.2020]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json