ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2022, 2

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Vastu võetud 31.03.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel Setomaa vallas.

§ 2.   Toetuse arvestamise alused

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud piirmäärade ulatuses.

  (2) Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks loetakse 18 m2 iga perekonna liikme kohta ning lisaks 15 m2 perekonna kohta. Kui perekonnaliikmete hulka kuuluval kuni 24-aastasel õpilasel või üliõpilasel on täiendavad eluasemekulud, lisatakse perekonna kohta arvestatud eluruumi sotsiaalsel põhjendatud normile 18 m2 pinda õppuri kohta.

  (3) Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse arvesse eluruumi üldpind.

  (4) Kui eluruumi kasutab üksinda elav pensionär, loetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks eluruumi tegelik suurus, kuid mitte rohkem kui 51 m2.

  (5) Eluasemekulud kompenseeritakse isikutele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Setomaa vald või sotsiaalhoolekande seaduses § 5 lõigetes 2-5 nimetatud isikutele.

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür – kuni 2,5 eurot normpinna m² kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 2 eurot normpinna m² kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 1 eurot normpinna m² kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 12 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 9 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus ja/või kuivkäimlate ja septikute tühjendamine kaks korda aastas – kuni 50 eurot kord;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse (va ahiküttega eluaseme olemasolu) maksumus kuni 5 eurot 1 m² kohta kuus;
  6) kütteks või soojaveevarustuseks tarbitud kütuse maksumus ahiküttega eluruumides aastaringselt kuni 2 eurot normpinna m² kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 650 eurot aastas. Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamise kuul ning järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 40 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 25 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus – kuni 45 eurot balloon, 1-2 elaniku kohta 2 ballooni ning 3 ja enama elaniku kohta 4 ballooni aastas;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 1 eurot 1 m² elamualuse pinna kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu – ainult konkreetsele kasutatavale alalisele eluruumile kuni 1 eurot 1 m² kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu – kuni 8 eurot pereliikme kohta kuus.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule võib Setomaa Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist toimetulekutoetuse arvestamisel üksi elavale isikule või perekonnale, kellele on toimetulekutoetuse arvestamisele vahetult eelnenud kuuel kuul määratud toimetulekutoetus, võtta arvesse muid ühekordseid eluasemekulusid, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimese tervisele või elule, kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.

  (3) Eluasemekulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (4) Piirmääradest väiksemate kulude korral on toimetulekutoetuse määramise aluseks tegelikud kulud.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Setomaa Vallavolikogu 27.12.2017 määrus nr 10 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse alates 01.04.2022.

Urmas Sarja
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json