SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2022, 10

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 36
RT IV, 03.07.2018, 47
jõustumine 06.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.04.2021RT IV, 06.05.2021, 101.06.2021
31.03.2022RT IV, 07.04.2022, 510.04.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Viljandi valla eelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja korra (edaspidi kord).

  (2) Sotsiaaltoetusi on õigus saada elanikel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi (edaspidi rahvastikuregister) on Viljandi vald ja vältimatu abina isikutel, kes ajutiselt viibivad Viljandi valla haldusterritooriumil ja on hätta sattunud.

  (3) Viljandi valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused (edaspidi toetus) on:
  1) sissetulekust sõltumatud toetused;
  2) sissetulekust sõltuvad toetused.

  (4) Korda kohaldatakse koostoimes sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja haldusmenetluse seadusega.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) ülalpidamiskohustusega isik – on perekonnaseaduse mõistes abikaasa, täisealised lapsed, täisealised lapselapsed, vanemad ja vanavanemad;
  2) toimetulek – isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  3) toetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks või toimetulekuraskuste leevendamiseks antav rahaline või mitterahaline toetus;
  4) sotsiaalametnik – Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse ametnik, kes menetleb toetuse taotlust;
  5) vältimatu sotsiaalabi – piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse, ravimid ja ajutise peavarju;
  6) perekonna liige – abielus või abieluga sarnanevas suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
  7) vähekindlustatud isik – inimene, kes elab üksi ning kelle sissetulek jääb pärast määruse paragrahvis 13 lõikes 2 märgitud kulude tasumist alla kahekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri määra;
  8) vähekindlustatud perekond – perekond (kaks ja enam inimest), kelle iga liikme sissetulek jääb pärast määruse paragrahvi 13 lõikes 2 märgitud kulude tasumist alla 1,5-kordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri määra.
[RT IV, 06.05.2021, 1 - jõust. 01.06.2021]

2. peatükk TOETUSTE LIIGID 

§ 3.   Viljandi valla eelarvest makstavad toetused

  (1) Sissetulekust sõltumatud toetused:
  1) sünnitoetus;
  2) ranitsatoetus;
  3) vältimatu sotsiaalabi toetus;
  4) kriisitoetus;
  5) matusetoetus.

  (2) Sissetulekust sõltuvad toetused:
  1) toimetulekutoetus;
  2) laste toitlustamise toetus;
  3) ühekordne sotsiaaltoetus.

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUMATUD TOETUSED 

§ 4.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust on õigus saada lapse vanemal, kelle elukohana on vähemalt viimased 12 kuud enne lapse sündi rahvastikuregistris registreeritud Viljandi vald ning vastsündinu on registreeritud Viljandi valda.

  (2) Täpsema sünnitoetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra kehtestab Viljandi Vallavolikogu.

§ 5.   Ranitsatoetus

  (1) Ranitsatoetust on õigus saada 1. klassi astuvallapsel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on 1. augusti seisuga Viljandi vald.

  (2) Täpsema ranitsatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra kehtestab Viljandi Vallavolikogu.

§ 6.   Vältimatu sotsiaalabi toetus

  (1) Vältimatut sotsiaalabi toetust on õigus määrata ja maksta sotsiaalametnikul vältimatu sotsiaalabi vajadusel, informeerides Viljandi Vallavalitsuse alatist sotsiaalkomisjoni (edaspidi komisjon) maksmisest esimesel võimalusel.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi toetus määratakse isiku põhjendatud taotluse alusel.

  (3) Vältimatut sotsiaalabi toetust võib maksta ulatuses, mis tagab iga leibkonnaliikme kohta kehtiva kahekordse toimetulekupiiri summas sissetuleku. Vältimatut sotsiaalabi toetust määratakse ja makstakse koheselt, kui ohus on inimese tervis ja elu või kui toetuse hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi.
[RT IV, 07.04.2022, 5 - jõust. 10.04.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2022]

§ 7.   Kriisitoetus

  (1) Kriisitoetust on õigus saada isikul või perekonnal, kes on ajutiselt sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo, pereliikme äkilise haigestumise vms tagajärjel.

  (2) Kriisitoetus määratakse isiku või erandkorras kolmanda isiku taotluse alusel, millele võimalusel lisatakse vastavate ametkondade tõendid kriisiolukorra põhjendatuse kinnitamiseks (politsei, tuletõrje, tervishoiuasutus vm).

  (3) Kriisitoetuse suuruse määrab komisjoni ettepanekul Viljandi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) juhtumipõhiselt.

§ 8.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust on õigus saada isiku matuse korraldajal, kui isiku viimaseks elukohaks oli rahvastikuregistris Viljandi vald.

  (2) Täpsema matusetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra kehtestab Viljandi Vallavolikogu.

4. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 9.   Toimetulekutoetus

  (1) Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

  (2) Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seaduses ettenähtud korras, võttes aluseks kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi vastavalt elamuseaduse paragrahv 7 lõike 1 punktile 2 ja Viljandi Vallavolikogu poolt kehtestatud eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

  (3) Toimetulekutoetuse määramise otsustab sotsiaalametnik.

  (4) Sotsiaalametnikul on vajadusel õigus suunata toimetulekutoetuse taotlus otsustamiseks komisjonile või vallavalitsusele.

§ 10.   Laste toitlustamise toetus

  (1) Laste toitlustamise toetust on õigus saada vähekindlustatud perel, kelle laps käib:
  1) koolieelses lasteasutuses toidupäeva kulude ja/või kohamaksu katteks;
  2) üldhariduskooli pikapäeva rühmas oote kulude katteks.

  (2) Laste toitlustamise toetust määratakse kuni kuueks kuuks komisjoni otsusega.

  (3) Teiste omavalitsuste koolieelses lasteasutuses käivatele Viljandi valla lastele üldjuhul toitlustamise toetust ei maksta, välja arvatud juhul, kui lapsele ei jätku kohta Viljandi valla lasteaias või kui erivajadustega laps käib erivajaduse tõttu mujal lasteaias.

§ 11.   Ühekordne sotsiaaltoetus

  (1) Ühekordse sotsiaaltoetuse andmise eesmärk on toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.

  (2) Ühekordset sotsiaaltoetust võib taotleda vähekindlustatud isik või perekond. Ühekordset sotsiaaltoetust võivad taotleda ka korra paragrahvi 12 lõikes 8 nimetatud isikud.

  (3) Ühekordne sotsiaaltoetus eraldatakse toetuse taotleja või tema pereliikmete minimaalse toimetuleku säilitamiseks, esmase puuduse vähendamiseks.

  (4) Ühekordne sotsiaaltoetus summas kuni 500 eurot määratakse komisjoni otsusega.
[RT IV, 07.04.2022, 5 - jõust. 10.04.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2022]

  (5) Ühekordne sotsiaaltoetus alates summast 501 eurot määratakse vallavalitsuse korraldusega komisjoni ettepanekul.
[RT IV, 07.04.2022, 5 - jõust. 10.04.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2022]

5. peatükk TOETUSTE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 12.   Toetuste (va toimetulekutoetus) taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse, milles märgib:
  1) kõikide pereliikmete ees- ja perekonnanimed, isikukoodid ja elukoha andmed;
  2) toetuse taotlemise põhjuse;
  3) taotleja(te) sissetuleku suurust tõendavad dokumendid kuni kolme viimase kalendrikuu kohta;
  4) vajadusel tõendid (töötu puhul pöördumise kalender, õppimise korral õppeasutuse teatis õppimise kohta jms);
  5) kolme viimase kuu kulutusi tõendavad dokumendid vastavalt määruse paragrahvi 13 lg 2 sätestatule.
  6) muud asjas tähtsust omavad asjaolud.

  (2) Määruse paragrahvides 10 ja 11 nimetatud toetuste taotluse menetlemisel võib arvesse võtta kõiki üksikisiku või perekonna kasutuses olevaid ressursse (sh kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid, sõidukid liiklusseaduse tähenduses, väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses jne) ja muud otsest või kaudset rahalist tulu võimaldavaid vahendeid.

  (3) Sotsiaalametnikul on õigus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, sh väljavõtteid taotleja ja tema perekonnaliikmete pangakontodest, vara kasutamise lepinguid ja muid otsustamiseks vajalikke lisaandmeid ja dokumente ning vajadusel külastada toetuse taotleja kodu.

  (4) Sissetulekute hulka ei arvata:
  1) ühekordseid toetusi, mida on perekonna liikmetele makstud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest;
  2) kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kohaselt perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstud toetusi (va hooldajatoetus);
  3) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;
  4) riigi tagatisel antavat õppelaenu.

  (5) Lisaks paragrahvi 12 lõikes 4 nimetatule võib komisjon perekonna sissetulekute hulka mitte arvata sihtotstarbeliselt makstud stipendiume ning konkreetse kulu või kahju katmiseks makstud hüvitisi.

  (6) Kui taotleja või tema perekonnaliige saab sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette või tagantjärele, võib toetuse arvestamise aluseks võtta taotlemisele eelnenud kuue kuu keskmise sissetuleku.

  (7) Toetuste taotleja kinnitab taotluse allkirjastamisega esitatud andmete õigsust ning annab nõusoleku töödelda taotlusel märgitud isikute andmeid taotluse lahendamise eesmärgil.

  (8) Toetust võib abivajaja eest taotleda erandkorras ka mõni teine isik (hooldaja, õpetaja, sotsiaalametnik jms) juhul, kui toetust vajav isik on teadlik ja nõus toetuse taotlemisega, kuid ise mingil põhjusel toetust taotleda ei saa.

  (9) Sotsiaalametnik võib nõuda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis täiendavate dokumentide esitamist 10 tööpäeva jooksul. Kui nõutud dokumente ei ole tähtajaks esitatud, on õigus sotsiaalametnikul jätta taotlus läbi vaatamata.

  (10) Sissetulekute varjamise, teadvalt valeandmete esitamisel või sihtotstarbeliselt eraldatud toetuse vääriti kasutamise korral toetust ei maksta, toetuse maksmine lõpetatakse ja makstud toetus on õigustagasi nõuda.

§ 13.   Toetuse määramise ja maksmise alused

  (1) Toetust määratakse korra paragrahvi 2 lõike 1 punktide 7 ja 8 mõistes vähekindlustatud isikutele konkreetselt põhjendatud vajaduse tõttu.

  (2) Toetuse taotlejal loetakse väljaminekuks järgmisi kulutusi kalendrikuus:
  1) korteriüür ja hooldustasu;
  2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütte maksumus;
  3) tarbitud vee ja kanalisatsiooni maksumus;
  4) tarbitud elektrienergia maksumus;
  5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
  6) olmejäätmete veotasu;
  7) telefoni- ja internetiteenuste kulu 15 eurot kalendrikuus ja kooliskäivate lastega perekonna kohta kuni 25 eurot kalendrikuus;
[RT IV, 06.05.2021, 1 - jõust. 01.06.2021]
  8) lasteaia õppe- ja kohatasu;
  9) igapäevane transpordikulu;
  10) ravimite maksumus.

  (3) Toetuse taotluse menetlemisel võib kulutusteks lugeda ka muud sundkulutused, mida taotleja ei saa jätta tegemata kahjustamata enda või teiste pereliikmete tervist või toimetulekut.

  (4) Toetuse määramise aluseks ei loeta üldjuhul eluaseme renoveerimise või parendamisega seotud kulusid va juhul, kui remonditööde tegemata jätmine ohustab vähekindlustatud perekonna või üksikisiku elu või tervist.

  (5) Toetust võib komisjoni otsusega eraldada mitterahalise toetusena (nt toidupakk, küttepuud jne).

  (6) Komisjon hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning otsustab toetuse eraldamise või eraldamata jätmise komisjoni haldusaktiga 10 tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist.

  (7) Otsuse tegemisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse paragrahvides 4 ja 6 sätestatud kaalutlusõigusest ja uurimispõhimõttest.

  (8) Komisjonil on vajadusel õigus suunata toetuse taotlus otsustamiseks vallavalitsusele.

  (9) Toetuse määramise korral kantakse toetuse summa isiku arvelduskontole, makstakse välja sularahas või kantakse teenuse pakkuja arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest arvates.

  (10) Põhjendatud otsuse toetuse määramisest keeldumise kohta teeb komisjon taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (11) Erandkorras võidakse toetust määrata ka korras mittekirjeldatud juhtudel.

§ 14.   Toetuse suurus

  Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi ja toetuse määramisel või mittemääramisel arvestatakse isiku või perekonna sissetulekuid ja varalist võimekust.

§ 15.   Toetuse määramisest keeldumine

  Toetuse määramisest võib keelduda sealhulgas, kui:
  1) taotleja või tema leibkonnaliikme kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või leibkonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  2) taotlejal või temaga koos elaval ülalpidamist saama õigustatud lapsel või muul abi vajaval alanejal või ülenejal sugulasel, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama, on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
  3) taotleja või tema leibkonnaliige on töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;
  4) toetuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või toetustega;
  5) taotleja ei esita nõutud täiendavaid dokumente või ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida või ei paranda taotluses esinevaid puudusi määratud tähtajaks;
  6) taotleja on teadvalt andmeid varjanud või esitanud valeandmeid;
  7) esinevad muud objektiivsed asjaolud.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Määruse rakendamine

  (1) Viljandi valla eelarvest makstavate toetuste taotluste vormid kehtestab vallavalitsus.

  (2) Viljandi Vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni põhimääruse kehtestab vallavalitsus.

§ 17.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json