Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viru-Nigula Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2012, 3

Viru-Nigula Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 12.12.2007 nr 14

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 34 ja Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Viru-Nigula Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Viru-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (2) Raamatukogu teeninduspiirkond on Viru-Nigula vald.

 (3) Käesolev põhimäärus sätestab Viru-Nigula raamatukogu eesmärgid ja ülesanded, tema juhtimise ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

 (4) Viru-Nigula raamatukogu on munitsipaalraamatukogu, kes kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

 (5) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

 (6) Raamatukogul on oma pitsat ning ta võib omada oma sümboolikat.

 (7) Raamatukogu aadress on Kalvi tee 2, 44001, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond.

§ 2.  Raamatukogu ülesanded

  Rahvaraamatukogu seaduse sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogu:
 1) komplekteerib, säilitab ja teeb kättesaadavaks kirjanduse, auvised ja muud üldkasutatavad dokumendid;
 2) arvestab ja töötleb kirjanduse ja muud dokumendid ning korraldab vajalikud kataloogid;
 3) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
 4) kogub ja säilitab koduloolist kirjandust ja muid avaldisi;
 5) osutab oma põhiülesannetega seotud teenuseid
 6) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
 7) peab raamatukogu töö arvestust, annab aru oma tegevusest vallavalitsusele ning esitab statistilise aruande Kultuuriministeeriumile;
 8) kooskõlastab oma tegevuse teiste raamatukogudega ning teeb nendega igakülgset koostööd;
 9) sõlmib lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

§ 3.  Raamatukogu tegevuse korraldamine

 (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab direktor, kelle määrab ametisse vallavalitsus. Direktoril peab olema kõrgharidus. Kui direktoril ei ole raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidust, peab tal olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 (2) Viru-Nigula Vallavalitsus kehtestab konkursi korra, mille alusel viiakse läbi avalik konkurss direktori vaba ametikoha täitmiseks. Konkursi kuulutab välja vallavalitsus.

 (3) Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib direktoriga töölepingu vallavanem. Direktoriga sõlmitud töölepingu lõpetab vallavanem.

 (4) Direktori ülesanded:
 1) kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning teeninduskorralduse, teeb koostööd teiste raamatukogudega ning vallavalitsusega;
 2) esindab raamatukogu kõigis Eesti Vabariigi asutustes, käsutab raamatukogu vara ja rahalisi vahendeid vastavuses volikogu ja vallavalitsuse sätestatud korrale;
 3) korraldab raamatukogu tööd kooskõlas käesoleva põhimääruse ja ametijuhendiga;
 4) kinnitab raamatukogu töökorralduslikud eeskirjad ja teised raamatukogu haldusdokumendid;
 5) kinnitab raamatukogu struktuuri ja tegevusplaanid;
 6) teeb raamatukogu tööst ettekandeid vallavalitsusele, esitab kinnitamiseks raamatukogu kasutamise eeskirjad, raamatukogu eelarveprojekti, arengukavad ja põhimääruse täiendamise või muutmise ettepanekud;
 7) kannab vastutust raamatukogu tegevuse korraldamise eest, tema finants- ja majandustegevuse ning käesoleva põhimääruse täitmise eest;
 8) peab läbirääkimisi ja sõlmib kokkuleppeid oma pädevuse piires.

§ 4.  Struktuur ja töökorraldus

 (1) Raamatukogu juurde kuulub arvutituba

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus ning raamatukogu kasutaja õigused ja kohustused kehtestatakse volikogu kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

§ 5.  Raamatukogu vara

  Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt Viru-Nigula Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale.

§ 6.  Raamatukogu finantseerimine

 (1) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) Viru-Nigula valla eelarvest
 2) riigieelarvest;
 3) annetustest;
 4) eriteenuse maksetest;
 5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

 (2) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab Viru-Nigula Vallavalitsus.

§ 7.  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Viru-Nigula Vallavolikogu.

§ 8.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 9.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavalitsuse 08.02.1999.a määrus nr 1 Viru-Nigula Valla Raamatukogu põhikirja kinnitamine.

 (2) Määrus jõustub15. detsembril 2007. a.

Ain TIIVAS
Vallavolikogu esimees