SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord Hanila vallas

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2016, 77

Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord Hanila vallas

Vastu võetud 25.04.2013 nr 66
RT IV, 07.05.2013, 24
jõustumine 10.05.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2014RT IV, 06.02.2014, 609.02.2014
09.03.2016RT IV, 16.03.2016, 519.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 16.03.2016, 5 - jõust. 19.03.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib sotsiaaltoetuste maksmise tingimusi ja sotsiaalteenuste osutamist majanduslikult vähekindlustatud isikutele ja peredele või vallaelanike gruppidele Hanila valla eelarves sotsiaal- ja peretoetusteks ettenähtud vahenditest.

 (2) Sotsiaaltoetust, sotsiaalteenust ja muud abi on õigus saada isikul, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne alaline elukoht on Hanila vald ja erandkorras isikul, kes viibib abi vajamise ajal Hanila valla territooriumil ja kelle elukohta ei saa kindlaks määrata.

 (3) Sotsiaaltoetuste- ja teenuste eelarve kinnitab vallavolikogu vallaeelarve osana.

§ 2.  Sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise eesmärk

 (1) Sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise eesmärgiks on rahalise või mitterahalise toetuse abil soodustada isiku või perekonna toimetulekut.

 (2) Sotsiaaltoetuse andmine võib toimuda ka natuuras abi andmise teel (riideesemete, küttepuude või teiste asjade andmine).

2. peatükk SOTSIAALTOETUSED 

§ 3.  Valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetuste liigid

  Valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused on:
 1) lapse sünnitoetus;
 2) toetus koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks;
 3) toetus hoolekandeasutuse kulude osaliseks kompenseerimiseks;
 4) toetus küttepuude ostmiseks;
 5) lisatoetused;
 6) koolitoetused;
 7) eakate sünnipäevatoetus.

§ 4.  Sotsiaaltoetuse määramise alused

 (1) Sotsiaaltoetuse määramise aluseks on perekonna kõikide liikmete sissetulekud, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Sissetulekute hulka ei arvata sotsiaalhoolekande seaduses, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses ja käesolevas korras sätestatud sotsiaaltoetusi ning ühekordseid riiklikke toetusi (lapse sünnitoetus, koolitoetus, elluastumistoetus).

 (2) Sotsiaaltoetuse taotleja perekonnaliikmetena käsitletakse kõiki isikuid, kellega ta kasutab ühist eluruumi ja omab ühist majapidamist.

 (3) Perekonna sissetulekute arvutamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonna liikme sissetulekud, kui ta on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.

§ 5.  Sotsiaaltoetuse taotlemine

 (1) Kirjalik avaldus sotsiaaltoetuse saamiseks esitatakse koos avaldust põhjendavate dokumentidega vallavalitsusele.

 (2) Avalduses märgitakse taotleja nimi, elukoht, andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning toetuse taotlemise põhjus. Kui taotletakse tehtud kulude kompenseerimist, lisatakse avaldusele kuludokumendid.

 (3) Kui avaldusele ei ole lisatud toetuse määramiseks kõiki vajalikke andmeid või dokumente, teatab taotlust menetlev ametnik taotlejale esimesel võimalusel, millised andmed või dokumendid tuleb täiendavalt esitada. Sel juhul arvestatakse asja menetlemise tähtaega täiendavalt esitatud andmete või dokumentide saamise päevast.

§ 6.  Sotsiaaltoetuse määramine

 (1) Sotsiaaltoetuse määrab ja selle suuruse otsustab sotsiaalnõunik hiljemalt kümne tööpäeva jooksul arvates sotsiaatoetuse taotluse saamise päevast, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.

 (2) Kui sotsiaalnõunik peab vajalikuks, edastab ta saadud sotsiaaltoetuse määramise taotluse lahendamiseks volikogu sotsiaalkomisjonile, kes otsustab toetuse määramise hiljemalt 15 tööpäeva jooksul sotsiaaltoetuse taotluse saamise päevast.

 (3) Sotsiaaltoetuse määramisest võib keelduda, kui:
 1) taotleja on toetuse saamiseks esitanud teadlikult valeandmeid;
 2) taotleja ei esita vaatamata taotlust menetleva ametniku nõudmisele toetuse määramiseks vajalikke andmeid või dokumente;
 3) taotleja sissetulekud on rahuldavaks toimetulekuks piisavad;
 4) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
 5) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvevahendid.

 (4) Sotsiaaltoetuse määramata jätmisest teatatakse taotlejale koos vastava põhjendusega kirjalikult.

§ 7.  Sotsiaaltoetuse maksmine

 (1) Sotsiaaltoetus makstakse vastavalt isiku soovile kas panka tema arvele või sularahas vallavalitsuse kassast.

 (2) Sotsiaaltoetuse määraja otsusel võib toetuse maksta toetuse saajale teenust osutanud asutusele või isikule.

§ 8.  Lapse sünnitoetus

 (1) Lapse sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul lapsevanemale või lapsendajale 320 eurot lapse kohta järgmistel tingimustel:
 1) mõlemad lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel Hanila valla elanikud enne lapse sündi ja toetuse väljamaksmise kuul;
 2) üksikvanemale kui ta on rahvastikuregistri andmetel Hanila valla elanik enne lapse sündi ja toetuse väljamaksmise kuul.

 (2) Kui lapse isa ei ole rahvastikuregistri andmetel Hanila valla elanik, makstakse lapse emale sünnitoetust 160 eurot tingimusel, et ta on rahvastikuregistri andmetel Hanila valla elanik enne lapse sündi ja toetuse väljamaksmise kuul.

 (3) Lapse sünnitoetuse saajad selgitab lapse sünniandmete ja lapsevanema elukoha andmete alusel välja sotsiaalnõunik.

 (4) Lapse sünnitoetus makstakse saajatele välja iga aasta detsembrikuus.

§ 9.  Toetus koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks

 (1) Toetuse saamiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja või vajadusel pedagoog või sotsiaaltöötaja vastava avalduse 10. jaanuariks ja 10. septembriks Hanila Vallavalitsusele.

 (2) Toetus määratakse lähtudes pere majanduslikust olukorrast.

 (3) Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

 (4) Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist kontrollib ja peab selle üle arvestust sotsiaalnõunik.

§ 10.  Toetus hoolekandeasutuse kulude osaliseks kompenseerimiseks

 (1) Toetust hoolekandeasutuse kulude osaliseks kompenseerimiseks makstakse vähekindlustatud pere vaimse puudega lapse vanemale, hooldajale või eestkostjale lapse paigutamisel vastavasse hoolekandeasutusse.

 (2) Toetusega kompenseeritakse lapse hooldamise eest makstav töötasu hoolekandeasutuses.

 (3) Hooldekodusse paigutatud isiku, kellel ei ole abikaasat, lapsi, või lapselapsi ega sugulasi, kes peaksid tema eest hoolitsema, ülalpidamiskulud kompenseeritakse vallavalitsuse poolt hooldekodusse paigutatud isikule ulatuses, mida ei kaeta isiku pensioni ja muude toetuste abil järgmistel tingimustel:
 1) hooldekodusse paigutatud isik ei oma kinnisvara (s.h. ei ole seda kinkinud, kasutada andnud, võõrandanud);
 2) hooldekodusse paigutatud isik ei ole teinud pärimislepingut või testamenti hooldajale, naabrile, tuttavale;
 3) erandkorras on vallavalitsusel õigus kompenseerida hooldekodusse paigutatud isiku, kelle seadusjärgne ülalpidaja ei ole suuteline ülalpeetavat ise hooldama, hooldekodu ülalpidamiskulud.

 (4) Määratud toetus kantakse hoolekandeasutuse pangaarvele.

§ 11.  Toetus küttepuude ostmiseks

 (1) Toetust küttepuude ostmiseks makstakse üle 80 aastasele üksikvanuritele, kui ta:
 1) ei oma metsa ega ei ole oma metsa võõrandanud;
 2) ei ole sõlminud teise isiku või isikutega pärimislepingut;
 3) ei oma isikuid, kes vastavalt perekonnaseadusele on kohustatud teda ülal pidama.

 (2) Toetuse suuruseks aastas on 5 m³ küttepuude hind.

 (3) Rahalise toetuse asemel võib anda taotlejale aastas tasuta 5 m³ küttepuid.

§ 12.  Lisatoetused

 (1) Rahaliste vahendite olemasolu korral võib vähekindlustatud isikutele maksta lisatoetust hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks, kui:
 1) tegemist on ootamatute kulutustega nagu perekonnaliikme surm, invaliidistumine, pikaajaline haigus, loodusõnnetus, tulekahju jms;
 2) eesmärgiks on säilitada taotleja või tema perekonna võimalikult iseseisev toimetulek ja vältida abituse tekkimist toimetulekuks vajalike vahendite soetamisel (ravimite, küttepuude, tehniliste abi- ja invavahendite, lastele koolitarvete ja riiete ostmine jms) või teenuste osutamisel (telefon, transport, invavahendite rentimine, remont jms).

 (2) Jõulutoetusena antakse eelkooliealistele lastele ja põhikooli õpilastele jõulupakid sotsiaalnõuniku koostatud nimekirja alusel ja vallavalitsuse poolt määratud maksumuses.

 (3) Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele tehakse kingitused kas koos rahalise toetuse või ilma selleta sotsiaalnõuniku koostatud nimekirja alusel ja vallavalitsuse poolt määratud maksumuses.

 (4) Rahaliste vahendite olemasolul võib maksta vallavalitsuse korralduse alusel toetust vallas toimuvate ürituste läbiviimiseks.

§ 13.  Koolitoetused

 (1) Hanila valla kooli esimesse klassi õppima asuva lapse vanemale makstakse ühekordset toetust 100 eurot.
[RT IV, 06.02.2014, 6 - jõust. 09.02.2014]

 (2) Virtsu Kooli 7. klassi õppima asuva lapse vanemale makstakse ühekordset toetust 100 eurot.
[RT IV, 06.02.2014, 6 - jõust. 09.02.2014]

 (3) Virtsu Kooli lõpetajale makstakse ühekordset toetust 100 eurot.
[RT IV, 06.02.2014, 6 - jõust. 09.02.2014]

 (4) Gümnaasiumi lõpetajale makstakse ühekordset toetust 100 eurot.
[RT IV, 06.02.2014, 6 - jõust. 09.02.2014]

 (5) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud toetused makstakse välja õppima asumise aasta septembrikuus ning lõigetes 3 ja 4 sätestatud toetused makstakse välja kooli lõpetamise kuul.

§ 14.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetuse suuruseks on 100 eurot.
[RT IV, 06.02.2014, 6 - jõust. 09.02.2014]

 (2) Matusetoetust makstakse matusekorraldajale.

 (3) Matusetoetuse saamiseks esitab matusekorraldaja vallavalitsusele surmatunnistuse ja enda isikut tõendava dokumendi. Käesoleva korra paragrahvis 4 sätestatud kirjalikku avaldust matusekorraldaja esitama ei pea.

 (4) Matusetoetust antakse, kui matusetoetuse taotlus on esitatud kuue kuu jooksul isiku surmapäevast arvates.

 (5) Matusetoetust ei maksta isiku surnuks tunnistamise korral.

§ 15.  Eakate sünnipäevatoetus

 (1) Toetust makstakse eakatele 80-ndal, 85-ndal, 90-ndal ja 95 sünnipäeval ning alates 100. aastast igal sünnipäeval.

 (2) Toetuse suuruseks on 100 eurot.
[RT IV, 06.02.2014, 6 - jõust. 09.02.2014]

 (3) Toetuse üleandmisel kingitakse toetuse saajale lilled.

 (4) Toetuse saamiseks taotlust ei esitata.

 (5) Toetust ei maksta alaliselt hooldekodus viibivatele isikutele, kelle eest vald tasub osaliselt või täielikult hoolduskulud.

3. peatükk SOTSIAALTEENUSED 

§ 16.  Sotsiaalteenused

  Hanila vald osutab järgmisi sotsiaalteenuseid:
 1) koduteenus;
 2) sotsiaaltransporditeenus;
 3) pesupesemisteenus;
 4) abivahendite tasuta rentimise teenus.

§ 17.  Koduteenus

 (1) Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Hanila vallas ja kes vastab järgmistele tingimustele:
 1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 3) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

 (2) Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavale isikule üldjuhul tasuta valla eelarvelistest vahenditest.

 (3) Koduteenuseid osutavad hooldustöötajad, kellel on Hanila vallaga sõlmitud tööleping.

 (4) Kui kõrvalabi taotleval isikul on olemas seadusjärgsed ülalpidajad, kes mõjuva põhjuseta ei täida perekonnaseadusest lähtuvat ülalpidamiskohustust, võib rakendada koduteenuse osutamise eest teenustasu.

 (5) Koduteenust osutatakse teenuste osas, millega abivajaja pole ise võimeline toime tulema.

 (6) Koduteenust ei osutata isikutele, kellel on hooldaja.

 (7) Sotsiaalhoolekande seaduse § 33 lg 1 ja § 223 lg 3p 3 alusel sotsiaalhoolekannet taotleva isiku nõudmisel otsustab küsimuse volikogu sotsiaalkomisjon.

§ 18.  Transporditeenus

  Teenust osutatakse vastavalt Hanila Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 19.  Pesupesemisteenus

 (1) Pesupesemisteenust osutatakse kõrvalabi vajavale isikule, kellel ei ole määratud hooldajat ning kellel ei ole kodus pesemisvõimalust või tervisliku seisundi tõttu ei suuda kodus pesu pesta.

 (2) Pesupesemisteenuse maksumus on 2,00 eurot pesumasinatäie eest.

 (3) Pesupesemisteenust osutab hooldustöötaja.

§ 20.  Abivahendite tasuta rentimine

 (1) Abivahendite tasuta rentimine on valla kasutuses olevate humanitaarabina saadud ja teenuse
osutamiseks ostetud invaabivahendite tasuta kasutada andmine.

 (2) Abivahendid antakse abivajajatele kasutada allkirja vastu.

 (3) Arvestust renditavate abivahendite üle peab sotsiaalnõunik.

§ 21.  Avalduste vormide kinnitamine

  Kinnitada avalduste vormid määruse lisadena järgmiselt:
 1) §-s 5 märgitud toetuse avalduse vorm vastavalt lisale 1;
 2) §-s 9 märgitud toetuse avalduse vorm vastavalt lisale 2.

§ 22.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Lisa 1 Sotsiaaltoetuse avaldus

Lisa 2 Lasteaia toiduraha avaldus