Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2013, 30

Raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 06.03.2008 nr 20
jõustumine 09.03.2008

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Käesolev määrus (ka edaspidi – määrus) kehtestab raieloa andmise tingimused ja korra Narva linna haldusterritooriumi tiheasustusalal asuvate üksikpuude (edaspidi - puu), välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, raie.

  (2) Määrus on kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele puu raiumiseks Narva linna haldusterritooriumil.

  (3) Määrus laieneb kinnismälestisele niivõrd, kui see ei ole vastuolus muinsuskaitseseadusest tulenevate kitsendustega.

  (4) Määrus ei reguleeri puu hooldustööd. Puu hooldustööd, mis ei ole puu raiumine käesoleva määruse tähenduses, reguleerib Narva linna heakorraeeskiri.

  (5) Puu raiumine määruse tähenduses on:
  1) puu likvideerimine juurekaelalt;
  2) puu likvideerimine juurekaelalt kännu juurimisega.

  (6) Tiheasustusala määruse tähenduses on:
  1) Narva linna üldplaneeringuga määratletud tiheasustusega ala;
  2) Narva linna haldusterritooriumi selgelt piiritletud kompaktse hoonestusega olemasolev või planeeritav territooriumi osa;
  3) Narva linna haldusterritooriumil asuv kalmistu.

  (7) Käesoleva määruse tähenduses raierahu periood on ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada.

§ 2.   Raieluba

  (1) Puu raiumiseks on vajalik raieluba (edaspidi – raieluba), kui puu tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrgusel juurekaelast on üle 8 sentimeetri ning puul on selgelt nähtav või määratav tüvi ja võra.

  (2) Raieloa annab Narva Linnavalitsuse ametiasutus, mille põhimäärusega on ettenähtud raieloa andmise pädevus (edaspidi – raieloa väljastaja). Narva Linnavalitsus (edaspidi – linnavalitsus) võib kinnitada raieloa kohustusliku vormi.

  (3) Raieluba väljastatakse tasuta.

  (4) Raieloa kehtivus on 2 (kaks) kuud. Juhul kui puu raiumine raieloa kehtivuse aja jooksul ei ole lõpetatud, tuleb taotleda uue raieloa väljastamisest.

  (5) Tuuleheite ja tormimurru korral vigastatud puu raiumisel ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule raieluba ei vormistata. Puu raiumisel ülalnimetatud asjaolude põhjal tuleb teatada raieloa väljastajale maha kukkunud või ohtlike puude arv, liigid, diameetrid ja täpne asukoht esimesel võimalusel avastamise hetkest. Linnavalitsus võib kinnitada vastava teatise kohustusliku vormi. Raieloa väljastaja fikseerib käesolevas lõikes nimetatud puu likvideerimise, vajadusel kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

  (6) Raieloa taotlemine ei ole vajalik kui puu raiumine toimub raieloa väljastaja tellimisel.

§ 3.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda:
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) puu kasvukoha kinnistu koormamisel hoonestusõigusega hoonestaja või tema esindaja lihtkirjaliku volikirja alusel;
  3) puu kasvukoha kinnistu koormamisel kasutusvaldusega kasutusvaldaja või tema esindaja lihtkirjaliku volikirja alusel;
  4) Narva linna omandis oleval kinnistul lepingu alusel heakorratöid teostav isik või tema esindaja volitust tõendava dokumenti alusel, kui ülalnimetatud isik teostab puu raiumist oma algatusel;
  5) Narva linna omandis oleva kinnistu valitseja, kes ei ole raieloa väljastaja;
  6) riigi maa korral riigi omandis oleval kinnistul heakorratöid teostav isik või tema esindaja volitust tõendava dokumendi alusel, ning riigi maa valitseja.

  (2) Kui puu kasvukoha kinnistu on kaasomandis, kaasomanik või tema esindaja, kes tegutseb lihtkirjaliku volikirja alusel, peab raieloa taotlemisel esitama kassomanike lihtkirjaliku lepingu, millest on selgelt nähtav kaasomanike kokkuleppe puu raiumise kohta.

  (3) Raieloa taotlemiseks esitatakse raieloa väljastajale kirjalik raieloa taotlus. Raieloa taotlus peab olema allakirjutatud raieloa taotleja või tema volitatud esindaja poolt. Taotluses näidatakse järgmised andmed:
  1) andmed taotleja kohta: nimi, elu- või asukoha aadress, sünniaeg- või registrikood, sidevahendite liigid ja numbrid;
  2) raiutava puu liik ja asukoha täpne kirjeldus;
  3) põhjendus puu raiumiseks;
  4) raieloa taotlemisõigust kinnitav teave;
  5) kinnitus selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse puude raiumise järel heakord;
  6) puu raiumise tööde teostaja nime, sidevahendite liigid ja numbrid;
  7) puu lõikusmeetod, kui taotletakse raieluba puu vähendamiseks;
  8) puu raiumise aeg, kui taotletakse raieluba puu vähendamiseks;
  9) raiutud puu või puu vähendamise puhul raiese utiliseerimise koht ja viis.

  (4) Linnavalitsus võib kinnitada raieloa taotluse kohustusliku vormi.

  (5) Raieloa taotlusele tuleb lisada:
  1) plaan või joonis, millel on näidatud raiutava puu täpne asukoht;
  2) nõusolek loodusobjekti valitsejalt, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil;
  3) nõusolek Muinsuskaitseametilt, kui raiutav puu asub kinnismälestisel, muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  4) nõusolek keskkonnateenistuselt, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis;
  5) volikiri või muu volitusi tõendav dokument, kui taotluse esitab taotleja esindaja;
  6) korteri-, aiandus- või hooneühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab korteri-, aiandus- või hooneühistu territooriumil;
  7) ehitusluba või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek väikeehitise ehitamiseks, mis on ettenähtud ehitusseaduse §-s 16, kui raieloa saamisest taotletakse puu raiumiseks puu jaoks, mis asub ehitustööde teostamise tsoonis;
  8) muud dokumendid, mis on ettenähtud käesolevas määruses.

  (6) Käesoleva paragrahvi 5.lõiges nimetatud dokumendid võib esitada raieloa väljastajale raieloa taotleja või tema volitatud esindaja poolt kinnitatud koopiatena.

  (7) Kui raiutav puu kasvab kinnistu piiril raieloa taotleja enne raieloa taotluse esitamisest kooskõlastab raieloa taotlust naaberkinnistu omanikuga.

  (8) Raieluba puu raiumiseks saab taotleda:
  1) kui puu on haige, kiratsev, murdumisohtlik, jalalt kuivanud;
  2) kui puu kasvab hoonele lähemal kui 5 (viis) meetrit või kahjustab hoone konstruktsioone;
  3) kui puu takistab ehitustööde tegemist;
  4) kui puu kasvab kommunikatsiooniliinide kaitsevööndis;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 4.   Raieloa menetlemine ja väljaandmine

  (1) Raieloa taotluse menetlemisel raieloa väljastaja:
  1) kontrollib raieloa taotluses esitatud andmete õigsust, samuti puu raietööde teostajal vajaliku kvalifikatsiooni olemasolu;
  2) vajadusel, seal hulgas raieloa mittenõuetekohase taotluse esitamisel, nõuab raieloa taotlejalt täiendavaid dokumente, selgitusi või raieloa taotluse täiendamist või parandamist ning annab raieloa taotlejale selleks tähtaja;
  3) raieloa taotluse lahendamiseks kaasab vajadusel eksperte;
  4) kui on vajadus raiuda korraga üle 10 puu suuremal territooriumil (suurem kui 0,5 ha), mitmel kinnistul, pargil, alleel ning juhul kui on nõutav vastava projekti või detailplaneeringu olemasolu, suunab raieloa taotluse otsustamiseks linnavalitsusele, valmistades ette vastava eelnõu;
  5) vormistab puu raieloa järgides käesoleva määruse § 2 4. lõiget;
  6) teostab puu ülevaatuse ja raieloa andmise korral korraldab raiutava puu looduses märgistamise;
  7) nõuab puu asendusistutuse korral garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid, nende liigid ning istutuskoht.

  (2) Raieloa väljastaja annab raieloa või keeldub raieloa andmisest ühe kuu jooksul nõuetekohase raieloa taotluse esitamisest.

§ 5.   Raieloa andmisest keeldumine

  (1) Raieloa andmisest on õigus raieloa väljastajal keelduda, kui:
  1) raieloa taotluse on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
  2) raieloa taotluses raieloa taotleja poolt esitatud valeandmed;
  3) raieloa taotluse esitaja ei ole esitanud raieloa väljastaja poolt määratud tähtajaks nõutud dokumente, seletusi, ei ole saanud nõutud kooskõlastusi või ei ole parandanud raieloa taotluse puudusi;
  4) raieloa taotluse esitaja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel vääradeks;
  5) puu raiumine on vastuolus teiste isikute õiguste või huvidega või see tuleneb seadusandlusest;
  6) kinnistu või suurema ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks, kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni;
  7) tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga, eripärase või muul põhjusel väärtusliku puuga;
  8) puu raiumine või vähendamine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, rohelist võrgustikku või rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega;
  9) raieloa taotluse esitaja soovib teha puu raiumist raierahu perioodi jooksul.

  (2) Raieloa väljastamisest keeldumine vormistatakse kirjalikult. Raieloa väljastamisest keeldumine peab olema motiveeritud.

§ 6.   Raieloa vormistamine

  (1) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse raieloa taotlejale ning teine jääb raieloa väljastajale.

  (2) Raieloas peavad olema ära toodud:
  1) raieloa saaja nimi, sünniaeg või registrikood, elu- või asukoha aadress;
  2) raiumisele kuuluva puu liik, arv ja asukoht;
  3) puu raiumise tööde teostaja nime, sidevahendite liigid ja numbrid;
  4) puu raiumise lisatingimused (asendusistutuse kohustuse rakendamine vms) ja nende täitmise tähtaeg.

  (3) Raieluba annab õiguse ka raiutud puu materjali väljaveoks Narva linna haldusterritooriumilt.

  (4) Raieluba väljastatakse enne puu raiumisele asumist.

  (5) Raieloa väljastamisel tuleb raieloa saajale või tema volitatud esindajale tutvustada käesoleva määrusega, mille kohta raieloa taotleja või tema volitatud esindaja annab allkirja.

  (6) Raieloa taotluse rahuldamise juhul raieloa saaja on isik, kes esitas raieloa taotluse.

  (7) Raieloa väljastaja korraldab raielubade registreerimist.

§ 7.   Puu raiumine ja heakord raiekohal

  Puu raiumine, raiese äravedu, raiekoha koristamine ja taastamine toimub raieloa taotleja kulul ja vastutusel vastavalt Narva linna heakorraeeskirjale.

§ 8.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Raieloa väljastajal on õigus peatada raieloa kehtivus juhul, kui ilmneb, et raiutakse raieloale mitte kantud puu.

  (2) Raieloa väljastajal on õigus raieluba kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et raieloa saaja raieloa taotlemisel on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

  (3) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse raieloa saajat kirjalikult. Raieloa peatamise puhul teavitatakse raieloa saajat raieloa peatamise kestvusest. Raieloa peatamine või kehtetuks tunnistamine peab olema põhjendatud ja vormistatud kirjalikult.

§ 9.   Haljastuse taastamine

  (1) Raieloa väljastaja võib raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutava puu asendamist.

  (2) Kui raieloa väljastaja ei nõua teisiti, tehakse asendusistutus raiutava puu asukohas või selle läheduses.

  (3) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab raieloas nõutud asendatud puule vajalikud kasvutingimused, mis peavad vastutama EVS standartidele.

  (4) Kui asendatud puu hävib 2 (kahe) aasta jooksul istutuse fikseerimisest raieloa väljastaja ametniku poolt, on raieloa väljastajal õigus nõuda raieloa saajalt samaväärsete asenduspuude istutamist.

  (5) Linnavalitsus võib määrusega kehtestada asendusistutuse tegemise täpsustatud tingimusi ja korda.

  (6) Raieloa saaja poolt asendusistutuse kohustuse mittetäitmise korral võib raieloa väljastaja teha ettekirjutuse nõudega asendusistutuste kohustuse täitmise kohta. Raieloa saaja poolt asendusistutuse kohustuse ettekirjutuse mittetäitmisel võib raieloa väljastaja teha hoiatuse asendustäitmise ja sunniraha seadusega ettenähtud sunnivahendite kasutamisest. Asendusistustuse kohustust mittetäitnud raieloa saaja suhtes võib raieloa väljastaja kohaldada asendustäitmise ja sunniraha seadusega ettenähtud sunniraha ja asendustäitmist.

§ 10.   Vastutus

  Käesoleva määruse rikkuja kannab vastutust looduskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

§ 11.   Järelevalve teostamine

  Järelevalvet käesoleva määruse ja selle alusel väljastatud raielubade ning asendusistutuse tegemise kohustuse täitmise üle teostab raieloa väljastaja.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json