Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Narva Keskraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2013, 31

Narva Keskraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2008 nr 22
jõustumine 30.03.2008

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Narva avalik munitsipaalraamatukogu.

  (2) Raamatukogu ametlik nimi on: eesti keeles – Narva Keskraamatukogu, inglise keeles – Narva Central Library.

  (3) Raamatukogu asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Malmi 8, 20308 Narva.

  (4) Raamatukogu on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatav asutus, mis on raamatukogu valduses oleva linnavara valitseja.

  (5) Raamatukogu omab tööandja õigusi.

  (6) Raamatukogu tegutseb talle kinnitatud eelarve piires, raamatukogul on nimi, logoga pitsat ja dokumendiplangid.

  (7) Raamatukogu põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Narva Linnavolikogu.

  (8) Raamatukogu juhindub oma tegevuses riigi ja Narva linna õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada Narva linna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu põhiülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

  (3) Põhiülesande täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib, töötleb ja säilitab oma kogusid ning teeb nad lugejatele kättesaadavaks vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale;
  2) teeb kättesaadavaks raamatukogus puuduvad teavikud;
  3) teeb teatmebibliograafilist tööd;
  4) loob ja peab andmebaase;
  5) korraldab raamatukoguhoidjate täiendkoolitust;
  6) viib läbi raamatuüritusi, näituseid, kohtumisi ja teisi kultuuriüritusi;
  7) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
  8) täidab muid riigi ja Narva linna õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.   Struktuur

  (1) Raamatukogul on 2 haruraamatukogu, mis asuvad järgmistel aadressidel: Energia Raamatukogu - Võidu 2, 21006; Kreenholmi Raamatukogu - Kreenholmi 45, 20104.

  (2) Raamatukogus on järgmised osakonnad:
  1) komplekteerimisosakond;
  2) teenindusosakond;
  3) lasteosakond;
  4) raamatuhoidla;
  5) majandusosakond.

§ 4.   Teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidemevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenused on tasuta.

  (2) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (3) Raamatukogul on õigus osutada kasutajaile tasulisi teenuseid (kopeerimine, väljatrükk jne.) tasuliste teenuste hinnakirja alusel, mille kinnitab Narva Linnavalitsus.

  (4) Koduteeninduse korraldamine elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama.

§ 5.   Vara ja vahendid

  (1) Raamatukogu valduses olevat linnavara valdamine ja kasutamine toimub vastavalt Narva Linnavolikogu kehtestatud korrale.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) kohaliku omavalitsuse eelarvest;
  2) riigi eelarvest;
  3) annetustest;
  4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
  5) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (3) Kohalik omavalitsus tagab:
  1) töötajate töötasud;
  2) kogude regulaarse täienemise teavikutega, lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
  3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse ja majandamiskulud.

  (4) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse Kultuuriministeeriumi ettepanekul kulud:
  1) teavikute soetamiseks;
  2) riiklike programmide realiseerimiseks;
  3) üldkasutatava andmesidemevõrguga ühenduse loomiseks ja vastavate tehniliste vahendite soetamiseks.

  (5) Raamatukogu võib temale mittevajalikud teavikud võõrandada või müüa Narva Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss. Konkursi kuulutab välja ja kehtestab tema läbiviimise korra Narva Linnavalitsus. Direktoriga sõlmib töölepingu Narva linnapea. Direktoriga sõlmitakse tähtajatu või tähtajaline tööleping.

  (2) Direktor:
  1) juhib raamatukogu, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab raamatukogu tööd, annab oma pädevuse piires töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ja kontrollib nende täitmist;
  3) korraldab raamatukogu bilansis oleva vara kasutamist, juhib finantsmajanduslikku tegevust;
  4) sõlmib raamatukogu nimel lepinguid;
  5) kooskõlastatud Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajaga kinnitab raamatukogu struktuuri ja töötajate koosseisu;
  6) vastutab eelarve täitmise eest;
  7) kinnitab teavikute kustutusaktid;
  8) vastutab aruannete koostamise ja esitamise eest;
  9) määrab töötajate töökohustused ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud ning teostab muid tööandja õigusi ja kohustusi;
  10) määrab raamatukogu palgafondi piires töötajate lisatasud, preemiad ja toetused;
  11) kannab distsiplinaarvastutust raamatukogu asjaajamise korraldamise, eelarveliste vahendite ja raamatukogu vara sihtotstarbelise kasutamise eest;
  12) täidab teisi seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Direktori äraolekul asendab teda kõigi direktori õiguste ja kohustustega direktori asetäitja, viimase äraolekul Kultuuriosakonna juhataja poolt määratud isik.

§ 7.   Nõukogu

  (1) Raamatukogu töö nõustamiseks ja hindamiseks moodustatakse 5-liikmeline nõukogu, mille koosseisu kinnitab Narva Linnavalitsus.

  (2) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd.

  (3) Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosolekud kutsub kokku esimees. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 2 korda aastas.

  (4) Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa vähemalt 3 nõukogu liiget.

  (5) Nõukogu koosolekud protokollitakse.

  (6) Nõukogu otsused on soovitusliku iseloomuga.

  (7) Nõukogu pädevusse kuulub:
  1) raamatukogu töö hindamine;
  2) raamatukogu tööplaani ja aruande läbivaatamine;
  3) raamatukogu tegevuse paremaks korraldamiseks ettepanekute tegemine;
  4) raamatukogu kasutamiseeskirja kooskõlastamine.

§ 8.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Raamatukogu tegevust kontrollib Narva Linnavolikogu, Narva Linnavalitsus ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond vastavuses kehtivate õigusaktidega.

  (2) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja –aruandlust korraldab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna raamatupidamisteenistus vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta riigi ja Narva linna õigusaktidega ettenähtud aruanded.

§ 9.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Narva Linnavolikogu otsusel vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json