HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Elva Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2013, 50

Elva Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 29.04.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja huvikooli seaduse § 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kooli haldusala ja õiguslik seisund

 (1) Elva Muusikakool (edaspidi muusikakool) on Elva Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

 (2) Muusikakool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Elva linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Muusikakoolis õppivatele täiskasvanutele laienevad täiskasvanute koolituse seaduse vabaharidusliku koolituse sätted.

§ 2.  Nimi


Muusikakooli nimi on Elva Muusikakool.

§ 3.  Asukoht


Muusikakooli asukoht on Kalda 11 Elva 61505, Tartumaa.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika


Muusikakoolil on omanimeline pitsat ja sümboolika.

§ 5.  Õppekeel


Muusikakoolis toimub õppetegevus eesti keeles.

§ 6.  Teeninduspiirkond

 (1) Muusikakooli teeninduspiirkonnaks on Elva linna haldusterritoorium.

 (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse muusikakooli õppureid vastu väljastpoolt teeninduspiirkonda ning juhul kui omavalitsusüksused sõlmivad lepingud õppuri koha tegevuskulu hüvitamise osas.

2. peatükk Põhitegevus, tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 7.  Põhitegevus


Muusikakooli põhitegevus on kehtivate õigusaktidega määratud mahus plaanipärase eelprofessionaalse ja üldmuusikalise hariduse andmine arvestades kohalikke võimalusi ning õppureid.

§ 8.  Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

 (1) Muusikakooli ülesandeks ja eesmärgiks on laste ning noorte, samuti täiskasvanute loomevõime avastamine ja kavakindel arendamine, professionaalse muusikahariduse õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine ja kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide vaimus.

 (2) Muusikakool võib oma põhitegevuse kõrval korraldada koolitusi, seminare ja kursusi, arendada kontserttegevust, tegeleda õppematerjalide kirjastamisega ning õppevahendite valmistamisega, samuti välja üürida muusikainstrumente ja osutada tasulisi teenuseid vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

3. peatükk Õppekorraldus 

§ 9.  Õppekorraldus

 (1) Muusikakooli õppekorralduse aluseks on haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud huviharidusstandard ning riiklik raamõppekava. Nimetatud dokumentide alusel koostab muusikakool oma eripära ja võimalusi arvestades huvialade õppekavad.

 (2) Õpe muusikakoolis toimub õpperühmades ja individuaalselt.

 (3) Õpe muusikakoolis toimub õppuri tööst, alus-, põhi-, üldkesk-, kutse- ja kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

 (4) Õppimine muusikakoolis on tasuline. Õppetasu suuruse kehtestab Elva Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

 (5) Õppetasust vabastamise ning soodustuste andmise õppuritele kinnitab muusikakooli direktor käskkirjaga õppenõukogu otsuse alusel.

§ 10.  Õppekava

 (1) Muusikakoolis õpetatavate erialade õppekavad koostatakse vastavalt huviharidusstandardile ja riiklikule raamõppekavale.

 (2) Õppekava määrab kindlaks:
 1) õppe eesmärgid ja kestuse;
 2) õppeainete loendi;
 3) ainekavad.

§ 11.  Õppeaasta

 (1) Õppeaasta muusikakoolis koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

 (2) Õppeperiood ja õppevaheajad muusikakoolis vastavad õigusaktidega üldhariduskoolile kehtestatud õppeperioodile ja õppevaheaegadele.

 (3) Õppeaasta koosneb 35 õppenädalast ning jaguneb kaheks poolaastaks ja neljaks õppeveerandiks, mis korrapärase õppetöö kõrval sisaldavad ka arvestusi, eksameid ja loomingulist praktikat.

 (4) Õppetöö toimub tunniplaani alusel 45- minutiliste tundidena.

 (5) Õppetundide arv ja nende järjekord määratakse direktori poolt kinnitatud tunniplaaniga.

 (6) Õppurite teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeperioodi (õppeveerand, poolaasta, õppeaasta) lõpul, aga samuti kontsertidel, arvestustel ja eksamitel.

 (7) Muusikakooli klassi-ja lõputunnistusele kantavad hinded lähtuvad 5-pallisest hindamissüsteemist, tagamaks nende võrreldavust õppuri üleminekul ühest õppeasutusest teise.

4. peatükk Muusikakooli töötajad ja õppurid 

§ 12.  Muusikakooli töötajad

 (1) Muusikakooli töötajad on õppe-ja kasvatustegevusega seotud õpetajad ning teised töötajad.

 (2) Muusikakooli töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, töökorralduse reeglite, ametijuhendite ning töölepingutega.

 (3) Töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud muusikakooli direktor.

 (4) Muusikakooli töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus direktori taotluse alusel.

 (5) Õpetaja ametikohale vastavuse määramiseks korraldatakse nende atesteerimine õigusaktidega sätestatud korras.

§ 13.  Kooli töötajate õigused ja kohustused

 (1) Muusikakooli töötajal on õigus:
 1) saada teavet oma tööd ning töötingimusi puudutavate asjaolude ja dokumentide kohta;
 2) täiendada või tõsta oma kvalifikatsiooni selleks ettenähtud rahaliste vahendite olemasolud muusikakooli eelarves ning vastavalt direktori poolt koostatud töötajate koolituse korraldamise kavale;
 3) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid muusikakooli õppetööd ning arengut puudutavates küsimustes;
 4) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes.

 (2) Muusikakooli töötaja on kohustatud:
 1) täitma täpselt põhimääruses, töölepingus, ametijuhendis ja töökorralduse reeglites ettenähtud kohustusi;
 2) õigeaegselt ja täpselt täitma muusikakooli juhtkonna poolt antud korraldusi mis ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega;
 3) hoidma muusikakooli vara ja inventari;
 4) hoidma nõutavas korras õppetööd kajastava dokumentatsiooni;
 5) tagama muusikakooli häireteta töö ja majandamise.

§ 14.  Õppurid

 (1) Õppurid on muusikakoolis õppivad lapsed ja täiskasvanud, kes on kooli nimekirja arvatud sisseastumiskatsete alusel ja kes soovivad muusikakoolis õppida ning omavad selleks vajalikke eeldusi.

 (2) Vormikohase avalduse õppima asumiseks esitab õppur või lapsevanem või eestkostja võttes sellega endale vastutuse õppuri õppetulemuste, õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest.

 (3) Avalduse vormi kinnitab muusikakooli direktor.

 (4) Õppurite vastuvõtt muusikakooli ja väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

 (5) Õppuril on õigus:
 1) tutvuda enne muusikakooli õppima asumist ja õppimise ajal õppekava, muusikakooli põhimääruse ning kodukorraga;
 2) nõuda õppekavale vastavat tegevust;
 3) osaleda valitud esindaja kaudu muusikakooli hoolekogu tegevuses;
 4) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
 5) saada muusikakoolist teavet õppetöö korralduse kohta;
 6) asutada muusikakoolis klubisid, stuudioid ja ringe, mille tegevuse eesmärgid ei ole vastuolus kooli põhimäärusega ning osaleda nende tegevuses;
 7) kasutada muid õigusaktidega kehtestatud õigusi.

 (6) Õppur on kohustatud:
 1) järgima muusikakooli kodukorda ja põhimäärust;
 2) kohusetundlikult täitma õppeülesandeid;
 3) osa võtma õppekavaga määratud mahus õppetööst, osalema eksamitel, arvestustel, kontsertidel jt üritustel nii koolis kui ka selle esindajana väljapool kooli;
 4) hoidma ja kasutama temale antud muusikakooli inventari heaperemehelikult vastavalt nende sihtotstarbele;
 5) täitma muid õigusaktidega sätestatud kohustusi.

 (7) Alaealise õppuri käsutusse antud inventari eest kannab materiaalset vastutust lapsevanem või eestkostja vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 (8) Õppur kustutatakse nimekirjast:
 1) muusikakooli või õppeetapi lõpetamisel;
 2) mitterahuldavate õppetulemuste korral;
 3) õppetasu võlgnevuse korral;
 4) muusikakooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel;
 5) muudel põhjustel.

 (9) Õppuri nimekirjast kustutamise aluseks on:
 1) lapsevanema avaldus (§ 14 lõige 8 punkt 5);
 2) õppenõukogu otsus ( § 14 lõige 8 punkt 1,2 ja 4);
 3) hoolekogu otsus ( § 14 lõige 8 punkt 3).

 (10) Muudatused õppurite nimekirjas vormistab muusikakooli direktori käskkirjaga.

 (11) Muusikakool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

5. peatükk Muusikakooli juhtimine 

§ 15.  Muusikakooli direktor

 (1) Muusikakooli juhib direktor.

 (2) Direktor:
 1) tagab muusikakooli tulemusliku töö, asjaajamise ja arengu;
 2) on muusikakooli esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal;
 3) teeb muusikakooli kasuks tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
 4) juhatab muusikakooli õppenõukogu;
 5) aitab korraldada hoolekogu tööd;
 6) tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
 7) kinnitab muusikakooli huvialade õppekavad;
 8) annab välja käskkirju muusikakooli sisemise töö korraldamiseks ja koordineerimiseks;
 9) kinnitab asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid, ametijuhendid ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
 10) koostab muusikakooli eelarve projekti, esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja linnavalitsusele eelarve koostamiseks;
 11) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud muusikakooli töötajatega;
 12) esitab vähemalt kord aastas muusikakooli tegevuse aruande hoolekogule ja linnavalitsusele;
 13) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 14) koostab töötajate koolituse korraldamise kava;
 15) tagab andmete esitamise Eesti Hariduse Infosüsteemi;
 16) lahendab muid talle õigusaktidega ja töölepinguga pandud ülesandeid.

 (3) Direktor kannab vastutust muusikakooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, ning direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded kehtestab linnavalitsus.

 (5) Direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

§ 16.  Muusikakooli hoolekogu

 (1) Muusikakooli hoolekogu on huvikooli seaduse alusel alaliselt kooli juures tegutsev organ. Hoolekogu liikmeteks on kooli õpetajate, linnavalitsuse, lastevanemate, vilistlaste, õppurite ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

 (2) Hoolekogu on viie- kuni üheksaliikmeline.

 (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab linnavalitsus direktori ettepanekul. Hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub direktor järgmistest põhimõtetest:
 1) vanemate esindaja valitakse vanemate poolt, vajalik on esitatud kandidaadi nõusolek, esindaja volitus kestab hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni selle muutmise või uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni;
 2) õppurite esindaja nimetatakse õppurite poolt ja tema volitus kestab õppurite poolt määratud tähtaja lõpuni;
 3) õpetajate esindaja valitakse õppenõukogu koosolekul ning esindaja volitus kestab õppenõukogu poolt määratud tähtaja lõpuni;
 4) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab ning tema volituse kestuse määrab organisatsioon.

 (4) Hoolekogu:
 1) suunab kooli tegevust ning teeb ettepanekuid direktorile ja linnavalitsusele muusikakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes;
 2) teeb vajadusel linnavalitsusele ettepaneku järelevalve teostamiseks muusikakooli tegevuse üle;
 3) kuulab ära direktori aruande muusikakooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab koos omapoolse hinnanguga linnavalitsusele;
 4) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga linnavalitsusele;
 5) teeb ettepanekuid muusikakooli huvialade õppekavade või õppekorralduse muutmiseks;
 6) teeb ettepanekuid muusikakooli põhimääruse muutmiseks;
 7) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 8) otsustab teisi seaduse või kohaliku omavalitsuse õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (5) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (6) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu koguneb vähemalt neli korda aastas.

 (7) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (8) Hoolekogu kutsub kokku, juhib ja korraldab hoolekogu tööd hoolekogu esimees, tema äraolekul asetäitja. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku muusikakooli direktor. Hoolekogu koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Hoolekogu töösse võib kaasata asjatundjaid ja eksperte. Hoolekogu koosolekust võib sõnaõigusega osa võtta direktor, samuti õppe-ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta esimehe, tema äraolekul asetäitja kutsel.

 (9) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul asetäitja. Hoolekogu otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel kohalolijate poolthäälteenamusega.

 (10) Hoolekogu koosoleku ja vastuvõetud otsuste kohta koostatakse protokoll.

§ 17.  Muusikakooli õppenõukogu

 (1) Muusikakooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu liikmeteks on kõik muusikakooli õpetajad.

 (3) Õppenõukogu juhatab direktor või tema asendajaks määratud isik.

 (4) Õppenõukogu:
 1) arutab muusikakooli arengu-ja tegevuskavasid;
 2) vaatab läbi muusikakooli huvialade õppekavad, kinnitab sisseastumiseksamite, arvestuste ja eksamite korraldamise ning õppetulemuste hindamisega seoses koostatud dokumendid;
 3) määrab kindlaks õpilaste hindamise, tunnustamise ja karistamise üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise üle;
 4) arutab muid õppekorralduse ja õpilaste arenguga seotud küsimusi ning annab hinnangu õppetulemustele.

 (5) Õppenõukogu koguneb vähemalt neli korda aastas.

 (6) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollis märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja osalejad ning vastu võetud otsused. Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel koosolekul osalejate poolthäälteenamusega. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 18.  Kooli tegevuse planeerimine


Kooli tegevust planeeritakse kooli arengukava kohaselt.

6. peatükk Finantseerimine, majandamine ja asjaajamine  

§ 19.  Finantseerimine

 (1) Muusikakoolil on oma alaeelarve linnaeelarve koosseisus.

 (2) Muusikakooli eelarve tulud moodustuvad:
 1) riigieelarve eraldistest;
 2) linna eelarve eraldistest;
 3) muusikakooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust;
 4) sihtasutustelt laekunud summadest;
 5) õppurite poolt kaetavast õppetasust;
 6) teiste omavalitsusüksuste poolt laekunud õpilaskoha tegevuskulu maksumusest;
 7) annetustest;
 8) õppekava välisest tegevusest saadud tuludest (koolituste korraldamine, ringitöö
 9) muudest vahenditest.

§ 20.  Muusikakooli vara, majandamine ja asjaajamine

 (1) Muusikakooli kasutuses oleva vara moodustavad koolile sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Vara valitsemist, kasutamist ja käsutamist reguleerib Elva linnavara valitsemise kord.

 (3) Majandamise ja asjaajamise korraldab direktor kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

 (4) Muusikakool esitab oma tegevuse kohta finants-ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ning tähtaegadel.

7. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 21.  Muusikakooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

 (2) Muusikakooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

 (3) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

8. peatükk Põhimääruse muutmine 

§ 22.  Põhimääruse muutmine


Põhimääruses muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab linnavolikogu.

9. peatükk Rakendussätted 

§ 23.  Määruse jõustumine


Määrus jõustub 10. mail 2013. aastal.

Leelo Suidt
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json