Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Sõmeru valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2013, 63

Sõmeru valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 23.04.2013 nr 62

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 36¹ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Üldsätted

 (1) Sõmeru valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada valla haldusterritooriumil puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

 (2) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Sõmeru valla jäätmehoolduseeskirjaga, Sõmeru valla avaliku korra eeskirjaga, Sõmeru valla kaevetööde eeskirjaga ning Sõmeru valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga ja teiste õigusaktidega.

 (3) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Sõmeru valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja/või tegutsevatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, samuti omanike poolt asja valdama või kasutama volitatud isikutele.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või nende isikute kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
 2) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus, heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, maaüksus, krunt, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
 3) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu. Omanikuga on võrdsustatud tema poolt volitatud kinnistu valdaja, haldaja või kasutaja;
 4) puhastusala – kinnistuga vahetult piirnev kõnnitee, sõltumata selle omandivormist;
 5) kõnnitee – jalakäija ja tasakaaluliikuri liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega eraldiseisev tee;
 6) kergliiklustee – tee, mis on ehitatud või kohandatud jalakäijate, jalgratturite, rulluisutajate, suusatajate liiklemiseks;
 7) heakorratööd – liiva, tolmu, jäätmete, prahi, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje tegemine, muru ja rohu niitmine, puude võrade kärpimine, mahalangenud puulehtede koristamine või muu korra ja puhtuse tagamiseks tehtav töö;
 8) rasked ilmaolud – ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine;
 9) romusõiduk – tehniliselt mittekorras olev sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad või mille autokere on roostetanud ja mis oma välimusega riivab territooriumi esteetilist väljanägemist või rikub selle puhtust ja heakorda;
 10) illegaalne graffiti – omaniku ja vallavalitsuse loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale vms kantud kiri või joonised;
 11) tiheasustusala – linna ja alevi piiridesse jääva territooriumi ning aleviku ja küla selgelt piiritletavad kompaktse hoonestusega olemasoleva või planeeritava territooriumi osa.

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 3.  Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsus on kohustatud tagama:
 1) kohalike teede, -tänavate, -väljakute, -parkide ning avalikult kasutatavate haljasalade korrashoiu;
 2) valla tänavatel tänavanimega siltide olemasolu tänava alguses, lõpus ja ristmikel või viitade olemasolu, mis vastab vallas kasutatavale ühtsele kujundussüsteemile;
 3) ühissõiduki peatuse ootealal või platvormil heakorratööde tegemise;
 4) avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning nendeni juurdepääsu;
 5) avalikesse kohtadesse jäätmemahutite paigaldamise ning nende regulaarse tühjendamise.

§ 4.  Kinnistu omaniku kohustused

  Kinnistu omaniku on kohustatud:
 1) hoidma korras omandis või kasutuses oleva kinnistu territooriumi, piirdeaia ja rajatised ning rakendama meetmed kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
 2) kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle viivitamata puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama kinnistu omanik;
 3) tiheasustusalal koristama langenud lehed;
 4) hoidma kinnistuga piirneva puhastusala puhta. Talvisel ajal puhastama kõnnitee lumest ja jääst ning teostama vajadusel libedustõrjet;
 5) paigaldama tiheasustusalal asuvale hoonele või kinnistu piirdele nõuetekohase sildi hoone numbriga ning tagama tänavalt ja teelt numbri nähtavuse;
 6) puhastama kinnistul paikneva hoone üldkasutatava territooriumiga vahetult piirneva katuse või räästa sinna kogunenud lumest ja jääst, tagades tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise ja piirama tööde teostamise koha ajutise piirdega;
 7) tegema vajadusel umbrohutõrjet, niitma üle 15 cm kõrguse muru ja rohumaadel (vähemalt kord suve jooksul) rohu/heina. Õigeaegselt pügama heki ning korraldama selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit, takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust. Teavitama võõrliigi (karuputk) leiukohast Keskkonnaametit;
 8) taotlema kinnistul kasvavate puude raieks (välja arvatud viljapuud- ja põõsad ning metsa raie) kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;
 9) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
 10) hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja nendele juurdepääsuteed;
 11) tagama, et kinnistu oluliste osade sealhulgas ehitiste seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
 12) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni puudumisel tagama reovee kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise.

§ 5.  Ehitise omaniku kohustused

  Ehitise omanik on kohustatud:
 1) remontima või lammutama lagunenud piirdetarad riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korras;
 2) kõrvaldama ehitiselt jääpurikad ja lume, mis ohustavad inimeste vara ja tervist;
 3) eemaldama ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami ning graffiti;
 4) omama või rentima prügikonteinerit ning täitma korraldatud jäätmeveost tulenevaid kohustusi;
 5) tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel libedusetõrje teostamise;
 6) tagama vastavalt hoonete numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu hoonel või kinnistule sissepääsul;
 7) niitma ehitis(t)e ümbruse(d) rohust.

§ 6.  Ehitus-, remondi- ja kaevetööd

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
 1) tööde alustamisel piirama ehitusplatsi piireaiaga ning hoidma selle korras;
 2) tagama korra ja puhtuse objektil ja objekti teenindamiseks kasutataval alal;
 3) vältima objektilt pori, prahi ja tolmu kandumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistutele;
 4) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
 5) pärast töö lõpetamist taastama objektil haljastuse ning tee seisundi.

§ 7.  Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma temale kuuluva tehnovõrgu seisundis, mis tagab heakorratööde teostamise võimalikkuse ja ohutuse.

§ 8.  Tänavakaubanduse korraldaja kohustused

  Tänavakaubanduspunkti omanik on kohustatud:
 1) paigaldama tänavakaubanduspunkti ainult vallavalitsuse poolt lubatud kohta;
 2) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;
 3) paigaldama müügikohta piisavas koguses jäätmemahuteid (vähemalt üks 100 l jäätmemahuti müügikoha kohta) ning tagama nende tühjendamise sagedusel, mis välistab mahutite ületäitumise ja/või jäätmete roiskumise.

§ 9.  Loomapidaja kohustused

 (1) Kariloomade ja kodulindude pidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes kohtades, kus on välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogusse.

 (2) Loomade vabakarjatamine on lubatud vaid aia või elektrikarjusega piiratud alal, vastupidisel juhul tuleb hoida neid ketis.

 (3) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning viivitamatult likvideerima loomapidamisega tekkinud reostuse.

§ 10.  Heakorra tagamine

  Heakorra nõuete tagamiseks on Sõmeru valla haldusterritooriumil keelatud:
 1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, visata maha prahti;
 2) rikkuda või mistahes muul viisil kahjustada hooneid, rajatisi, jäätmemahuteid, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedasid, teid, liikluskorraldusvahendeid ja ühistranspordi ootekodasid;
 3) kahjustada, rikkuda, määrida või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari ja rajatisi;
 4) kahjustada haljasala ja teekatet ning vigastada, kahjustada või omavoliliselt maha võtta kõrghaljastust tiheasustusega alal;
 5) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval alal ilma kinnistu omaniku loata;
 6) ladustada jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohta;
 7) paigutada üldkasutatavasse jäätmemahutisse vedelaid jäätmeid, hõõguvat sütt, tulist tuhka, ohtlikke jäätmeid, samuti hoida avatuna mistahes jäätmemahuti kaant;
 8) suunata veekogusse, kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, samuti pühkmeid ja mistahes tahkeid aineid;
 9) parkida romusõidukeid avalikus kohas;
 10) sõita ja parkida mootorsõidukitega haljasaladel, lastemänguväljakutel, suusa- ja matkaradadel ning teistes selleks mitte ettenähtud kohtades;
 11) hoida, kütte-, ehitus- või muud materjali tänava äärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piire (välja arvatud naaberkinnistu omaniku nõusolekul) ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse mõistliku aja jooksul. Antud tegevusega ei tohi takistada liiklust;
 12) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal või uksel ning asetada akna välisküljele sinna mittesobivaid esemeid;
 13) lume- ja libeduse tõrjel tuha kasutamine kõnniteedel;
 14) ehitiste katuselt mahalangenud või koristustööde käigus mahaaetud lund ei ole lubatud jätta kõnni- ja sõiduteele. Pärast lume mahalangemist või mahaajamist tuleb lumi ära vedada või paigutada kinnistule, mille oluliseks osaks ehitis on;
 15) lükata sõiduteede või kinnistute hooldustöödel lund ja jääd kõnniteele;
 16) paigutada kloriidisegust puistematerjali, lund või muud prahti haljasalale, metsa või mujale selleks mitte ettenähtud kohta;
 17) ajada kinni sadevee kraave ja juhtida äravoolu torustikku ilma vallavalitsuse loata;
 18) illegaalse graffiti tegemine.

3. peatükk VASTUTUS 

§ 11.  Heakorraeeskirja rikkumine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² sätestatud alustel ja korras.

§ 12.  Kohtuväline menetleja

  Eeskirja rikkumisel on kohtuväline menetleja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 ja nimetatud isikud.

§ 13.  Järelevalve

  Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet ja Keskkonnainspektsioon.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Sõmeru Vallavolikogu 27. juuni 2006 määrus nr 6 „Sõmeru valla heakorraeeskirja kehtestamine”.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees