Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Mikitamäe Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2013, 74

Mikitamäe Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 28.01.2009 nr 1
jõustumine 02.02.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.201022.03.2010

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Mikitmäe Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus ning Avaliku Internetipunkti (edaspidi internetipunkt) kasutamise alused.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Raamatukogu põhiteenuseid (teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ja teatmeteenindus) võivad tasuta kasutada kõik kodanikud, kes registreerivad end lugejaks.

 (2) Tasuliste teenustena pakutakse kopeerimisvõimalust ja arvuti väljatrükki Mikitamäe Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale. Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine võib kahjustada teavikut. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (3) Avaliku Internetipunkti kasutamine on tasuta.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, millel on isikukood.

 (2) Lugejapileti saamiseks täidab raamatukogu direktor registreerimislehe andmebaasis ja lugeja kinnitab allkirjaga raamatukogu kasutamise eeskirjadega tutvumist. Andmebaasis on järgmised lugejaandmed: lugeja nimi, elukoht, telefon, elektronposti aadress, lugejarühm ja isikukood.

 (3) Eelkooliealisi lapsi registreeritakse lugejeks vanema või eestkostja nõusolekul.

§ 4.  Teavikute laenutamine

 (1) Lugejatelt, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Mikitamäe vald, võib võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist, kuid mitte rohkem kui on teavikute hind.

 (2) Teavikute tagastamistähtaeg on 30 päeva, õppekirjandust ka pikemaks ajaks, kuid korraga mitte pikemaks ajaks kui kaks kuud. Kojulaenutatud trükiste tagastamistähtaega võib pikendada, kui neile ei ole nõudlust.

 (3) Lugeja soovil võib lugeja panna teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda, selle saabumisest informeeritakse lugejat.

 (4) Raamatukogus puuduvat teavikut on võimalus tellida raamatukogudevahelise laenutuse kaudu teistest raamatukogudest, lugeja soovil ja kulul.

 (5) Koju ei laenutata uuemaid sõnaraamatuid ja teatmeteoseid, erilise väärtusega teavikute ainueksemplare.

§ 5.  Lugeja õigused

 (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides kohalkasutusena ja laenutada raamatuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume kojulaenutusena.

 (2) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teistest raamatukogudest.

 (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 6.  Lugeja kohustused

 (1) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ja esitama raamatukogule uued andmed.

 (2) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende korrasolekut kontrollima ja avastatud rikkumistest teatama raamatukogu direktorile.

 (3) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.

 (4) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.

§ 7.  Lugeja vastutus

 (1) Kui lugeja ei ole tagastanud teavikut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 50 senti iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

 (2) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Laste poolt tekitataud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.

 (3) Lugejalt, kes ei ole § 6 lg 2 nimetatud kohustust täitnud raamatukogu antud tähtajaks, võetakse raamatukogust teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

 (4) Tähtpäevaks tagastamata teavikute ja tasumata maksete kohta saadab raamatukogu aasta jooksul teatise posti, telefoni või e-posti teel. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb raamatukogu juhataja lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega.

§ 8.  Avaliku Internetipunkti kasutamine

 (1) Internetipunkt on kasutamiseks avatud raamatukogu lahtioleku aegadel.

 (2) Internetipunkti kasutamiseks tuleb eelnevalt registreerida. Kasutajaks registreerimine toimub kohapeal või telefoni teel. Kasutusaega saab ette registreerida kuni 7 tööpäeva. Kasutusaeg ühele inimesele on korraga kuni 30 minutit. Juhul, kui ei ole teisi soovijaid, võib kasutusaega pikendada. Internetipunkti arvutit võib samaaegselt kasutada ainult üks registreeritud kasutaja. Kasutusaja algus ja lõpp fikseeritakse vastavas vihikus.

 (3) Internetipunkti kasutaja peab koheselt informeerima raamatukogu direktorit kõigist arvuti kasutamisel tekkinud probleemidest. Internetipunkti kasutaja vastutab internetipunkti vara kahjustamise eest.

 (4) Internetipunkti kasutajal on keelatud:
 1) arvutis häälestuse muutmine;
 2) info salvestamine;
 3) tarkvara ja arvutimängude installeerimine;
 4) isikliku disketi, CD ja teiste andmekandjate kasutamine ilma raamatukogu juhataja loata;
 5) arvutis mängimine, ebasündsate ja riigivastaste lehekülgede külastamine;
 6) teadlik viiruste levitamine.

 (5) Internetipunkti kasutamise tingimuste rikkumisel on raamatukogu direktoril õigus peatada kasutusõigus esmakordsel rikkumisel kaheks nädalaks, teistkordsel rikkumisel üheks aastaks.

 (6) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest internetipunkti kasutajate poolt ning ei vastuta kasutajate poolt internetis korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.