Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Lümanda kalmistu kasutamise eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lümanda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2013, 78

Lümanda kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 30.11.2011 nr 49

Määrus kehtestatakse "Kalmistuseaduse" § 7 lõike l ja alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käeolev eeskiri sätestab Lümanda kalmistu (edaspidi kalmistu) kasutamise korra.

  (2) Kalmistu haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi
seadustest, muudest õigusloovatest aktidest ja käesolevast eeskirjast.

  (3) Kalmistu territoorium on mõeldud inimese surnukeha või surnud inimese säilmete (edaspidi surnu) matmiseks. Selleks eraldatud hauaplats on antud selle kasutajale tasuta kasutamiseks.

  (4) Kalmistu territoorium peab olema ümbritsetud piirdeaia ja suletavate väravatega.

§ 2.   Kalmistu haldaja

  (1) Kalmistut haldab ja korraldab järelevalvet Lümanda vallavalitsus.

  (2) Kalmistu valvur on kalmistu haldaja töölepinguline töötaja, kes tegeleb hauaplatside eraldamise, eeskirja täitmise kontrollimise ja kalmistu korrashoiuga.

§ 3.   Kalmistu tööaeg

  Kalmistu on avatud iga päev.

§ 4.   Hauaplatsi suurus ja asukoht

  (1) Hauaplats eraldatakse kas kirstus või urnis matmiseks.

  (2) Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab kalmistu valvur, kuulates ära matja ettepaneku.

  (3) Kirstuga matmisel on hauaplatsi suurus 2,5x2 m ühe kirstu matmiskoha kohta ning 0,8x0,8 m ühe urni matmiskoha kohta.

§ 5.   Matmise registreerimine

  (1) Loa matmiseks annab kalmistu valvur surmatõendi alusel. Surnult sündinud maetakse arstliku surmateatise alusel. Välisriigis väljastatud surmatõend ei vaja legaliseerimist või apostilliga (välisriigis kasutamiseks ettenähtud dokumendi legaliseerimise standardvorm) kinnitamist.

  (2) Kalmistu valvur registreerib matmise matmisraamatus, kuhu märgitakse:
  1) surnu ees- ja perekonnanimi, sünni- ja surmaaeg;
  2) matmise aeg;
  3) surmatõendi või arstliku surmateatise number, väljaandmise aeg ja väljaandja;
  4) hauaplatsi asukoht vastavalt kalmistu plaanile;
  5) hauaplatsi kasutaja andmed.

§ 6.   Matmine

  (1) Kõik matused tuleb registreerida kalmistu valvuri juures ettenähtud korras vähemalt kaks ööpäeva enne matust.

  (2) Matmine toimub valgel ajal. Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

  (3) Matmine toimub kirstuga. Tuhastatud põrmu võib matta urniga.

  (4) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 1,5-2 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt l meeter.

  (5) Kui haua kaevamisel tuleb välja varemmaetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

  (6) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

  (7) Matja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused.

  (8) Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud matmisplatsile valla kulul.

§ 7.   Pealematmine

  Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 40 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

§ 8.   Ümbermatmine

  (1) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel kalmistu valvuriga.

  (2) Liivapinnase puhul tohib kirstuga maetud surnu ümber matta pärast ühe aasta möödumist ja niiske pinnase puhul pärast kolme aasta möödumist eelmisest matmisest.

  (3) Säilmete väljakaevamine hauast peab toimuma jahedal aastaajal.

§ 9.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja -nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

  (2) Hauaplatsil tähistatakse matusekoht risti, plaadi, kivi või muu tähisega,
millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) perekonna- ja eesnimi ning sünni- ja surmadaatumid.
Hauatähised ja -rajatised (äärekivi, valatud betoonrant, istepink, hekk kõrgusega kuni l m, piirdeaed jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

  (3) Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja -rajatised on kasutaja omand.

§ 10.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamist ja korrastamist korraldab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplatsi kasutajal ja kalmistu külastajal tuleb plast-, klaas- ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteinerisse. Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad, jms) tuleb paigutada selleks ettenähtud ladestuspaika.

§ 11.   Kalmistu valvuri õigused ja kohustused

  (1) Kalmistu valvur on kohustatud jälgima matmisplatside korrashoidu.

  (2) Kalmistu valvur on kohustatud hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad.

  (3) Kalmistu valvuril on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet rikkuvad või ohtlikud puud ja põõsad.

§ 12.   Keelatud tegevus kalmistul

  Kalmistul on keelatud
  1) hauaplatsi, -tähise ja -rajatise mistahes rikkumine;
  2) koduloomade kaasatoomine;
  3) lõkke tegemine;
  4) prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  5) üldkasutatavatel aladel asetsevate puude ja põõsaste omavoliline mahavõtmine;
  6) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu.

§ 13.   Kalmistu kohta kogutavad andmed

  (1) Kalmistu haldaja peab koguma andmeid kalmistule maetud isikute, hauaplatside kasutajate ja hauaplatside kohta.

  (2) Maetud isiku andmed:
  1) ees-ja perekonnanimi, sünni- ja surmaaeg;
  2) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;
  3) matmise kuupäev.

  (3) Hauaplatsi kasutaja andmed:
  1) ees-ja perekonnanimi,
  2) sünniaeg;
  3) sideandmed (telefoninumber, aadress).

  (4) Hauaplatsi andmed:
  1) platsi number vastavalt olemasolevale kalmistu plaanile;
  2) matuse liik (kirstumatus, urnimatus);
  3) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja -piirete lühikirjeldus.

  (5) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele vallavalitsuse arhiivis.

§ 14.   Kalmistu haldaja kohustused

  Kalmistu haldaja peab tagama kalmistul:
  1) matmiseks ja haudade korrastamiseks vajalikud tööriistad;
  2) infotahvli, kus on märgitud kalmistu valvuri tööaeg ja telefoni number, kalmistu kasutamise kord;
  3) parkimisplatside ja biolagunevate jäätmete ladestupaiga olemasolu ja korrashoiu;
  4) kalmistujäätmete kogumise mahutite olemasolu;
  5) puurkaevu ümber peab jääma 10 m laiune ala, kuhu on keelatud planeerida maakasutust.

§ 15.   Kalmistu sulgemine

  Kalmistu suletakse matmiseks volikogu otsusega.

§ 16.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Lümanda vallavolikogu 27. aprilli 1999.a. määrus nr 19 “Lümanda kalmistu kasutamise eeskiri”.

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.a.

Mart Maastik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json