Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord Paldiski linnas

Väljaandja:Paldiski Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2014, 55

Puude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord Paldiski linnas

Vastu võetud 27.09.2007 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 ja § 22 lõike 2, looduskaitseseaduse § 45 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel ning arvestades looduskaitseseaduse teisi sätteid, muinsuskaitseseadust ja veeseadust.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala ja mõisted

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Paldiski linnas puude raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord), mis reguleerib puude raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist.

 (2) Puu raie ja hoolduslõikus Paldiski linnas toimub käesoleva korra kohaselt antud loa alusel, mille annab välja Paldiski Linnavalitsus (edaspidi raieloa väljaandja).

 (3) Raieluba ei ole vaja taotleda kuivanud puude ning alla 8 cm rinnasdiameetriga puude (v.a.kadakad ja männid), põõsaste ja enamlevinud viljapuude v.a. avalikel haljasaladel kasvavate viljapuude raiumiseks. Hoolduslõikusluba ei ole vaja taotleda kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks.

 (4) Detailplaneeringu olemasolul lähtutakse raieloa väljaandmisel kehtivast detailplaneeringust.

 (5) Kord ei reguleeri kasvava metsa (metsaseaduse tähenduses) raiet.

 (6) Raieloa väljaandja võib loa valjaandmisel seada täiendavaid kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, puu asendusistutuse korraldamise, istutatud puu hooldamise osas, samuti raie keelamise osas raierahu perioodil. Tingimuste rakendamise vajaduse otsustab raieloa väljaandja.

§ 2.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) puu - kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm;
 2) puistu - ühtlase iseloomuga metsaosa;
 3) rinnasdiameeter - puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
 4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused;
 5) hoolduslöikus - puu võra hooldamiseks ja kujundamiseks ette võetav lõikus, mille käigus puud ei likvideerita;
 6) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada;
 7) asendusistutus - maha raiutava puu asemele istutatav puu või puud.

2. peatükk PUU RAIELOA TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE 

§ 3.  Raieloa taotlemine

 (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik, valdaja või volitatud isik.

 (2) Puu raiumiseks esitatakse Paldiski Linnavalitsusele taotlus (lisa 1), kus on märgitud järgmised andmed:
 1) andmed taotleja kohta (nimi, elu- või asukoha aadress, isikukood või registrikood, volitatud esindaja andmed, kontakttelefon jms);
 2) puu asukoha täpne kirjeldus (aadress, kinnistu number);
 3) omandisuhe puu kasvukohaga;
 4) põhjendus puu likvideerimiseks;
 5) likvideeritavate puude arv, liik ja tüve rinnasdiameeter.

 (3) Raieloa taotlusele lisatakse:
 1) omandiõigust tõendav dokument;
 2) ehitusluba, kui raieõigust taotletakse ehituse allajäävale puule;
 3) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
 4) asukohakaart või väljavõte projekti asendiplaanist, puu asukoht näidatud asendiplaanil või avalduse esitaja omakäeline joonis puu asukoha selgitamiseks;
 5) esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja.

 (4) Vajadusel lisatakse:
 1) Muinsuskaitseameti luba, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
 2) Harjumaa Keskkonnateenistuse nõusolek, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandustööde tegemiseks;
 3) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt;

§ 4.  Raieloa väljaandmine

 (1) Raieloa väljaandja loa andmise menetluses:
 1) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (nt dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi;
 2) vaatab taotluse läbi, kontrollib kavandatud raie põhjendatust;
 3) küsib puu raie kohta seisukoha loodusobjekti valitsejalt, kui puid soovitakse raiuda kaitsealustelt loodusobjektidelt;
 4) teostab raiutava puu(de) ülevaatuse;
 5) Paldiski linna omandis oleval maal kasvava puu puhul otsustab raieloa väljaandmise Paldiski Linnavalitsuse poolt määratud ametnik ning annab raieloa välja lepingu või muul seaduslikul alusel nimetatud maa(del) raietöid teostatavale isikule.

 (2) Puu asendusisutuse korral nõuab raieloa väljaandja garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid ning istutuskoht.

 (3) Raieloa väljaandja annab välja raieloa ühe kuu jooksul taotluse esitamisest, kui puuduvad raieloa väljaandmiseks keeldumise alused.

§ 5.  Raieloa väljaandmisest keeldumine

 (1) Raieloa väljaandja võib keelduda raieloa väljaandmisest, kui:
 1) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust);
 2) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
 3) puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse looduskaitse all või asub Paldiski rohevõrgustiku tuumalal või rohekoridoris;
 4) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

 (2) Raieloa välja andmisest keeldumist põhjendatakse kirjalikult.

§ 6.  Raieloa vormistamine

 (1) Raieloa väljaandja vormistab määruse lisas 2 toodud vormis raieloa kahes eksemplaris, millest uks eksemplar antakse välja taotlejale ja teine jääb raieloa väljaandjale.

 (2) Raieluba kehtib 1 aasta. Kui raiet ei ole teostatud selle ajajooksul tuleb esitada Paldiski Linnavalitsusele uus nõuetekohane taotlus.

 (3) Info raie asukoha, puude arvu, loa väljaandmise kuupäeva, kehtivuse ja raieloa taotleja kohta on kättesaadav Paldiski Linnavalitsuses.

§ 7.  Erijuhud

  Tuuleheite ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule raieluba ei vormistata. Maaomanik, valdaja või volitatud isik teatab maha kukkunud või ohtlike puude arvu, liigid, diameetrid ja täpse asukoha esimesel võimalusel avastamise hetkest Paldiski Linnavalitsusse.

3. peatükk RAIELOA VÄLJAANDMISE KÕRVALTINGIMUSED 

§ 8.  Puu asendamise tingimus

 (1) Lähtudes puu ökoloogilisest ja esteetilisest väärtusest tuleb puu asendamisel arvestada likvideeritava puu rinnasdiameetrit, liiki, seisukorda ja kasvukohta.

 (2) Võimalusel tehakse asendusistutus endises asukohas või selle läheduses.

§ 9.  Asendusistutuse korraldamine

  Asendusistutust koordineerib, korraldab ja peab arvestust Paldiski Linnavalitsuse poolt määratud ametnik.

§ 10.  Asendatud puu hooldamise tingimus

 (1) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab raieloa väljaandja poolt raieloas nõutud kõigile asendatud puudele vajalikud kasvutingimused.

 (2) Kui asendatud puu hävib 2 aasta jooksul istutuse fikseerimisest raieloa väljaandja poolt, on raieloa väljaandjal õigus nõuda samaväärsete asenduspuude istutamist.

 (3) Asendusistutuse asukohad ja istikud peavad vastama Eesti Vabariigi standarditele EVS 843:2003 ja EVS 778:2001.

§ 11.  Raie keelamine raierahu perioodil

  Lindude pesitsemise ajal võib keelata puu raiumist.

4. peatükk RAIELOA AJUTINE PEATAMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 12.  Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Raieloa väljaandjal on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul kui:
 1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 2) ilmneb, et rikutakse raierahu perioodi;
 3) ilmneb, et raiutakse raieloale mitte kantud puid.

 (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

5. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 13.  Järelevalve teostaja

  Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljaantud lubade täitmise üle teostab Paldiski Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist.

§ 14.  Vastutus

  Puu ebaseadusliku raie eest karistatakse Looduskaitseseaduse § 73 alusel.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01 .oktoobrist 2007.a.

Jaan Mölder
Volikogu esimees

Lisa Raieloa taotlus

Lisa Raieluba