Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 27. veebruar 2014 määruse nr 6 „Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2015, 8

Harku Vallavolikogu 27. veebruar 2014 määruse nr 6 „Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.04.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 7 lõigete 1 ja 5 ning § 22 lõike 1 punkti 37 alusel, juhindudes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 punktist 4.

§ 1.   § 1. Harku Vallavolikogu 27. veebruar 2014 määruse nr 6 „Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord“ (edaspidi määrus) tehakse järgmine muudatus:

  Määruse § 5 punkt 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"2) Käesoleva määruse §-s 3 sätestatud taotluse esitamise viimane päev on 13.oktoober 2016."

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Hirtentreu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json