Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Anija valla eelarvest vabaühenduste tegevuseks toetuse taotlemise kord

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2015, 17

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Anija valla eelarvest vabaühenduste tegevuseks toetuse taotlemise kord

Vastu võetud 30.06.2011 nr 49
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.09.201201.10.2012
23.04.2015RT IV, 07.05.2015, 101.06.2015

Määrus on välja antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5, noorsootöö seaduse § 8 p 2 ja 3, spordiseaduse § 3 p 2 alusel ning arvestades vallavalitsuse ja volikogu komisjonide ning valla huvipoolte ettepanekute alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus reguleerib Anija valla eelarvest eelarveaastaks kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

 (2) Käesolevas määruses käsitletakse vabaühenduste all mittetulundusühinguid, sihtasutusi, mis ei ole vallavalitsuse asutatud, ja seltsinguid.

 (3) Valla eelarvest vabaühenduste tegevuseks eraldatud vahenditest moodustatakse vähemalt 10% ulatuses reserv eelarveaasta jooksul laekunud taotluste rahuldamiseks, mille kasutamise otsustab Anija Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.  Toetuse eesmärk ja liigid

 (1) Toetuse andmise eesmärk on laiendada Anija vallas kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö ning külaliikumise ja seltsitegevuse võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

 (2) Toetuse liigid on järgmised:
 1) tegevustoetus - mittetulundusühingutele ja sihtasutustele taotleja igapäevase tegevuse korraldamiseks, arendamiseks, tutvustamiseks ja tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 2) ühekordne toetus - vabaühendustele kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste (sh noorteprogrammide ja projektide) teostamiseks;
 3) projektitoetus (sh investeeringutoetus) - vabaühendustele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

§ 3.  Nõuded taotlejale

 (1) Toetust võivad taotleda vabaühendused:
 1) kes on registreeritud ja tegutsevad Anija valla haldusterritooriumil ning kelle põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Anija valla eri piirkondade elanike ühistegevuse, kultuuri-, noorsoo-, spordi- ja sotsiaaltöö alaste tegevuste võimaluste pakkumisega;
 2) kes on registreeritud ja tegutsevad põhiliselt väljaspool Anija valda, kuid kelle tegevusest saavad Anija valla elanikud olulist kasu.

 (2) Taotleja tegevus peab vastama valla arengukavale ja eelarveaasta rahalistele võimalustele.

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus kirjalikult ühes eksemplaris või digitaalselt (digitaalallkirjaga).

 (2) Taotluse esitamise tähtaeg on eelarveaastale vahetult eelneva aasta 20.oktoober.
(Muudetud Anija Vallavolikogu 28.09.2012 määrusega nr 73 – jõust.01.10.2012)

 (3) Erandjuhtudel võib ühekordse toetuse ja projektitoetuse taotluse esitada ka eelarveaasta jooksul kui taotlust ei saanud põhjendatult esitada lõikes 2 sätestatud kuupäevaks.

 (4) Taotlus esitatakse vormikohaselt järgnevalt:
 1) tegevustoetuse ja ühekordse toetuse taotlus (lisa 1),
 2) projektitoetuse taotlus (lisa 2).

 (5) Taotlusele tuleb lisada alljärgnevad dokumendid:
 1) kõikidel taotlejatel vormikohane tabel „Eelarve ja finantseerijad” (lisa 3);
 2) mittetulundusühingutel ja sihtasutustel liikmete nimekiri ning esmakordsel taotlemisel põhikiri ja põhikirjalised muudatused;
 3) seltsingutel koopia ühise tegutsemise lepingust.

 (6) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 5.  Abikõlblikud tegevused ja kulud

 (1) Toetust antakse järgmiste tegevuste läbiviimiseks:
 1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Anija valla haldusterritooriumil või tegevus, mis esindab Anija valda;
 2) tegevus on suunatud Anija valla alalistele elanikele ja on nende huvides;
 3) tegevus, mida tehakse vallavalitsuse ettepanekul.

 (2) Abikõlblikud on need tegevused ja kulud, mis on otseselt vajalikud § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

 (3) Projektitoetuse saamiseks peab toetatav objekt või tegevus olema kohalikul tasandil prioriteetne ja sisalduma valla arengukavas.

 (4) Toetust võib kasutada muudest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide oma- ja kaasfinantseeringu katteks.

 (5) Ühekordset ja projektitoetust võib taotleda ja kasutada nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast lepingu sõlmimist.

 (6) Tegevustoetust võib erandjuhtudel kasutada nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse enne lepingu sõlmimist, kusjuures tegevused peavad olema eelarves näidatud ning vallavalitsus peab need heaks kiitma.

§ 6.  Mitteabikõlblikud tegevused ja kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised tegevused ja kulud:
 1) personalikulud (v.a § 5 lg 1 p 3);
 2) kinnisvara soetamine;
 3) toitlustuskulu;
 4) trahvide, kohtukulude, viiviste ja erisoodustusmaksu tasumine;
 5) projekti elluviimise seisukohast põhjendamata muud kulud.

§ 7.  Toetuste eraldamise põhimõtted

 (1) Toetuste eraldamisel lähtub valitsus järgmistest kriteeriumidest:
 1) kavandatava tegevuse kestvus on kuni üks aasta;
 2) tegevus on selgete eesmärkidega;
 3) tegevuse vajalikkus laiemale sihtgrupile on põhjendatud ja vastab avalikele huvidele;
 4) tegevuse uudsus ja järjepidevus;
 5) ürituse uudsus ja korduvus;
 6) tegevuse ja/või organisatsiooni jätkusuutlikkus;
 7) tegevuseks on olemas taotleja omafinantseering või mitterahaline panus;
 8) tegevuseks on taotletud või taotletakse ka kaasfinantseeringuid;
 9) fondidest ja programmidest rahastamise osatähtsusest ja tõenäosusest.

 (2) Projektitoetuse eraldamisel lähtub valitsus lisaks lõikes 1 nimetatud kriteeriumidest järgmisest:
 1) eelarveliste vahendite olemasolu;
 2) projekti objekti või tegevuse sisalduvust valla arengukavas ja/või olulisust Anija valla üldise arengu seisukohalt;
 3) projekti eelarve kulude põhjendatust;
 4) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 5) projekti elluviimiseks vajalike finantsressursside, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

 (3) Toetuse eraldamisel on eelistatud sihtrühmadeks lapsed, noored ja eakad.

 (4) Tegevustoetuse eraldamisel spordivaldkonnale lähtub valitsus lisaks lõikes 1 nimetatud kriteeriumitest järgmisest:
 1) toetatakse lapsi ja noori vanuses 7-19 aastat;
 2) laste ja noorte spordi rahastamine toimub pearaha alusel;
 3) pearaha määra kinnitab valitsus igaks eelarveaastaks vastavalt valla eelarvelistele võimalustele.
[RT IV, 07.05.2015, 1 - jõust. 01.06.2015]

§ 8.  Taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul ning teatab taotluse vastavusest või puuduste esinemisest sellest taotlejale kirja või e-posti teel.

 (2) Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 10 tööpäeva. Menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse kui taotleja ei ole talle antud tähtajaks puudusi kõrvaldanud.

 (3) Taotluste läbivaatamiseks moodustab vallavalitsus komisjoni.

 (4) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi kuni kahe kuu jooksul taotluse esitamise päevast ning teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise, suuruse ja kasutamise tingimuste kohta.

 (5) Ettepanek on vallavalitsusele soovituslik.

 (6) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlust osaliselt.

 (7) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab toetuse eraldamise või mitteeraldamise vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul peale valla eelarve kinnitamist.

 (8) Toetuse mitteeraldamise korral tuleb taotlejat teavitada vastavatest põhjendustest.

 (9) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või mitteeraldamisest kirja või e-posti teel 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse langetamisest.

 (10) Määruse § 4 lõikes 3 nimetatud erandjuhtudel esitatud taotlusi menetleb vallavalitsus ning taotlusi komisjonile ei edastata.

§ 9.  Taotluse rahuldamata jätmise alused

  Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
 1) taotluses nimetatud tegevus ei toeta § 2 lõikes 1 sätestatud eesmärke;
 2) taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
 3) taotluses esinenud puudused ei ole kõrvaldatud tähtaegselt;
 4) ei ole esitatud tähtaegselt eelmise toetuse kasutamise aruannet;
 5) eelmise toetuse raha on kasutatud mittesihipäraselt;
 6) taotluse rahuldamiseks puuduvad eelarvelised vahendid;
 7) valitsus on juba rahastanud samasugust tegevust ja valitsuse hinnangul on planeeritav tegevus vähese efektiivsusega sätestatud eesmärkide täitmiseks;
 8) sisuliselt sarnaste taotluste hulgast ei ole valitsus välja valinud kui püstitatud eesmärgi suhtes kõige mõjusamat;
 9) taotlus sisaldab tegevuskavas üritusi ja kalkulatsioonis kulusid, mis ei ole tegevuse eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ilmselgelt ülemäärased;
 10) üritus(ed) ja/või tegevus(ed) on juba toimunud.

§ 10.  Toetuslepingu sõlmimine

 (1) Valitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu (edaspidi leping) ühe kuu jooksul arvates otsuse langetamisest.

 (2) Lepingus sätestatakse:
 1) rahastatava toetuse liik;
 2) toetuse kasutamise eesmärk ja tähtaeg;
 3) toetuse suurus ja ülekandmise tähtajad;
 4) toetuse kasutamise vahearuande ja lõpparuande esitamise tähtaeg;
 5) valitsuse õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
 6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

 (3) Sõlmitud lepingu alusel kannab valitsus toetussumma üle toetuse saaja arveldusarvele, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 11.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Tegevus- ja projektitoetuse saaja esitab lepingus nimetatud tähtaegadeks vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vahearuanded ja projekti lõppedes vormikohase lõpparuande hiljemalt järgneva aasta 31. jaanuariks. Ühekordse toetuse saaja esitab vallavalitsusele vormikohase lõpparuande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast ürituse läbiviimist (lisa 4).

 (2) Aruandes esitatakse dokumendid toetuse, oma- ja kaasfinantseeringu kasutamise kohta.

 (3) Toetuse kasutamise perioodilist ja lõpparuande kontrolli toetuse sihipärase kasutamise ja lepingu tingimustele vastavuse üle teostab vallavalitsus.

 (4) Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, lepingust, aruannetest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest.

 (5) Vallavalitsusel on õigus:
 1) saada lisateavet toetuse kasutamise kohta;
 2) nõuda majandusaasta aruande ja/või kuludokumentide esitamist.

 (6) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 3) vabaühendus on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
 4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

 (7) Toetuse saaja on kohustatud eelarveaasta jooksul kasutamata jäänud toetuse vallavalitsusele tagasi maksma või esitama hiljemalt 01. detsembriks põhjendatud avalduse eraldatud toetuse kasutamata jäägi üleviimiseks järgmise aasta eelarvesse.

 (8) Vallavalitsus võib pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni üks aasta.

 (9) Vallavalitsus avalikustab toetuse saajad valla veebilehel.

§ 12.  Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.].

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.07.2011. a.

Lisa 1 Tegevustoetuse ja ühekordse toetuse taotlus

Lisa 2 Projektitoetuse taotlus

Lisa 3 Tabel „Eelarve ja finantseerijad“

Lisa 4 Toetuse kasutamise aruanne