ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2015, 31

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord

Vastu võetud 27.02.2014 nr 6
RT IV, 12.03.2014, 2
jõustumine 15.03.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2015RT IV, 07.05.2015, 810.05.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 7 lõigete 1 ja 5 ning § 22 lõike 1 punkti 37 alusel, juhindudes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 punktist 4 ning arvestades Harku Vallavolikogu 28.08.2008. a määruse nr 21 „Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ § 14 lõiget 3.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Harku valla (edaspidi vald) Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu (edaspidi liitumistasu) hüvitamise ulatus, tingimused ja kord.

  (2) Liitumistasu hüvitise väljamaksmist korraldab Harku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Liitumistasu hüvitise saamiseks õigustatud isik

  (1) Õigus liitumistasu hüvitamisele on isikul, kes vastab alljärgnevatele tingimustele:
  1) ta on Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektiga hõlmatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liituva kinnistu omanik;
  2) ta on olnud Harku valla elanik Rahvastikuregistri andmetel vähemalt 12 kuud enne hüvitamistaotluse esitamist;
  3) kinnistu liitmiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga on sõlmitud liitumisleping vee-ettevõtjaga;
  4) vee-ettevõtjal on valmidus teenuslepingu sõlmimiseks isikuga ja vee-ettevõtja saab seda kinnitada.

  (2) Kui õigustatud isik on mitme vallas asuva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liituva kinnistu omanik, on tal õigus saada liitumistasu hüvitist ainult ühe kinnistu eest omaniku valikul.

  (3) Liitumistasu hüvitatakse juhul, kui liitumine toimub nii ühisveevärgi kui ka -kanalisatsiooniga. Kui kinnistu on liitunud ühe teenuseliigiga, kuid tehnilistel põhjustel (näiteks ühisveevärgi või –kanalisatsiooni puudumise tõttu) ei olnud varem võimalik liituda teisega, tekib õigus liitumistasu hüvitisele pärast teise teenuseliigiga liitumist.

  (4) Liitumistasu hüvitis on 384 (sh käibemaks) eurot.

§ 3.   Taotlus liitumistasu hüvitamiseks

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasu hüvitise saamiseks esitab õigustatud isik kirjaliku taotluse vallavalitsusele.

  (2) Taotlusele lisatakse alljärgnevad dokumendid:
  1) vee-ettevõtja ja kinnistu omaniku vahel sõlmitud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise lepingu koopia;
  2) vee-ettevõtja poolt väljastatud kirjalik tõend selle kohta, et taotluse esitajale kuuluvale kinnistule on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimalus rajatud Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ja vee-ettevõtjal on valmidus tarbimislepingu sõlmimiseks.

§ 4.   Liitumistasu hüvitise saamise otsus ja hüvitise väljamaksmine

  (1) Vallavalitsus kontrollib liitumistasu hüvitamise taotluses toodud asjaolude vastavust käesolevale korrale 20 päeva jooksul arvates taotluse saamisest.

  (2) Kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab vallavalitsus taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui 20 päeva, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

  (3) Vallavalitsus otsustab liitumistasu hüvitamise või liitumistasu hüvitamisest keeldumise või taotluse läbi vaatamata jätmise korraldusega 30 päeva jooksul arvates kõigi nõutud dokumentide saamisest.

  (4) Liitumistasu hüvitamise korralduses sätestatakse, et õigustatud isik peab sõlmima vee-ettevõtjaga teenuslepingu hiljemalt 1 (ühe) aasta jooksul korralduse jõustumisest.

  (5) Korraldus saadetakse vee-ettevõtjale elektrooniliselt ja taotlejale elektrooniliselt taotleja poolt taotluses näidatud elektronposti aadressile või posti teel lihtkirjaga.

  (6) Liitumistasu hüvitis makstakse kolme aasta jooksul välja vee-ettevõtjale vallavalitsuse korralduse alusel.

  (7) Vee-ettevõtja vähendab hüvitise võrra õigustatud isiku poolt makstavat liitumistasu, välja arvatud juhul, kui õigustatud isik ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud nõuet.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Käesoleva määruse §-s 3 sätestatud taotluse esitamise viimane päev on 13. oktoober 2016.
[RT IV, 07.05.2015, 8 - jõust. 10.05.2015]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json