HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2019, 4

Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord

Vastu võetud 26.04.2019 nr 44

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lg 3 alusel alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Haapsalu linna munitsipaalhuvikoolides (edaspidi Huvikool) makstava õppetasu määrad ja õppetasu maksmise, õppetasu soodustuse andmise ning maksmisest vabastamise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huvikoolina käesoleva korra mõistes käsitletakse Haapsalu Muusikakooli, Haapsalu Kunstikooli, Haapsalu Noorte Huvikeskust ja Läänemaa Spordikooli.

  (2) Õpilane käesoleva korra tähenduses on Huvikooli nimekirja kantud õpilane.

§ 3.   Huvikooli vastuvõtmine, huvikooli lõpetamine ja huvikoolist väljaarvamine

  Huvikooli vastuvõtmise, huvikooli lõpetamise ning huvikoolist väljaarvamise tingimused ja kord on sätestatud Linnavalitsuse määrusega.

§ 4.   Õppetasu määrad huvikoolides

  (1) Õppetasu suurus Haapsalu Muusikakoolis on:
  1) Põhiosakonnas 26 eurot kuus;
  2) üldosakonnas 22 eurot kuus;
  3) kooriosakond 16 eurot kuus;
  4) muusikainstrumendi üür 8 eurot õppetsüklis (40 eurot aastas);
  5) täiskasvanud 12 eurot tund.

  (2) Õppetasu suurus Haapsalu Kunstikoolis on:
  1) kunstiringis 12 eurot kuus;
  2) ettevalmistusklassis 17 eurot kuus;
  3) kunsti õppekava I-IV kursusel 20 eurot kuus;
  4) kunsti õppekava I-IV kursusel Ridala osakonnas, kus õppetöö kestab viis aastat 17 eurot kuus;
  5) osalise õppeajaga õppuritel 5 eurot tund;
  6) täiskasvanud joonistamine 20 eurot kuus;
  7) täiskasvanud maalimine 20 eurot kuus;
  8) täiskasvanud keraamika 23 eurot kuus;
  9) täiskasvanute keraamika 34 eurot kuus;
  10) täiskasvanute metallehistöö 20 eurot kuus.

  (3) Õppetasu suurus Haapsalu Noorte Huvikeskuses on:
  1) huviringide õppetasu 7 eurot kuus;
  2) kunstiring ning kunstistuudio õppetasu 10 eurot kuus;
  3) võimlemiskool Kirke:
3.1) algajad 7 eurot kuus;
3.2) põhirühm 15 eurot kuus;
3.3) võistlusrühm 20 eurot kuus;
3.3) individuaalvõimlejad (sh põhirühma treeningud) 25 eurot kuus.

  (4) Õppetasu suurus ühes kuus Läänemaa Spordikoolis on:
  1) jalgpall algajad 15 eurot kuus;
  2) jalgpall edasijõudnud 20 eurot kuus;
  3) korvpall ja lauatennis 10 eurot kuus;
  4) kergejõustik 10 eurot kuus;
  5) ujumine 10 eurot kuus;
  6) laskmine ja vehklemine 10 eurot kuus.

§ 5.   Õppetasu soodustuste andmine

  (1) Õppetasu maksmisel on õigusteha soodustusi õpilastele, kelle saavutused õpingutes ja konkurssidel ning võistlustel on väga head või silmapaistvad. Soodustuse andmise ja ulatuse määrab huvikooli õppenõukogu vastavalt huvikooli poolt väljatöötatud kriteeriumidele.

  (2) Õppetasu maksmisel on õigusteha soodustusi juhul, kui õpilane on mõjuva põhjusega puudunud õppetöölt kaks ja rohkem nädalat. Soodustuse määrab lapsevanema taotluse alusel huvikooli direktor vastavalt asjaoludele.

§ 6.   Õppetasu maksmisest osaline või täielik vabastamine

  (1) Haapsalu Linnavalitsus võib osaliselt või täielikult vabastada lapsevanema õppetasu maksmisest lapsevanema, huvikooli direktori kirjaliku taotluse alusel või linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

  (2) Õppuri õppetasu maksmise vabastust võib taotleda vähekindlustatud perekond, kes on õigustatud taotlema sotsiaaltoetusi vastavalt Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.

  (3) Õppetasust osalise või täieliku vabastuse saamiseks esitatakse lapsevanema poolt avaldus Haapsalu Linnavalitsusele hiljemalt 10. oktoobriks perioodi 1. september kuni 31. jaanuar eest või 10. jaanuariks perioodi 1. veebruar kuni 31. august eest.

  (4) Taotlusi menetleb linnavalitsuse sotsiaalkomisjon.

  (5) Õppetasust vabastuse määramisest keeldumise otsus tehakse lapsevanemale teatavaks kirjalikus vormis (10) kümne tööpäeva jooksul, arvates linnavalitsuse poolt otsuse kinnitamise päevast.

§ 7.   Õppetasu maksmise kord

  (1) Lapsevanem kinnitab õppetasu maksmise kohustust sisseastumisavaldust allkirjastades.

  (2) Õppetasu makstakse lapsevanema poolt vastava huvikooli poolt väljastatud arve alusel jooksva kuu 15. kuupäevaks.

  (3) Kokkuvõte õppetasu maksmise kohta tehakse iga järgmise kuu alguses ning võlgnevuste osas teavitatakse lapsevanemaid hiljemalt 10. kuupäevaks.

  (4) Õpilane kustutatakse huvikooli õpilaste nimekirjast kahekuulise õppetasu võlgnevuse korral. Õpilase mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. septembril 2019.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json