ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2019, 31

Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 30.04.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Elva Vallavolikogu 26.03.2018 määruse nr 23 „Elva vallavara valitsemise kord“ § 2 lõige 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse munitsipaaleluruumi mõiste, kasutusse andmise põhimõtted, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning üürniku õigused, kohustused ning piirangud munitsipaalkorteri kasutamisel (edaspidi määrus).

§ 2.   Mõisted

  (1) Munitsipaaleluruum (edaspidi eluruum) on Elva vallale kuuluv elamu, korter või muu omaette ruum, mis on kasutatav alaliseks elamiseks ja vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele.

  (2) Sotsiaaleluruum on eluruum, milles osutatakse eluruumi tagamise teenust isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (3) Tööandja eluruum on eluruum, mida võib kasutusse anda valla ametiasutusega või valla ametiasutuse hallatava asutusega teenistus- või töösuhtes olevale isikule.

§ 3.   Eluruumi kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Eluruumi võib anda kasutusse:
  1) sotsiaaleluruumina;
  2) tööandja eluruumina;
  3) muudel põhjendatud juhtudel eluruumi vajavale isikule.

  (2) Sotsiaaleluruumina võib anda kasutusse volikogu poolt sotsiaaleluruumiks kinnitatud eluruumi või muud vaba olevat eluruumi. Sotsiaaleluruumiks kinnitatud eluruumi ei või anda kasutusele muudel juhtudel.

  (3) Sotsiaaleluruumina antakse eluruumi kasutusele vastavalt Elva Vallavolikogu määrusele „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas“.

  (4) Tööandja eluruumina antakse eluruum kasutusse valla ametiasutusega või valla ametiasutuse hallatava asutusega töö- või teenistussuhtes olevale isikule, kes on vajalik valla jaoks olulise avaliku teenuse osutamiseks (õpetaja, kvalifitseeritud spetsialist) ning ei oma eluruumi Elva vallas või Elva valda ümbritsevate kohalike omavalitsuste territooriumil.

  (5) Sotsiaaleluruumina võib eluruumi kasutusse anda tähtajaga kuni üks aasta, tööandja eluruumi töö- või teenistussuhte ajaks ja muudel põhjendatud juhtudel tähtajaga kuni viis aastat.

  (6) Vaba eluruumi võib anda vajadusel kasutada varjupaigana, kus abivajav isik saab ajutist öömaja, abi ja tuge ning kaitset.

  (7) Eluruumi võib kasutusse anda isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Elva vald või isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Elva vald, kuid kes tegelikult viibib või elab alaliselt Elva valla haldusterritooriumil ning kellele vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb anda vältimatut sotsiaalabi, välja arvatud tööandja eluruumi kasutusse andmisel.

  (8) Eluruumide üürimäärad kehtestab vallavalitsus korraldusega.

§ 4.   Eluruumi taotlemine

  (1) Eluruumi kasutamiseks esitab taotleja või taotleja esindaja vallavalitsusele kirjaliku või elektroonilise vabas vormis avalduse.

  (2) Avalduses märgitakse:
  1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed;
  2) andmed perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
  3) eluruumi taotlemise põhjus.

  (3) Vallavalitsusel õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid.

  (4) Asutus, kes vajab oma töötajale või teenistujale tööandja eluruumi, peab esitama vallavalitsusele põhjendatud taotluse, näidates ära:
  1) ametikoha vajaduse;
  2) isiku kvalifikatsiooni tõendavad asjaolud;
  3) muud otsustamisel vajalikud põhjendused ja dokumendid.

§ 5.   Eluruumi kasutusse andmise otsustamine

  (1) Eluruumi vabanemisel kontrollitakse, kas vabanenud eluruum on vajalik kasutusse anda sotsiaaleluruumina. Juhul, kui eluruumi ei vajata sotsiaaleluruumina, võib eluruumi üürile anda määruse paragrahvi 3 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud juhtudel.

  (2) Juhul kui eluruumi ei ole vajalik kasutada sotsiaaleluruumina, antakse eluruum kasutusse määruse paragrahvi 3 lõikes 1 punktis 2 ja 3 juhtudel.

  (3) Eluruumi kasutusse andmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 6.   Taotluse mitterahuldamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata kui:
  1) taotleja on esitanud taotluses ebaõigeid andmeid;
  2) taotlus ei ole põhjendatud;
  3) taotleja majanduslik ja sotsiaalne olukord on paranenud enne otsuse tegemist;
  4) puudub vaba eluruum.

  (2) Taotluse mitterahuldamise korral saadab vallavalitsus taotlejale põhjendatud otsuse taotlus rahuldamata jätmise kohta.

§ 7.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Eluruumi kasutamiseks sõlmitakse kirjalik üürileping.

  (2) Üürnik peab sõlmima üürilepingu kümne tööpäeva jooksul arvates vastava ettepaneku saamises. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel või osakonnal õigus tunnistada vastav otsus kehtetuks.

  (3) Eluruum antakse üürnikule üle aktiga, kus on kirjeldatud eluruumi seisund, on fikseeritud eluruumi elektri-, vee-, gaasi-, soojus- või muude mõõdikute näidud ning varade loetelu.

§ 8.   Üürilepingu lõpetamine, lõppemine

  (1) Üürnik võib eluruumi üürilepingu ennetähtaegselt üles öelda, esitades vastava avalduse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist.

  (2) Vallavalitsus võib eluruumi üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada juhul, kui eluruumi üürnik ja temaga koos elavad isikud rikuvad pidevalt üürilepingu tingimusi.

  (3) Üürilepingu lõpetamise vormistab vallavalitsus korraldusega käesoleva paragrahvis 2 sätestatud juhul.

  (4) Üürileping lõpeb:
  1) tähtaja möödumisel;
  2) töö- või teenistussuhte lõppemisega;
  3) üürniku surmaga.

  (5) Üürilepingu lõppemise, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 4 punkti 3 korral, või lõpetamise korral, annab üürnik eluruumi ja seal asuva vara üürileandjale üle akti alusel.

§ 9.   Üürilepingu pikendamine

  (1) Üürilepingu tähtaja möödumisel ja eluruumi kasutamise vajaduse säilimisel, võib üürniku põhjendatud avalduse alusel eluruumi üürilepingut pikendada.

  (2) Eluruumi üürilepingu pikendamiseks esitatakse avaldus vallavalitsusele vähemalt üks kuu enne eluruumi üürilepingu lõppemist.

  (3) Eluruumi üürilepingu pikendamisest võib keelduda juhul, kui isik ei ole täitnud üürilepingust tulenevaid kohustusi lepingu järgselt.

  (4) Juhul, kui üürnik ei ole täitnud kõiki üürilepingujärgseid kohustusi, kuid isikul säilib määruses sätestatud alustel õigus ja vajadus eluruumile ning ta ei ole ise võimeline eluruumi endale või oma perekonnale tagama ja kui eluruumi mitteandmine ohustab oluliselt isiku või tema perekonna toimetulekut, elu või tervist, võib vallavalitsus anda taotlejale kasutusele senisest vähem heakorrastatud ja väiksemaid kulutusi nõudva eluruumi.

§ 10.   Üür ja kulude tasumine

  (1) Eluruumide üürimäärad kehtestab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Eluruumi üüri ja kõrvalkulud tasub eluruumi üürnik vastavalt üürilepingus sätestatud suuruses ja tähtaegadel.

  (3) Eluruumi remondikohustus määratakse kindlaks üürilepingus.

§ 11.   Eluruumi kasutamine

  (1) Eluruumi kasutatakse vastavalt elamuseadusele ja üürilepingule, kusjuures eluruumile kasutamisele ei laiene elamuseaduse § 32 (üürniku eesõigus uue üürilepingu sõlmimiseks) ega võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

  (2) Eluruumi üürnikul on keelatud majutada üürile antud eluruumi isikuid, kes ei vasta seaduses sätestatud nõuetele, välja arvatud üürileandja kirjaliku nõusoleku alusel.

  (3) Eluruumi üürnik ei või anda eluruumi allkasutusse kolmandatele isikutele.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json