HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2019, 41

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 31.05.2018 nr 25
RT IV, 12.06.2018, 54
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.2019RT IV, 07.05.2019, 1001.09.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Viru-Nigula vallale riigieelarvest määratud huvihariduse ja huvitegevuse toetusest rahvastikuregistri andmetel Viru-Nigula vallas elavate 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamise kord.

  (2) Toetuse eesmärgiks on süsteemne ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamine Viru-Nigula vallas, et suurendada õppurite võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal ning vähendada õppurite arengut takistavaid kitsaskohti.

§ 2.   Põhimõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huvikool on huvihariduse omandamist pakkuv haridusasutus;
  2) huviharidus on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal, mida omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas koolis;
  3) huvitegevus on lühiajaline süsteemne juhendatud tegevus vaba tahte alusel õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal, millega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms;
  4) õppurid on rahvastikuregistri andmetel Viru-Nigula vallas elavad ja õppivad 7–19-aastased lapsed ja noored, kes osalevad huvihariduses või -tegevuses.

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise tingimused

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise. Õppuri vanus määratakse iga õppeaasta 1. septembri seisuga.

  (2) Toetust makstakse õppuri osalemiseks ühes huviringis või huvialal.

  (3) Huviharidust kompenseeritakse õppeperioodi (9 kuud) eest.

  (4) Toetuse maksimaalmäär on 70% õppemaksust või osalustasust, kuid mitte enam kui 60 eurot kuus ühe õppuri kohta. Erandjuhul:
[RT IV, 07.05.2019, 10 - jõust. 01.09.2019]
  1) võib taotleda mõjuvatel sotsiaalsetel või hariduslikel põhjustel ka suuremat toetust. Vastava ettepaneku kooskõlastavad sellisel juhul ka spordivaldkonna juht (spordiga seotud huviharidus ja huvitegevus), sotsiaalvaldkonna juht ja haridusvaldkonna juht (huvihariduse toetused);
[RT IV, 07.05.2019, 10 - jõust. 01.09.2019]
  2) väljaspool Viru-Nigula valda toimuva huvihariduse ja huvitegevuse korral makstakse toetust üldiselt vaid juhul, kui elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust. Erandjuhul makstakse toetust väljaspool Viru-Nigula valda omandatavale huviharidusele või huvitegevusele vastava valdkonna spetsialisti ettepanekul, kus on ära märgitud põhjused, miks on vastava erandi tegemine vajalik.
[RT IV, 07.05.2019, 10 - jõust. 01.09.2019]

  (5) Toetust makstakse riigi poolt eraldatud vahenditest. Vahendite lõppemisel on vallavalitsusel õigus loobuda toetuse maksmisest.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetust saab taotleda kaks korda aastas. Täidetud taotlus (Lisa 1) esitatakse Viru-Nigula Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt 1. novembriks (septembri-detsembri eest) ja hiljemalt 1. märtsiks (jaanuari-juuni eest).

§ 5.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määramine

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusi menetleb vallavalitsuse kultuuri- ja noorsootööjuht.

  (2) Taotluse menetlemiseks on aega 30 päeva.

  (3) Korra tingimustele vastava taotluse puhul esitab kultuuri- ja noorsootööjuht esildise finantsjuhile toetuste väljamaksmiseks.

  (4) K äesoleva korraga seonduvatel ja reguleerimata juhtudel ning täiendavate rahaliste vahendite vajaduse korral võib vallavalitsuse korraldusega määrata toetuse tingimusel, et see vastab toetuse maksmise eesmärgile.

  (5) Käesoleva korra § 3 lõikes 4 nimetatud määrast erineva toetuse maksmise – lõike 4 punktid 1 ja 2 - otsustab vallavalitsus, lähtudes taotluses toodud põhjendustest.

  (6) Toetus kantakse taotluses või koostöölepingus määratud kontole. Vallavalitsuse allasutuste õppuri toetuseid ei kanta toetuse saaja kontole, need arvestatakse automaatselt maha õppemaksu tasumise kohustusest.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist. Vallavalitsusel on õigus küsida tagantjärele toetuse raames tehtud kulude dokumente toetatava perioodi jooksul ja kuni 30 päeva jooksul peale toetusperioodi lõppu.

  (2) Toetuse taotleja on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul peale vastava otsuse tegemist, edastama vallavalitsusele info huvikoolis õppimise või huvitegevuses osalemises katkestamise kohta. Toetuse maksmine lõpetatakse katkestamisele järgnevast kuust.

  (3) Vallavalitsusel on õigus arvutada toetus ümber või nõuda see tagasi, kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid või huvikoolis õppimine või muu huvitegevuses osalemine on katkestatud toetuse perioodil.

  (4) Käesoleva korra nõuete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2018.

Lisa 1 Taotlus

/otsingu_soovitused.json