Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Põltsamaa valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2021, 3

Põltsamaa valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 29.04.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361, § 22 lõike 2 ja § 36 lõigete 2, 3, 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põltsamaa valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada vallas puhtus ja heakord.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Põltsamaa valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Heakorra nõuete täitmisel on omanikuga võrdsustatud tema poolt nimetatud valdaja, haldaja või kasutaja.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruse tähenduses määratletakse Põltsamaa Vallavalitsust kui täitevorganit (edaspidi vallavalitsus) ja kui ametiasutust (edaspidi ametiasutus). Ametiasutuse sisemise töö korraldamine ja ülesannete jagamine määratakse vallavanema käskkirjaga või ametijuhendiga.

  (2) Eeskirjas on kasutatud mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk, hoonestusõigus, korteriomand või korteri hoonestusõigus;
  2) puhastusala – linnas ja alevikus asuva kinnistu piirist ja selle laiuselt avaliku kasutatava sõiduteeni ulatav ala;
  3) heakord – kinnistu, kõnnitee puhtus ja korrastatus, sh tolmu, liiva, prahi, jäätmete, mahalangenud lehtede, lume ja jää koristamine, niitmine, libedusetõrje tegemine jms;
  4) tiheasustusala – üldplaneeringus määratud ala joonistel märgitud piirides;
  5) romusõiduk – sõiduk, mis ei saa tehnilise seisukorra tõttu osaleda liikluses või millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad;
  6) risustamine – jäätmete kinnistule ebakorrapäraselt laiali laotamine ehk olukord, mis erineb piirkonna üldisest heakorrastatusest;
  7) süvend – madalam ala sügavusega üle 30 sentimeetri;
  8) auk – teravate servadega madalam ala alla 30 sentimeetri;
  9) illegaalnegrafiti – omaniku ja ametiasutuse kirjaliku nõusolekuta ehitisele ja avalikku ruumi kantud kritseldused ja joonistused.

§ 3.   Üldnõuded

  (1) Põltsamaa vallas asuvate kinnistute heakord peab vastama vähemalt käesoleva eeskirjaga kehtestatud tasemele. Omanikud peavad:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja piirdeaia olemasolul tagama selle korrashoiu ning vältima kinnistu risustamist ja kinnistult prahi, pori, tolmu kandumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
  2) piirdeheki olemasolu korral asjakohasel juhul pügama heki ning vajadusel eemaldama hekist sinna mittekuuluvate taimede oksad;
  3) tagama, et hoonestatud kinnistutel ja hoonetega vahetult piirneval territooriumil on rohi niidetud ja koristatud või purustatud minimaalselt üks kord aastas hiljemalt 1. septembriks selliselt, et oleks tagatud kinnistu visuaalne korrasolek ning kulust tekkiva tuleohu vältimine (ei kehti põllu-, heina- ja metsamaal ning alal, kus selle asukohast tulenevalt on võimalik kinnistu visuaalset korrasolekut kahjustamata tagada rohealade elurikkus);
  4) kärpima põõsaste ja puude oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire, varjavad liikluskorraldusvahendit, takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust või on oma seisukorrast tulenevalt ohtlikud;
  5) sulgema kasutusel mitteolevate ehitiste välisseintes olevad ning keldri ja pööningu ukse-, akna- ja muud avad või tõkestama muul viisil kõrvaliste isikute sissepääsu;
  6) tagama kinnistul asuvate ohtlike objektide (kaev, auk, süvend jms) ohutuse;
  7) tagama tööde teostamisel teega külgneval alal, et ei toimuks teede, teepeenarde, kraavide risustamist, kahjustamist. Risustus ning teele kandunud pori tuleb viivitamatult koristada;
  8) mitte tegema illegaalset grafitit ja selle likvideerima, kui ei suudeta tuvastada grafiti tekitajat.

  (2) Tiheasustusalal, v.a pargid, puistud, metsad, on kinnistu omanik lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kohustatud:
  1) koristama kinnistult puude ja põõsaste mahalangenud lehed;
  2) mitte hoidma kütte-, ehitus- või muud materjali puhastusala territooriumil. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et territoorium heakorrastatakse mõistliku aja jooksul;
  3) tagama maja numbri olemasolu hoone tänavapoolse l seinal või kinnistu piiridel, kindlustades selle nähtavuse ka pimedal ajal;
  4) tagama ehitise katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlike detailide, samuti lume ja jää jms varisemisohtlike objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala ajutise piirdeaiaga või muul asjakohasel viisil. Piirdeaed või muu piire paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia või muu piirde paigaldamine ei vabasta korrashoiutöö tegemise kohustusest. Nimetatud töö teostatakse avariitööna;
  5) tagama üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning teostama vajadusel nende lume- ja libedusetõrjet;
  6) niitma kinnistul regulaarselt rohu (vähemalt kaks korda suve jooksul s.o esimest korda hiljemalt 24. juuniks ja teist korda 15. septembriks);
  7) kasutusest välja langenud ehitiste avade (uksed, aknad) kinni katmisel kasutama ainult selliseid materjale ja lahendusi, mis sobiksid ümberkaudsesse miljöösse nii, et tagatud oleks kinnistu ja seal olevate ehitiste korrektsus ja visuaalne korrasolek.

  (3) Linnas ja alevikus on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda. Heakorratööde tegemine tuleb lõpetada tööpäeva hommikul kella 8.00-ks, laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel kella 9.00-ks. Katkematu lumesaju korral (vähemalt 10 cm lund 4 tunni jooksul) peab lumi olema koristatud 4 tunni jooksul lumesaju lõpust.

  (4) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) paigaldama vajadusel piisavas koguses jäätmemahuteid ning tagama nende tühjendamise sagedusel, mis välistab mahutite ületäitumise ja/või jäätmete roiskumise;
  2) tagama ürituse lõppedes jäätmete koristamise järgmise päeva kella 12-ks;
  3) heakorrastama avaliku ürituse toimumise koha ja selle ümbruse ning ürituse käigus rikutud haljastuse 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtpäevaks. Mõjuvatel põhjustel on ürituse korraldajal õigus esitada taotlus tähtaja pikendamiseks.

  (5) Ehitustöö tegija on kohustatud:
  1) ära hoidma ehitusobjektilt prahi, pori ja tolmu kandumise sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule (vajadusel sealhulgas rajama veoste vedamise alale kõvakattega aluspinna või pesema sõidukite rehve);
  2) enne ehitus- või kaevetööde alustamist piirama asjakohasel juhul ehitusplatsi ajutise piirdeaiaga ning hoidma selle korras;
  3) avalikus kasutuses oleval maal asuva ajutise jäätmekonteineri tähistama ajutise liikluskorraldusvahendiga;
  4) pärast ehitustööde lõpetamist heakorrastama ehitusobjekti ümbruse ja ehitustööde käigus rikutud haljastuse ning vedama ära ehitusjäätmed.

  (6) Heakorra nõuete tagamiseks on avalikus kasutuses oleval maal keelatud:
  1) risustada, lõhkuda, kahjustada, määrida, rikkuda või kasutada mittesihipäraselt haljasalasid, murukamarat, teekatteid, pargiinventari, jäätmemahuteid, valgusteid jms;
  2) omaniku loata rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid, paigaldada väikevorme, sealhulgas jäätmemahuteid, pinke, piirdeid, info- ja reklaamistende jms;
  3) hoida romusõidukit.

§ 4.   Koormise ulatus ja täitmise tingimused heakorra tagamiseks

  (1) Koormis on füüsiliste ja juriidiliste isikute kohustus teha heakorratöid käesolevas eeskirjas toodud heakorranõuete täitmise tagamiseks tema omandis või valduses oleval kinnistul või muul tema kasutuses oleval territooriumil ning sellega vahetult piirneval üldkasutataval territooriumil.

  (2) Koormise täitjaks on kinnistu omanik (kohustatud isik) või kohustatud isiku arvel koormist täitev isik. Kohustatud isik võib oma arvel lasta koormise täita teisel isikul, kuid jääb ise koormise täitmise eest vastutavaks.

§ 5.   Koormise täitmise asendamine vallaeelarvesse raha maksmisega

  (1) Kohustatud isik võib taotleda Põltsamaa Vallavolikogult (edaspidi vallavolikogu) luba maksta koormise täitmise tagamiseks raha. Koormise isikliku täitmise asendamine koormise täitmiseks raha maksmisega peab olema põhjendatud asjaoludega, miks isik ise ei ole võimeline või ei saa koormist isiklikult täita.

  (2) Luba asendada koormise täitmine vallaeelarvesse koormise täitmiseks raha maksmisega antakse kuni üheks eelarveaastaks (1. jaanuarist 31. detsembrini) ning taotlus selleks tuleb esitada hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.

  (3) Taotlus, milles on põhjendatud koormise kohustuse asendamisvajadust, esitatakse vallavalitsusele (ametiasutusele).

  (4) Ametiasutus selgitab taotluses märgitud asjaoludest lähtuvalt välja koormise täitmiseks vajalike tööde maksumuse. Hinna väljaselgitamiseks tuleb vähemalt kolmelt heakorra- või puhastustöid teostavalt ettevõtjalt võtta hinnapakkumised. Koormise täitmise maksumuse hindamiskriteeriumiks on odavaim koormise täitmiseks vajalike tööde hind.

  (5) Koormise täitmise rahaga asendamise eeldatavast maksumusest teavitab ametiasutus taotluse esitajat. Kui taotluse esitaja on nõus hindamiskriteeriumide alusel välja selgitatud eeldatava hinna tasumisega, esitab ta selleks ametiasutusele kirjaliku kinnituse.

  (6) Taotlus koos koormise täitmise eeldatava hinnaga esitatakse vallavolikogule, kes otsustab koormise täitmise asendamise raha maksmisega, vormistades selle otsusega. Otsuses märgitakse muu hulgas koormise asendamiseks makstava raha vallaeelarvesse tasumise kord. Taotlejaga kokkuleppel makstakse raha kas ühe makse või perioodiliste maksetena.

  (7) Ametiasutusel on kohustus pidada arvestust alade üle, kus koormise täitmine on asendatud vallaeelarvesse raha maksmisega.

§ 6.   Koormisest vabastamine

  (1) Koormisest on õigus taotleda vabastust inimestel, kellel oma füüsilise ja majandusliku olukorra tõttu ei ole mõjuval põhjusel võimalik koormist täita.

  (2) Koormisest vabastamise avaldus esitatakse ametiasutuse majandusosakonnale, kes koostöös sotsiaalosakonnaga selgitab välja koormisest vabastamise põhjendatuse ja vabastuse ulatuse.

§ 7.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

  (2) Käesoleva eeskirja alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

  (3) Järelevalvet teostab ametiasutuse poolt volitatud ametnik.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põltsamaa Vallavolikogu 15.11.2018 määrus nr 60 „Põltsamaa valla heakorraeeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Möldri
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json