Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” ja Harku Vallavalitsuse 02.01.2017 määruse nr 1 „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2021, 35

Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” ja Harku Vallavalitsuse 02.01.2017 määruse nr 1 „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 04.05.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” muutmine

  Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord“ paragrahvi 3 lõikes 62 ja paragrahvi 7 lõikes 5 asendatakse sõna “haridusspetsialist” sõnaga “alusharidusspetsialist”.

§ 2.   Harku Vallavalitsuse 02.01.2017 määruse nr 1 „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord“ muutmine

  Harku Vallavalitsuse 02.01.2017 määruse nr 1 „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord“ paragrahv 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“(3) Elukohajärgse kooli muutmise otsustab vallavalitsuse komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ja üldharidusspetsialist ning Harku valla elukohajärgsete koolide direktorid. Komisjoni otsuse peale võib esitada vaide vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel.”.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Ive Eevel
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json