Teksti suurus:

Tartu Linnavalitsuse 5. märtsi 2013. a määruse nr 5 "Hooajalise müügi korraldamine" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2021, 37

Tartu Linnavalitsuse 5. märtsi 2013. a määruse nr 5 "Hooajalise müügi korraldamine" muutmine

Vastu võetud 04.05.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse Tartu linnavara eeskirja § 17 lõike 3 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavalitsuse 5. märtsi 2013. a määruses nr 5 "Hooajalise müügi korraldamine" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määruse preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse Tartu linnavara eeskirja § 17 lõike 3 alusel.";
  2) paragrahvi 1 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus reguleerib Tartu linna omandis olevale maale või tänavale müügikoha hooajalise laienduse ja hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmist.“;
  3) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Müügikoha hooajalise laienduse ja hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmise või loa andmisest keeldumise, samuti loa muutmise või kehtetuks tunnistamise otsustab Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna (edaspidi osakond) juhataja.“;
  4) paragrahvi 1 lõikest 3 jäetakse välja sõna „kooskõlastamise“;
  5) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Müügikoha hooajaline laiendus (edaspidi hooajaline laiendus) on väljaspool siseruume müügikoha juurde kuni 6 kuuks antav piiritletud ala, kus sama kaupleja tegeleb kauba või teenuse hooajalise müügiga.“;
  6) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 3. Hooajalise laienduse paigaldamise loa taotlemine
(1) Hooajalise laienduse paigaldamise loa saamiseks esitab kaupleja osakonnale Tartu linnaportaali kaudu taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) kaupleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms);
2) müügikoha, millele soovitakse hooajalist laiendust, nimi ja asukoht;
3) müügikoha hooajalise laienduse paigaldamise hooajad ja ajavahemik.
(2) Taotlusele lisatakse hooajalise laienduse asendiplaan koos laienduse mõõtmetega (M 1:500), mõõtkavaline hooajalise laienduse plaan (M 1:100 või M 1:50) ja vaated, kasutatava inventari kirjeldus või fotonäidised, fotomontaaž kavandatavast hooajalisest laiendusest koos inventariga reaalses arhitektuurilises situatsioonis.";
  7) paragrahvi 4 pealkiri, lõige 1 ja lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠4. Hooajalise laienduse paigaldamise loa andmine
(1) Hooajalise laienduse paigaldamise luba antakse kuni kolmeks hooajaks.
(2) Loas märgitakse:“;
  8) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõna „Kooskõlastamine“ sõnadega „Loa andmine“;
  9) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:
„(42) Toitlustusettevõtte hooajalisele laiendusele on lubatud alkohoolse joogi serveerimine ainult toitlustusettevõtte siseruumist.“;
  10) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠5. Hooajalise laienduse paigaldamise loa muutmine
Hooajalise laienduse paigaldamise luba võib muuta:
1) kaupleja kirjalikul taotlusel;
2) kui ilmnevad loa tingimusi muutmist vajavad, sealhulgas käesoleva määruse § 4 lõikes 5 nimetatud asjaolud.“;
  11) paragrahvi 6 pealkirjas, lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja lõikes 2 asendatakse sõna „kooskõlastamisest“ sõnadega „paigaldamise loa andmisest“;
  12) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõna "kooskõlastuse" sõnadega "paigaldamise loa";
  13) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 7. Hooajalise laienduse paigaldamise loa kehtetuks tunnistamine
Hooajalise laienduse paigaldamise loa võib tunnistada kehtetuks, kui:
1) kaupleja on teatanud kirjalikult tegevuse lõpetamisest hooajalisel laiendusel;
2) kaupleja on lõpetanud müügikohas tegevuse;
3) kaupleja ei täida hooajalise laienduse paigaldamise loa tingimusi või käesolevas määruses sätestatud nõudeid;
4) kaupleja ei täida hooajalisel laiendusel muudes õigusaktides sätestatud nõudeid.";
  14) paragrahvi 8 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „tänavale või muule üldsusele avatud samalaadsesse kohta paigaldatav“;
  15) paragrahvi 8 lõige 2 ja lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;
  16) paragrahvi 9 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa saamiseks esitab kaupleja osakonnale Tartu linnaportaali kaudu mitte varem kui kolm kuud enne kavandatava müügikoha paigaldamist taotluse, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:";
  17) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Taotlusele lisatakse hooajalise müügikoha asendiplaan koos müügikoha mõõtmetega ja müügikoha foto või eskiisjoonis.";
  18) paragrahvi 11 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"1) esitatud taotluses või dokumentides on puudusi ning kaupleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud;";
  19) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Järelevalvet müügikoha hooajalise laienduse ja hooajalise müügikoha kujunduse ja paigutuse vastavuse üle loas esitatud tingimustele teostab Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse linnakujunduse spetsialist.
(2) Järelevalvet muude loal esitatud tingimuste täitmise üle teostab osakonna kaubandusjärelevalve peaspetsialist.";
  20) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Järelevalvet müügikoha hooajalise laienduse ja hooajalise müügikoha kujunduse ja paigutuse vastavuse üle loas esitatud tingimustele teostab Tartu Linnavalitsuse ruumiloome osakonna linnakujunduse spetsialist ja maastikuarhitekt.

§ 2.   Määruse § 1 punkt 20 jõustub 1. juunil 2021. a.

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json