Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

SAKALA KESKUSE põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2021, 38

SAKALA KESKUSE põhimäärus

Vastu võetud 03.05.2021 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §35 lõigete 1 ja 2 ning Viljandi linna põhimääruse §39 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Asutuse nimi on SAKALA KESKUS.

  (2) SAKALA KESKUS on Viljandi linna munitsipaalasutus, mis tegutseb Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridus- ja kultuuriameti haldusalas.

  (3) SAKALA KESKUS on munitsipaalasutus Viljandi Kultuurimaja õigusjärglane.

  (4) SAKALA KESKUS juhindub oma tegevuses seadustest, kehtivatest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) SAKALA KESKUSE postiaadress on Tallinna tänav 5, Viljandi linn, sihtnumber 71020.

  (6) SAKALA KESKUSE haldusalas on Viljandi linnas asuvad:
  1) kinnistu aadressiga Tallinna tänav 5;
  2) Kondase Keskus aadressiga Pikk tänav 8;
  3) Viljandi Avatud Noortetuba ja ekstreemspordihall aadressiga Hariduse 12A;
  4) Viljandi Vana Veetorn, Johan Laidoneri plats 5c;
  5) Viljandi Linnaraamatukogu ruumid, Linnagalerii ja õppeklass, aadressiga Tallinna tänav 7/11;
  6) Viljandi lauluväljak;
  7) Vabaduse plats;
  8) I Kirsimägi, II Kirsimägi ja Kaevumägi;
  9) Mõisapark.

  (7) SAKALA KESKUSEL on arvelduskonto, iseseisev eelarve ja sümboolika.

§ 2.   Põhiülesanded

  (1) SAKALA KESKUSE põhiülesanneteks on igakülgne kohaliku kultuurielu, noorsootöö ning loomemajanduse korraldamine ja edendamine, elanikkonnale kultuurialaste teenuste osutamine.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks SAKALA KESKUS:
  1) korraldab või aitab korraldada Viljandi linna ja maakonna kultuuriüritusi, riiklike ja kohalike tähtpäevade tähistamist, festivale, kontserte, näitusi, puhkeõhtuid, etendusi, konverentse, loenguid, seminare jms;
  2) vahendab professionaalset kultuuri;
  3) korraldab ja nõustab taidlus-, huvi- ja seltsitegevust, pakub võimalusi loominguliste võimete ja oskuste arenguks;
  4) tegeleb kultuuritraditsioonide järjepidevuse hoidmise, rahvakultuuri säilimise ja arendamisega;
  5) aitab kaasa loomemajanduse korraldamisele ja edendamisele;
  6) korraldab ja arendab linnagalerii ja Kondase Keskuse vahendusel kohalikku kunstielu;
  7) korraldab ning koordineerib kultuuri- ja noorsootööalast koostööd, s.h. ühisprojektide algatamist ja elluviimist, omaalgatuslike projektide nõustamist ja toetamist;
  8) korraldab ja koordineerib ülelinnalisi, riiklikke ning rahvusvahelisi noorsootöö valdkonna projekte ja teabepäevi;
  9) korraldab avatud noortetoa ja ekstreemspordihalli tegevust;
  10) korraldab kultuuri- ja noorteinfo vahendamist, s.h. trükiste, infoteavikute jms väljaandmist;
  11) teeb koostööd teiste kultuuriasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega;
  12) korraldab asutuse kasutuses oleva linnavara hooldamist, kasutamist ja arendamist;
  13) osutab oma põhitegevusega seotud teenuseid.

  (3) SAKALA KESKUSE Kondase Keskuse põhiülesandeks on vahendada eelkõige naivistlikku, autsaider- ja professionaalset kunsti.

§ 3.   Juhtimine ja töö korraldamine

  (1) SAKALA KESKUSE tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib töölepingu linnapea.

  (2) SAKALA KESKUSE direktor:
  1) teeb seadustega kooskõlas ning oma pädevuse piires tehinguid käesolevas põhimääruses, töölepingus ning ametijuhendis sätestatud mahus;
  2) vastutab SAKALA KESKUSE toimimise ning arengu eest, samuti talle kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  4) kinnitab ametijuhendid, töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra ja muud SAKALA KESKUSE töökorralduslikud dokumendid;
  5) annab SAKALA KESKUSE töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju;
  6) teeb linnavalitsusele ettepaneku SAKALA KESKUSE töötajate koosseisu ja töötasumäärade kinnitamiseks;
  7) esindab SAKALA KESKUST suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  8) esitab SAKALA KESKUSE eelarve projekti ja eelarve täitmisega seotud informatsiooni linnavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel, vastutab SAKALA KESKUSE eelarve täitmise eest;
  9) tagab SAKALA KESKUSE ruumides külastajate ja töötajate turvalisuse ja tervise kaitse;
  10) teeb linnavalitsusele ettepanekuid SAKALA KESKUSE sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
  11) täidab muid SAKALA KESKUSE juhtimiseks vajalikke ja õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 4.   Vara ja finantseerimine

  (1) SAKALA KESKUS valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud korras.

  (2) SAKALA KESKUSE eelarve on linnaeelarve üheks osaks.

  (3) SAKALA KESKUSE tuludeks on:
  1) eraldised linnaeelarvest;
  2) sihtlaekumised;
  3) tulud põhitegevusega seotud tasulistelt teenustelt;
  4) annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;
  5) muud seadusega lubatud laekumised.

§ 5.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

  (2) SAKALA KESKUS esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktides ettenähtud korras ja tähtaegadel.

§ 6.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) SAKALA KESKUSE tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub linnavolikogu otsusel.

  (2) Kõik käesoleva põhimäärusega määratlemata küsimused lahendab SAKALA KESKUSE direktor kooskõlastatult linnavalitsusega.

§ 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json