EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Hooajalise müügi korraldamine

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2021, 39

Hooajalise müügi korraldamine

Vastu võetud 05.03.2013 nr 5
RT IV, 12.03.2013, 14
jõustumine 15.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2014RT IV, 01.04.2014, 204.04.2014
15.04.2014RT IV, 25.04.2014, 1128.04.2014
28.06.2016RT IV, 01.07.2016, 804.07.2016
28.12.2016RT IV, 03.01.2017, 2006.01.2017
30.05.2017RT IV, 07.06.2017, 610.06.2017
24.03.2020RT IV, 28.03.2020, 101.04.2020
04.05.2021RT IV, 07.05.2021, 3710.05.2021, osaliselt 01.06.2021

Määrus kehtestatakse Tartu linnavara eeskirja § 17 lõike 3 alusel.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Tartu linna omandis olevale maale või tänavale müügikoha hooajalise laienduse ja hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmist. Määruses sätestatut ei kohaldata ehitise püstitamisele ehitusseadustiku tähenduses ja müügikohtade paigaldamisele avalikel üritustel.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

  (2) Müügikoha hooajalise laienduse ja hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmise või loa andmisest keeldumise, samuti loa muutmise või kehtetuks tunnistamise otsustab Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna (edaspidi osakond) juhataja.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

  (3) Tartu linna omandis oleva maa või tänava kasutamise tingimused sätestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hooajalise laienduse või hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmise otsuses. Tartu linna omandis oleva maa või tänava kasutamise eest tasu ei võeta, kui linnavalitsuse või linnavolikogu õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

2. peatükk Müügikoha hooajaline laiendus 

§ 2.   Müügikoha hooajaline laiendus

  Müügikoha hooajaline laiendus (edaspidi hooajaline laiendus) on väljaspool siseruume müügikoha juurde kuni 6 kuuks antav piiritletud ala, kus sama kaupleja tegeleb kauba või teenuse hooajalise müügiga.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

§ 3.   Hooajalise laienduse paigaldamise loa taotlemine

  (1) Hooajalise laienduse paigaldamise loa saamiseks esitab kaupleja osakonnale Tartu linnaportaali kaudu taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kaupleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms);
  2) müügikoha, millele soovitakse hooajalist laiendust, nimi ja asukoht;
  3) müügikoha hooajalise laienduse paigaldamise hooajad ja ajavahemik.

  (2) Taotlusele lisatakse hooajalise laienduse asendiplaan koos laienduse mõõtmetega (M 1:500), mõõtkavaline hooajalise laienduse plaan (M 1:100 või M 1:50) ja vaated, kasutatava inventari kirjeldus või fotonäidised, fotomontaaž kavandatavast hooajalisest laiendusest koos inventariga reaalses arhitektuurilises situatsioonis.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

§ 4.   Hooajalise laienduse paigaldamise loa andmine
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

  (1) Hooajalise laienduse paigaldamise luba antakse kuni kolmeks hooajaks.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

  (2) Loas märgitakse:
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]
  1) kaupleja nimi;
  2) müügikoha nimi ja asukoht;
  3) hooajalise laienduse asukoht ja mõõtmed;
  4) paigaldatav inventar;
  5) hooajalise laienduse paigaldamise hooajad ja ajavahemik;
  51) kauplemisaeg hooajalisel laiendusel;
[RT IV, 01.04.2014, 2 - jõust. 04.04.2014]
  6) muud tingimused.

  (3) Loa andmine otsustatakse hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 28.03.2020, 1 - jõust. 01.04.2020]

  (41) Hooajaline laiendus tuleb sulgeda hiljemalt kell 24.00. Ööl vastu reedet, laupäeva ja pühapäeva tuleb hooajaline laiendus sulgeda hiljemalt kell 01.30.
[RT IV, 15.04.2014, 11 - jõust. 28.04.2014]

  (42) Toitlustusettevõtte hooajalisele laiendusele on lubatud alkohoolse joogi serveerimine ainult toitlustusettevõtte siseruumist.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

  (5) Osakonnal on õigus piirata täiendavalt hooajalise laienduse kauplemisaega, kui klientide käitumine hooajalisel laiendusel häirib või seab ohtu teisi isikuid või tekitab teisi isikuid oluliselt häirivat müra.
[RT IV, 28.03.2020, 1 - jõust. 01.04.2020]

§ 5.   Hooajalise laienduse paigaldamise loa muutmine

  Hooajalise laienduse paigaldamise luba võib muuta:
  1) kaupleja kirjalikul taotlusel;
  2) kui ilmnevad loa tingimusi muutmist vajavad, sealhulgas käesoleva määruse § 4 lõikes 5 nimetatud asjaolud.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

§ 6.   Hooajalise laienduse paigaldamise loa andmisest keeldumine
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

  (1) Hooajalise laienduse paigaldamise loa andmisest võib keelduda eelkõige järgmistel juhtudel:
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]
  1) puuduvad käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud dokumendid või esitatud taotluses või dokumentides on puudusi ning kaupleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud;
  2) tegevus hooajalisel laiendusel võib häirida vahetus läheduses elavaid või pidevalt viibivaid inimesi;
  3) hooajaline laiendus ei sobi taotletud asukohta;
  4) hooajaline laiendus on vastuolus muude õigusaktidega;
  5) kaupleja on esitanud taotluses või sellele lisatud dokumentides valeandmeid;
  6) kaupleja on rikkunud eelmisel hooajal hooajalise laienduse paigaldamise loa tingimusi ning on jätnud rikkumise määratud tähtajaks kõrvaldamata.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

  (2) Paigaldamise loa andmisest keeldumine otsustatakse hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

§ 7.   Hooajalise laienduse paigaldamise loa kehtetuks tunnistamine

  Hooajalise laienduse paigaldamise loa võib tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kaupleja on teatanud kirjalikult tegevuse lõpetamisest hooajalisel laiendusel;
  2) kaupleja on lõpetanud müügikohas tegevuse;
  3) kaupleja ei täida hooajalise laienduse paigaldamise loa tingimusi või käesolevas määruses sätestatud nõudeid;
  4) kaupleja ei täida hooajalisel laiendusel muudes õigusaktides sätestatud nõudeid.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

3. peatükk Hooajaline müügikoht 

§ 8.   Hooajaline müügikoht

  (1) Hooajaline müügikoht on müügikoht, kus kauba või teenuse pakkumine ja müük (edaspidi müük) toimub piiritletud alal kestusega kuni 6 kuud kalendriaastas. Hooajaliseks müügikohaks loetakse ka kandekaubandust, kus kauba või teenuse müük toimub kindlaksmääratud marsruudil kandelaualt, kandekastist, kandekorvist jms.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

  (3) Tartu linna omandis olevale maale või tänavale lubatakse paigaldada ainult igapäevaselt teisaldatavaid (v.a mootorsõidukid ja järelhaagised) hooajalisi müügikohti, arvestades järgmisi erisusi:
  1)
[Kehtetu - RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]
  2) kesklinna piirkonda (Laia-Ülikooli-Riia tänavad vastavates lõikudes ning nende tänavate ja Emajõe vahele jääv ala) võib paigaldada hooajalisi müügikohti ainult Eestit ja Tartut kajastavad trükiste ja suveniiride, raamatute, ajakirjandusväljaannete, käsitöö- ja kunstitoodete, jäätise, jookide (v.a alkohoolsed joogid), Eesti päritolu marjade ja puuviljade, lillede ja jõulukuuskede müügiks ning laste elektriliste või mehhaaniliste sõidukite ja muude sportlike või meelelahutuslike vaba aja veetmise vahendite laenutamiseks;
[RT IV, 28.03.2020, 1 - jõust. 01.04.2020]
  3) hooajalisi müügikohti ei lubata paigaldada Raekoja platsile ja Rüütli tänava lõigule Gildi tänavast Raekoja platsini.

  (4) Mootorsõidukeid ja järelhaagiseid võib kasutada hooajaliste müügikohtadena ainult toitlustamiseks rannaaladega piirnevatel Tartu linna omandis olevatel maadel.

§ 9.   Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa taotlemine

  (1) Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa saamiseks esitab kaupleja osakonnale Tartu linnaportaali kaudu mitte varem kui kolm kuud enne kavandatava müügikoha paigaldamist taotluse, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]
  1) kaupleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms);
  2) paigaldatava müügiinventari loetelu;
  3) taotletava hooajalise müügikoha asukoht või kandekaubanduse korral marsruut;
  4) hooajalise müügikoha paigaldamise ajavahemik;
  5) müüdavate kaupade või teenuste loetelu.

  (2) Taotlusele lisatakse hooajalise müügikoha asendiplaan koos müügikoha mõõtmetega ja müügikoha foto või eskiisjoonis.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 28.03.2020, 1 - jõust. 01.04.2020]

§ 10.   Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

  (1) Hooajalise müügikoha paigaldamise loas märgitakse:
  1) kaupleja nimi;
  2) hooajalise müügikoha asukoht ja mõõtmed või kandekaubanduse korral marsruut;
  3) paigaldatav inventar;
  4) hooajalise müügikoha paigaldamise ajavahemik;
  5) müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  6) muud tingimused.

  (2) Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine otsustatakse hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 11.   Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmisest keeldumine

  (1) Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmisest võib keelduda eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) esitatud taotluses või dokumentides on puudusi ning kaupleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud;
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]
  2) hooajaline müügikoht ei sobi taotletud asukohta;
  3) kaupleja on esitanud taotluses või sellele lisatud dokumentides valeandmeid;
  4) kaupleja soovib müüa kaupa või teenuseid, mis ei vasta käesoleva määruse § 8 lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimustele;
  5) hooajalise müügikoha tegevus on vastuolus muude õigusaktidega;
  6) kaupleja on rikkunud eelmisel hooajal hooajalise müügikoha paigaldamise loa tingimusi ning on jätnud rikkumise selleks määratud tähtajaks kõrvaldamata.

  (2) Loa andmisest keeldumine otsustatakse hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 12.   Hooajalise müügikoha paigaldamiseks antud loa muutmine

  Hooajalise müügikoha paigaldamiseks antud luba võib muuta:
  1) kaupleja kirjalikul taotlusel;
  2) kui ilmnevad kooskõlastuse tingimusi muutmist vajavad asjaolud.

§ 13.   Hooajalise müügikoha paigaldamiseks antud loa kehtetuks tunnistamine

  Hooajalise müügikoha paigaldamiseks antud loa võib tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kaupleja on esitanud avalduse hooajalise müügikoha tegevuse lõpetamiseks;
  2) kaupleja ei täida hooajalise müügikoha paigaldamise loa või käesoleva määruse tingimusi.

4. peatükk Järelevalve 

§ 14.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet müügikoha hooajalise laienduse ja hooajalise müügikoha kujunduse ja paigutuse vastavuse üle loas esitatud tingimustele teostab Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse linnakujunduse spetsialist.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

  (2) Järelevalvet muude loal esitatud tingimuste täitmise üle teostab osakonna kaubandusjärelevalve peaspetsialist.
[RT IV, 07.05.2021, 37 - jõust. 10.05.2021]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist antud kooskõlastused hooajaliste laienduste paigaldamiseks ja load hooajaliste müügikohtade paigaldamiseks kehtivad ettevõtluse osakonna korralduses määratud tingimustel tähtaja lõpuni.

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json