HaridusKool

Teksti suurus:

Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2021, 42

Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 02.01.2017 nr 1
RT IV, 05.01.2017, 5
jõustumine 08.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2019RT IV, 13.12.2019, 416.12.2019
04.05.2021RT IV, 07.05.2021, 3510.05.2021

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli (edaspidi kool) määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule, mittestatsionaarses õppes 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud, Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri järgi on Harku vald.

§ 2.   Elukohajärgne kool

  (1) Elukohajärgne kool on kool, kus õpilane õpib või kool, mille vallavalitsus on määranud õpilasele elukohajärgseks kooliks.

  (2) Elukohajärgsed koolid Harku vallas on Tabasalu Ühisgümnaasium, Harkujärve Põhikool, Muraste Kool, Vääna-Jõesuu Kool ja Vääna Mõisakool.

  (3) Elukohajärgses koolis põhihariduse omandamise võimaldamiseks Harku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus):
  1) otsustab korraldusega koolides moodustatavate klasside arvu;
  2) tagab koolides põhikooli riikliku õppekava täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase arengu toetamiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi teises lõikes nimetatud koolides võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada klasse, mille komplekteerimisel käesoleva määruse sätteid ei kohaldata. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord nendesse klassidesse kooskõlastatakse vallavalitsusega.

§ 3.   Elukohajärgse kooli määramise olulised asjaolud

  Elukohajärgse kooli määramise olulised asjaolud on esmajärjekorras õpilase elukoha lähedus koolile, sama pere teiste laste õppimine samas koolis ja võimaluse korral arvestatakse vanemate soove.

2. peatükk Elukohajärgse kooli määramine esimesse klassi astuvale lapsele 

§ 4.   Esimesse klassi astuda soovivale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise alused

  (1) Vallavalitsus määrab esimesse klassi astuda soovivale lapsele (edaspidi lapsele) elukohajärgse kooli, lapsevanema või eestkostja (edaspidi seaduslik esindaja) esitatud taotluse (edaspidi taotlus) alusel, Harku valla veebilehelt leitava haridusasutuste haldussüsteemi (edaspidi e-keskkond) kaudu.
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]

  (2) Elukohajärgse kooli määramisel lähtub vallavalitsus määruse §-s 3 sätestatud prioriteetidest.

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Kooli kohta saab lapse seaduslik esindaja lapsele taotleda alates jaanuarist e-keskkonna kaudu. Täpne kuupäev tehakse teatavaks valla veebilehel.
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht);
  2) seadusliku esindaja andmed (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  3) elukohajärgsete koolide eelistused, alates kõige eelistatumast;
  4) samast perest teiste laste (isikukood) käimine samas koolis;
  5) seadusliku esindaja kinnitus, et ta on tutvunud käesoleva määrusega;
  6) vajadusel muud andmed.

  (3) Vallavalitsus kontrollib taotluses esitatud andmeid Eesti rahvastikuregistri andmetega ja määrab lähtudes §-s 4 sätestatud alustest esimesse klassi astuda soovivale lapsele elukohajärgse kooli hiljemalt 31. märtsiks.

§ 6.   Elukohajärgse kooli määramisest teavitamine

  Vallavalitsus teavitab lapsele e-keskkonna kaudu määratud elukohajärgsest koolist seaduslikku esindajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 15. aprillil.
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]

§ 7.   Koha pakkumise vastuvõtmine või loobumine

  (1) Seaduslik esindaja vastab kümne kalendripäeva jooksul pakkumise esitamisest arvates e-keskkonna kaudu:
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]
  1) koha pakkumise vastuvõtmisest, mis on ühtlasi seadusliku esindaja avaldus lapse kooli vastuvõtmiseks või
  2) koha pakkumisest loobumisest, märkides loobumise põhjenduse.

  (2) Seaduslik esindaja loetakse kohast loobunuks, kui ta kümne kalendripäeva jooksul pakkumisele ei vastanud.

  (3) Vallavalitsus loeb põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 10 lõikest 1 tuleneva kohustuse täidetuks, kui seaduslik esindaja pakutud kohast loobus.

§ 8.   Elukohajärgse kooli muutmine

  (1) Seaduslik esindaja võib esitada taotluse lapsele määratud elukohajärgse kooli muutmiseks, kui
pole arvestatud asjaoluga, et sama pere teine laps õpib teises elukohajärgses koolis;
seaduslik esindaja soovib loobuda õppekohast määruse § 2 lõike 4 alusel moodustatud klassi kasuks;
lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris muutunud;
elukohajärgse kooli muutmiseks on muud mõjuvad põhjused.

  (2) Taotlus elukohajärgse kooli muutmiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 10 kalendripäeva jooksul lapse elukohajärgse kooli määramise kohta teate saamisest.

  (3) Elukohajärgse kooli muutmise otsustab vallavalitsuse komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ja üldharidusspetsialist ning Harku valla elukohajärgsete koolide direktorid. Komisjoni otsuse peale võib esitada vaide vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel.
[RT IV, 07.05.2021, 35 - jõust. 10.05.2021]

§ 9.   Esimesse klassi astuda soovivale lapsele elukohajärgse kooli määramise erisused

  Kui seaduslik esindaja ei ole vallavalitsust lapse esimesse klassi astumise või elukoha järgse kooli muutmise soovist määruses sätestatud tähtaegadel ja korras teavitanud, määrab elukohajärgse põhikooli seadusliku esindaja taotluse alusel komisjon või valib seaduslik esindaja pärast 15. juunit kooli, kus on vaba õppekoht.

§ 10.   Elukohajärgsesse kooli vastuvõtmine

  (1) Lapse õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb kooli direktor, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 27 ja käesolevas määruses sätestatut.

  (2) Alates 15. juunist on koolil õigus komplekteerida vabaks jäänud õppekohad esimestesse klassidesse vastavalt kooli vastuvõtu tingimustele ja korrale.

  (3) Kool teavitab 10. septembriks vallavalitsust lastest, kellele ei olnud elukohajärgses koolis kohta esimesse klassi pakkuda, jooksva aasta 31. augusti seisuga.

3. peatükk Põhiharidust omandava õpilase üleminek teise kooli 

§ 11.   Põhiharidust omandava õpilase üleminek teise kooli

  (1) Õpilase üleminekuks ühest koolist teise esitab seaduslik esindaja vastava kooli direktorile taotluse.

  (2) Kui koolis on vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase õpilaste nimekirja arvamise kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi.

  (3) Kui koolis vaba õppekohta ei ole, valib seaduslik esindaja teise kooli, kus on vaba õppekoht.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json