HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2021, 43

Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 20.11.2018 nr 35
RT IV, 29.11.2018, 2
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2021RT IV, 07.05.2021, 3610.05.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3-4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Rõuge valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi kohatasu) määra kehtestamist ja selle tasumist.

§ 2.   Kohatasu suurus

  (1) Kohatasu Haanja Kooli lasteaias ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 12 eurot.

  (2) Kohatasu Misso Kooli lasteaias ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 8 eurot.

  (3) Kohatasu Mõniste Kooli lasteaias ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 12 eurot.

  (4) Kohatasu Varstu Kooli lasteaias ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 12 eurot.

  (5) Kohatasu Rõuge Lasteaias ühes kalendrikuus ühe lapse kohta: perioodil 01. mai kuni 30. september on 14 eurot ja perioodil 01. oktoober kuni 30. aprill on 17 eurot.

  (6) Rõuge Lasteaias ujumisteenuse pakkumise korral teistele Rõuge valla koolieelsetele lasteasutustele lisandub kohatasule kuupõhiselt 3 eurot.

§ 3.   Kohatasu tasumine

  (1) Kohatasu tasutakse Rõuge Vallavalitsuse poolt koostatud arve alusel selles märgitud tähtajaks.

  (2) Kohatasu tasutakse igakuiselt. Kohatasu maksmisest on lapsevanem vabastatud lasteaia puhkusekuu ajal.

  (3) Puhkusekuul organiseeritud lapsehoiu korral Rõuge valla lasteasutuses ja teenuse kasutamisel tasutakse kohatasu ka selle kuu eest vastavalt lasteaias kehtestatud kohatasule.

  (4) Kohatasu makstakse terve kuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust.

  (5) Vallavalitsus võib oma korraldusega riigis kehtiva eriolukorra, hädaolukorra või kriisiolukorra ajal teha erandeid ja erandkorras vabastada lapsevanemad Rõuge valla haldusterritooriumil oleva munitsipaallasteaia kohatasu maksmisest.
[RT IV, 07.05.2021, 36 - jõust. 10.05.2021]

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json