Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2021, 55

Lääne-Nigula valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus

Vastu võetud 04.05.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 30 lõike 1 punkti 4, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1, avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1, § 435 lõike 1 ja Lääne-Nigula Vallavolikogu 24.05.2018. a määruse nr 29 „Lääne-Nigula valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05.08.2004. a määruse 265 „Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ § 24 lõike 1 punktiga 1 ning § 29 lõikega 1.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse Lääne-Nigula valla haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO (edaspidi register) ja kinnitatakse registri pidamise kord.

  (2) Registri lühinimi on ARNO.

§ 2.   Registri eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on koguda ja töödelda koolieelse lasteasutuse seaduse alusel kohalikele omavalitsustele ja vastavale haridusasutusele antud kohustuste täitmiseks vajalikke andmeid.

  (2) Registri andmeid kasutatakse Lääne-Nigula vallas alushariduse kättesaadavuse tagamiseks ning riiklikesse registritesse andmete esitamiseks.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Lääne-Nigula Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist;
  2) annab koolieelsele lasteasutusele ja teistele volitatud töötlejatele juurdepääsu registrile ning õigsuse andmeid sisestada ja töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  3) annab volitatud töötlejatele juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  4) kontrollib volitatud töötlejate ning andmete esitajate poolt sisestatud teabe õigsust;
  5) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Lääne-Nigula Vallavalitsus määrab vastutaja töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi (süsteemi administraatorid).

§ 4.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on Lääne-Nigula valla hallatavad asutused, kes täidavad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud koolieelse lasteasutuse või lasteasutuse pidaja ülesandeid ning andmekogu majutaja.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) esitab registrisse andmeid;
  2) kasutab registrit ja andmeid üksnes õigusaktides sätestatud avalike ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) osaleb registri arendustöödel ja juurutamisel;
  6) täidab vastutava töötleja korraldusi.

  (3) Majutusteenuse osutaja volitatud töötlejana:
  1) majutab, hooldab ja haldab registrit;
  2) võimaldab andmetele juurdepääsu;
  3) tagab registri andmete turvalisuse ja säilimise.

  (4) Juriidilise isiku või asutuse juht või vallavalitsuse hallatava asutuse juht määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

§ 5.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Lääne-Nigula Vallavalitsuse eelarvest.

§ 6.   Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Registrisse kantavate andmete ja nende muutmise üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (3) Register kuulub riigi infosüsteemi ja on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

§ 7.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K1T1S2.

  (4) Registri vastutav ja volitatud töötleja rakendab tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks.

§ 8.   Andmete töötlemise nõuded

  (1) Registrisse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (2) Ebaõigete andmete avastamisel registris parandab vastutav või volitatud töötleja ebaõiged andmed viie tööpäeva jooksul.

  (3) Registri andmete sisestamisi ja muutmisi logitakse. Logisid säilitatakse maksimaalselt 12 kuud.

  (4) Vastutav töötleja korraldab andmetest perioodiliselt turvakoopiate tegemise.

§ 9.   Registrisse andmete kandmine

  (1) Vastutav või volitatud töötleja kannavad registrisse andmeid neile õigusakti või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Registrisse esitavad andmeid:
  1) koolieelsed lasteasutused või nende pidajad (edaspidi haridusteenuse osutajad) laste kohta;
  2) haridusteenuse osutajad enda kohta;
  3) haridusteenuse vajajad enda kohta.

  (3) Haridusteenuse osutajad sisestavad enda andmete muudatused hiljemalt kolme tööpäeva jooksul andmete muutumisest.

  (4) Andmete esitajad menetlevad registri kaudu registri andmesubjekti kohta laekunud taotlusi ning menetlustoimingute tulemused kajastatakse registris andmete muudatusena. Andmed, mis ei muutu taotluste alusel, kannab andmete esitaja registrisse nendest teadasaamisel (nt hariduslike erivajaduste, tugiteenuste jne kohta).

§ 10.   Laste kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmiste laste (edaspidi andmesubjektide) andmed:
  1) laste andmed, kellele Lääne-Nigula vallal on kohustus pakkuda või kes soovivad kohta Lääne-Nigula valla munitsipaallasteasutuses;
  2) koolieelses lasteasutuses kohta taotlevate laste andmed.

  (2) Registri andmesubjekti kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  4) ema eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  5) isa eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  6) eestkostja või hoolekandeasutus, juhul kui lapsele on määratud eestkostja või kui ta on hoolekandeasutuse hoolealune;
  7) orb või vanemliku hoolitsuseta laps;
  8) rahvastikuregistri järgne omavalitsus (kood);
  9) rahvastikuregistri järgne aadress või sideaadress;
  10) elukohamaa (kood);
  11) emakeel (kood);
  12) koolieelse lasteasutuse rühma nimi ja liik;
  13) koolikohustuse täitmise edasilükkamine;
  14) õppeasutuse lõpetamise või õppeasutuse nimekirjast kustutamise kuupäev ja põhjus.

§ 11.   Haridusteenuse osutajate kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmiste haridusteenuste osutajate andmed:
  1) koolieelne lasteasutus.

  (2) Haridusteenuse osutaja kohta kantakse järgnevad andmed:
  1) registreerimisnumber või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood;
  2) liik;
  3) alamliik;
  4) asutuse täielik nimi eesti keeles;
  5) pidaja nimi;
  6) pidaja registrinumber või äriregistri kood;
  7) pidaja arvelduskonto number;
  8) üldtelefon;
  9) ametlik e-posti aadress;
  10) veebilehe aadress;
  11) kontaktaadress;
  12) õppekeeled;
  13) lasteasutuse lahtioleku aeg (tundide arv päevas);
  14) normatiivne kohtade arv õppeasutuses.

§ 12.   Andmevahetus

  (1) Laste andmed antakse ristkasutuse teel Eesti hariduse infosüsteemi (edaspidi EHIS), vajadusel teistesse registritesse (sh ELIIS).

  (2) Registrisse kantavad laste ja nendega seotud isikute (lapsevanemad, õed ja vennad) isiku- ja elukohaandmed saadakse X-tee kaudu Eesti rahvastikuregistrist.

§ 13.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Alusharidust omandavate laste andmetel, mis edastatakse vastavalt õigusaktidele EHIS-esse, on õiguslik tähendus.

  (2) Registrisse kantavatel muudel andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 14.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Registrile on igaühel otsejuurdepääs aadressilt https://piksel.ee/arno/laanenigula, kust on avalikult kättesaadavad:
  1) koolieelsete lasteasutuste kontaktandmed;
  2) koolieelsetes lasteasutustes tegutsevate rühmade andmed (nimetus, liik), kohtade arv rühmas, rühma õppekeel, rühmas kohta kasutavate laste vanuseline koosseis.

  (2) Piiratud juurdepääsuga andmed on kättesaadavad järgmiselt:
  1) isikul on tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele;
  2) koolieelsel lasteasutusel on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  3) administraatoril on juurdepääs kõikidele registri andmetele.

§ 15.   Juurdepääsuõiguse andmine volitatud töötlejale

  (1) Volitatud töötleja õiguste teostajad kannavad andmeid registrisse üle turvakanali ligipääsetava veebilehe https://piksel.ee/arno/laanenigula kaudu. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil nagu ID-kaart, mobiil-ID või pangalink.

  (2) Juurdepääsuõiguse saamiseks registrisse andmete kandmiseks esitatakse Lääne-Nigula Vallavalitsusele taotlus, milles märgitakse:
  1) volitatud töötleja nimi ja registrikood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid sisestama hakkava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  3) loetelu ülesannetest, miks on vajadus andmete töötlemiseks.

  (3) Andmekogu süsteemi administraator loob kasutajakontod vastutava töötleja õiguste teostajatele ning vastutav töötleja teavitab kasutajakonto loomisest või sellest keeldumisest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest.

§ 16.   Registri andmetele juurdepääsu korraldamine

  (1) Registrist väljavõtete saamiseks kolmanda isiku kohta esitatakse registri vastutavale töötlejale kirjalik taotlus, milles on kirjas soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega õiguslikule alusele. Vastutav töötleja kontrollib taotluse õiguslikku alust ja esitab süsteemi administraatorile vastava taotluse andmete väljastamiseks kolmandale isikule õigusliku aluse olemasolul.

  (2) Andmete väljastamine on tasuta.

  (3) Andmeid väljastav vastutav töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

§ 17.   Andmete säilitamine

  (1) Andmesubjekti andmeid säilitatakse üks aasta haridusteenuste osutamise kohustuse lõppemisest arvates, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.

  (2) Haridusteenuse osutaja andmeid säilitatakse kuni asutuse tegevuse lõppemiseni, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.

§ 18.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab vastutav töötleja ning teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Registri vastutav töötleja kontrollib pidevalt volitatud töötlejate poolt esitatud andmete õigsust ja andmete tähtaegset esitamist. Vastutava töötleja ametnik teavitab andmete esitajat puudustest andmete esitamisel ning tagab puuduste kõrvaldamise.

§ 19.   Registri lõpetamine

  (1) Registri tegevuse lõpetamise otsustab Lääne-Nigula Vallavalitsus.

  (2) Registri tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse akt.

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Janno Randmaa
vallavanem

Kersti Lipu
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json