Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põhja-Sakala Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2022, 18

Põhja-Sakala Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 28.04.2022 nr 16

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 35 lõike 2 ja Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 28 „Põhja-Sakala valla põhimäärus“ § 37 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põhja-Sakala Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus) on Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Kultuurikeskus juriidiline aadress on Ilmatari tn 9, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71503 Viljandi maakond.

  (3) Kultuurikeskus koosseisu kuuluvad struktuuriüksused:
  1) Heliloojate Kappide Majamuuseum aadressil Tallinna tn 30, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond;
  2) Paala rahvamaja aadressil Keskuse tn 4, Reegoldi küla, Põhja-Sakala vald, 70401 Viljandi maakond;
  3) Pilistvere rahvamaja aadressil Rahvamaja, Pilistvere küla, Põhja-Sakala vald, 70501 Viljandi maakond;
  4) Suure-Jaani kultuurimaja aadressil Ilmatari tn 9, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71503 Viljandi maakond;
  5) Sürgavere kultuurimaja aadressil Sürgavere tee 11, Sürgavere küla, Põhja-Sakala vald, 71401 Viljandi maakond;
  6) Vastemõisa rahvamaja aadressil Vastemõisa rahvamaja, Vastemõisa küla, Põhja-Sakala vald, 71301 Viljandi maakond;
  7) Võhma vaba aja keskus aadressil Kauba tn 1, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandi maakond.

  (4) Läbi struktuuriüksuste tagatakse:
  1) kultuurikeskuste ülesannete täitmine valla erinevates piirkondades;
  2) kultuurikeskuse tegevuse korraldamine, lähtuvalt piirkonna huvidest, traditsioonidest ja eelistutest.

  (5) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Põhja-Sakala valla (edaspidi vald) õigusaktidest ning sellest põhimäärusest.

  (6) Kultuurikeskuse tegevust koordineerib vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist.

§ 2.   Teeninduspiirkond

  Kultuurikeskuse teeninduspiirkonnaks on Põhja-Sakala valla haldusterritoorium.

§ 3.   Kultuurikeskuse sümboolika

  (1) Kultuurikeskus võib kasutada valla sümboolikat või luua oma nimetusega sümboolika.

  (2) Kultuurikeskuse sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kultuurikeskuse direktor (edaspidi direktor) käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

2. peatükk KULTUURIKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 4.   Kultuurikeskuse tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

  (1) Kultuurikeskuse tegevuse eesmärk on luua elanikele vaba aja sisuka veetmise võimalusi rahvakultuuri ja meelelahutuse kaudu, koordineerida kultuuri- ja huvitegevust, rahuldada elanike kultuuri-, isetegevus-, teabe- ja meelelahutusvajadusi, säilitada, jätkata ja arendada rahvakultuuri ning muid traditsioone, korraldada autorite loomingu avalikke esitusi ning kontserte, etendusi ja näitusi.

  (2) Kultuurikeskus korraldab ülesannete täitmiseks ise või tellib kultuuriüritusi ning loob isikute huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest lähtuvalt võimaluse huviringide tegutsemiseks.

  (3) Huviringide tegevuse lepib direktor kokku huviringide juhendajatega ja sõlmib nendega lepingud.

  (4) Kultuurikeskus võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasuta ja tasulisi teenuseid ning müüa meeneid. Tasulised teenused ja teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 5.   Arengukava

  (1) Kultuurikeskus koostab vähemalt neljaks aastaks arengukava ja igaks aastaks tegevuskava.

  (2) Arengukava ja selle muudatused ning tegevuskava esitab kultuurikeskus vallavalitsusele lähtudes volikogu poolt kehtestatud korrast.

§ 6.   Kultuurikeskuse ülesanded

  (1) Kultuurikeskuse ülesanded on:
  1) rahvakultuuri traditsioonide säilitamine ja edendamine;
  2) valla eripära ja ajaloo tutvustamine ning propageerimine;
  3) elanike erinevatele vanusegruppidele (lastele, noortele, täiskasvanutele) suunatud aktiivse kultuuri- ja seltsielu, sündmuste ning võimalikult mitmekesise huvitegevuse järjepidev korraldamine (s.h huviringid), edendamine ja nõustamine;
  4) professionaalse ja isetegevusliku kunsti ja kultuuri (s.h filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti) eksponeerimine ja vahendamine avalikkusele;
  5) maakondlike ja vabariiklike sündmuste korraldamisele kaasaaitamine;
  6) valla esindussündmuste korraldamine koostöös vallavalitsuse ja teiste hallatavate asutustega;
  7) paikkondliku kultuuri edendamine koostöös valla hallatavate asutuste ja vabaühendustega ning teiste asutuste ja ühendustega koostöö tegemine;
  8) kogukondade kultuuriprogrammi koostamisse kaasamine;
  9) mitmekülgse õppe ja enesetäiendamise võimaluse pakkumine;
  10) kultuurikeskuses toimuvatest sündmustest ja tegevustest erinevate kanalite (plakatite, veebilehtede, meedia jne) kaudu kajastamine ja avalikkuse informeerimine, kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  11) erinevate kultuuriühenduste koostöös osalemine;
  12) kultuurisidemete loomine ja arendamine;
  13) kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  14) teiste talle valla õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.

  (2) Järjepidevaks funktsioneerimiseks tagab kultuurikeskus oma haldusalasse jäävate ruumide, territooriumi, vahendite ja rajatiste hoolduse ja korrashoiu ning selleks vajaliku varustatuse, leides omakorda võimalusi uuendusteks ja täiendusteks.

  (3) Ülesannete täitmiseks võib direktor tellida teenuseid kõigilt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vastavaid lepinguid.

3. peatükk KULTUURIKESKUSE JUHTIMINE 

§ 7.   Kultuurikeskuse juhtimise korraldus

  (1) Kultuurikeskuse tööd juhib ja korraldab kultuurikeskuse direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korra alusel.

  (3) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 8.   Direktor

  (1) Direktor tagab kultuurikeskuse ülesannete täitmise läbi ühtse kultuuripildi ning kannab vastutust kultuurikeskuse arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) esindab kultuurikeskust ja tegutseb kultuurikeskuse nimel ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  2) juhib kultuurikeskust, tagades põhimääruses ettenähtud eesmärkide ja ülesannete täitmise, vastutab kultuurikeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  3) tagab kultuurikeskuse tulemusliku ja häireteta töö;
  4) algatab või osaleb kultuurikeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja kultuurikeskuse põhimääruse eelnõu koostamisel, täiendamisel või muutmisel ning esitab need vastuvõtmiseks, kinnitamiseks või kehtestamiseks vallavalitsusele ja Põhja-Sakala Vallavolikogule (edaspidi volikogu);
  5) koostab kultuurikeskuse eelarve projekti, esitab selle vallavalitsusele ning vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest, esitab vajadusel vallavalitsusele muudatusettepanekuid eelarve muutmiseks ning juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest kultuurikeskuse majandus- ja finantstegevust;
  6) valmistab ette asutuse struktuuri eelnõu lähtudes asutuse põhimääruses sätestatud ülesannetest ja esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks;
  7) määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ning vastutuse;
  8) võtab tööle kultuurikeskuse töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepinguid;
  9) määrab kultuurikeskuse töötajate töötasu suuruse vallavalitsuse etteantud töötasufondi piires;
  10) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks kultuurikeskuse eelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks;
  12) annab seaduses ja selles põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
  13) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid ning tagab töötervishoiu- ja tööohutuse nõuete täitmise;
  14) kehtestab kultuurikeskuse asjaajamise korra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest, peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab arhiveerimisele kuuluvad dokumendid üle arhiivile;
  15) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees ning korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  16) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  17) otsib eelarvevälise rahastamise taotlemise võimalusi sihtprogrammidest, fondidest jm ürituste korraldamiseks või vahendite (inventari) soetamiseks;
  18) täidab muid kultuurikeskuse tegevusega seotud ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja ülesandeid.

§ 9.   Kultuurikeskuse töötajad

  (1) Kultuurikeskuse töötajateks on loomingulised, tehnilised ja teised töötajad.

  (2) Kultuurikeskuse töötajate koosseisu ja töötasu kinnitab direktor lähtudes vallavalitsuse kinnitatud struktuurist ja alaeelarvest.

4. peatükk VARA, VAHENDID JA FINANTSEERIMINE 

§ 10.   Kultuurikeskuse vara

  (1) Kultuurikeskuse vara on talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Kultuurikeskus tagab oma vara ja talle teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt valdusesse ja kasutusesse antud vara sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

§ 11.   Kultuurikeskuse rahalised vahendid ja finantseerimine

  (1) Kultuurikeskusel on valla eelarve s koosseisus oma alaeelarve, mille kinnitab ja mille täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Kultuurikeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (3) Kultuurikeskust finantseeritakse valla eelarvest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, toetustest, annetustest, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest.

5. peatükk ARUANDLUS, JÄRELEVALVE 

§ 12.   Kontroll, järelevalve ja aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet kultuurikeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Kultuurikeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 13.   Kultuurikeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurikeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab ning tema põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kinnitab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Vallavalitsus teavitab kultuurikeskuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest vastavaid asutusi ja kultuurikeskuse töötajaid õigusaktides sätestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Põhja-Sakala Vallavolikogu 27. veebruari 2020 määrused:
  1) nr 88 Paala Rahvamaja põhimäärus;
  2) nr 89 Pilistvere Rahvamaja põhimäärus;
  3) nr 90 Suure-Jaani Kultuurimaja põhimäärus;
  4) nr 91 Sürgavere Kultuurimaja põhimäärus;
  5) nr 92 Vastemõisa Rahvamaja põhimäärus;
  6) nr 93 Võhma Vaba Aja Keskuse põhimäärus.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2022.

Priit Toobal
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json