Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2022, 28

Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine

Vastu võetud 28.04.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 2 ja 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 141 lõigete 1 ja 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning liiklusseaduse § 187 lõigete 1 ja 2 ja § 188 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Alutaguse valla territooriumil avalikud valveta tasulised parkimisalad, parkimistasu maksumäär ja soodustused, viivistasu määr ning reguleeritakse teisi parkimise korraldamisega seonduvaid küsimusi.

  (2) Parkimistasu kehtestatakse kohaliku maksuna Alutaguse valla avalikul valveta tasulisel parkimisalal (edaspidi parkimisala) parkimise korraldamise eesmärgil.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid liiklusseaduse tähenduses, kui määrusest ei tulene teisiti.

  (2) Parkimistasu maksja on mootorsõiduki ja selle haagise juht.

  (3) Parkimistasu objekt on parkimisalal pargitud mootorsõiduk ja selle haagis.

  (4) Parkimisala on Alutaguse valla territooriumil asuv ala, mis on ette nähtud mootorsõidukite parkimiseks ja mis on vastavalt tähistatud liiklusmärkidega.

  (5) Parkimiskoht on teekattele märgitud või märkimata koht parkimisalal, mis on ette nähtud ühe mootorsõiduki või haagise parkimiseks.

§ 3.   Tasuline parkimisala

  (1) Aastaringselt tasuline parkimisala:
  1) Kauksi küla suur parkla;
  2) Alajõe küla Külaplatsi parkla;
  3) Vasknarva küla Kaluri parkla.

  (2) Hooajaliselt tasuline parkimisala:
  1) Kauksi küla telklaagri parkla
  2) Kauksi küla lisaparkla;
  3) Kauksi-Kuru maanteeäärne ala, kus liiklusmärgid ja teekattemärgistus seda ei keela.

§ 4.   Tasulise parkimise aeg

  (1) Parkimistasu aastaringselt tasulisel parkimisalal makstakse aastaringselt;

  (2) Parkimistasu hooajaliselt tasulisel parkimisalal makstakse parkimise eest ajavahemikus 01. juuni kuni 31. august.

  (3) Avalike ja massiürituste toimumise ajaks võib Alutaguse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) muuta tasulise parkimise kellaaega või põhjendatud juhul parkimiskorralduse peatada.

§ 5.   Parkimistasu määrad

  (1) Parkimistasu määr ühe mootorsõiduki ja selle haagise parkimise eest päevas on 3 eurot.

  (2) Parkimistasu määr ühes kuus on 30 eurot.

§ 6.   Parkimistasu maksmine

  (1) Mootorsõiduki ja selle haagise juht peab parkimistasu maksma nii sõiduki kui ka haagise parkimise eest parkimispileti müüjale enne või vahetult pärast parkimise alustamist.

  (2) Parkimise eest sularahaga või kaardimaksega tasumisel väljastatakse parkimispilet.

  (3) Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab:
  1) kehtiv parkimispilet;
  2) parkimisluba;
  3) puudega inimese sõiduki parkimiskaart;
  4) alarm- ja jälitussõidukikaart;
  5) mobiilsideoperaatori kinnitus antud mootorsõiduki parkimise kohta tasulisel parkimise alal;
  6) muu parkimistasu tasumise identifitseerimise vahend.

  (4) Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust.

  (5) Haagise parkimisel peab parkimise õigust tõendav dokument olema paigaldatud haagise tiislile, nii et oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust.

  (6) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht võib panna oma sõiduki esi- või tagaklaasile liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi.

  (7) Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida parkimisalast lahkumiseni.

  (8) Parkimistasu laekub Alutaguse valla eelarvesse.

§ 7.   Viivistasu

  (1) Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalvet teostav ametiisik viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus) liiklusseaduses sätestatud korras.

  (2) Parkimisjärelevalvet teostav ametiisik teeb viivistasu määramise otsuse, kui:
  1) parkimistasu on maksmata;
  2) tasutud parkimisaega on ületatud (üks ööpäev);
  3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole kehtiv või
  4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud käesoleva määruse § 6 lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatu kohaselt.

  (3) Viivistasu maksja on mootorsõiduki või selle haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, on viivistasu maksja vastutav kasutaja.

  (4) Viivistasu määr ööpäevas on 30 eurot.

  (5) Kui mootorsõidukit või selle haagist ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on parkimisjärelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

  (6) Viivistasu laekub Alutaguse valla eelarvesse.

§ 8.   Parkimistasu maksmisest vabastamine

  (1) Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel parkimistasust vabastada:
  1) isiku, kes teenindab Kauksi, Alajõe ja Vasknarva supelranda;
  2) isiku, kes organiseerib tasulist parkimist või vahetult osutab turvateenust või rannavalveteenust;
  3) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (2) Parkimistasust on vabastatud:
  1) liikumispuudega juht või pimedat inimest teenindava sõiduki juht liiklusseaduses sätestatud parkimiskaardi olemasolul. Parkimiskaardi väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel vallavalitsus;
  2) alarmsõiduki juht, kes on Vabariigi Valitsuse 16.06.2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord“ §-s 1 nimetatud alarmsõiduki juht, kui alarmsõiduk vastab määruses kehtestatud alarmsõiduki tunnustele või alarmsõidukile on väljastatud alarmsõidukikaart või jälitussõidukikaart;
  3) sõiduki juht, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Alutaguse vald ja kes omab Alutaguse valla kodaniku kaarti. Kehtiv kodaniku kaart peab olema asetatud sõidukis nähtavale kohale.

  (3) Vallavalitsusel on õigus ajutiselt peatada tasulisel parkimisalal parkimistasu maksmise kohustus, millest teavitamine toimub liikluskorraldusvahendite abil.

  (4) Parkimistasust vabastatakse käesoleva paragrahvi esimeses lõikes nimetatud isik põhjendatud taotluse esitamisel vallavalitsusele. Nimetatud isikute parkimistasust vabastamist tõendab vormikohane parkimisluba (Lisa 1).

  (5) Parkimispiletite müüki ning parkimislubade väljaandmist korraldab vallavalitsuse poolt määratud isik.

  (6) Parkimistasust maksmise vabastust võib anda jooksvaks kalendriaastaks.

§ 9.   Parkimise korraldamine

  (1) Valveta tasulist parkimist korraldab vallavalitsus. Parkimise vahetuks korraldajaks on isik(ud), kellega vallavalitsus on sõlminud halduslepingu(d) parkimise korraldamise teenuse osutamiseks.

  (2) Mootorsõidukite valveta tasulist parkimist massiürituste ajal ja piirkonnas korraldab lepingust tuleneva pädevuse piires tasulise valveta parkimise organiseerija või ürituse korraldaja kooskõlastatult vallavalitsuse ja Ida Prefektuuriga.

§ 10.   Parkimisjärelevalve teostamine

  (1) Parkimisjärelevalvet korraldab vallavalitsus. Vallavalitsus võib parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning liiklusseaduses sätestatud viivistasu määramise, viivistasu otsuse kolmanda eksemplari edastamise ja viivistasu otsuse sundtäitmiseks esitamise halduslepingu alusel üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Eraõiguslik juriidiline isik osaleb menetluses oma töötaja kaudu, kellel laienevad liiklusseaduses ametiisiku kohta käivad sätted.

  (2) Parkimisjärelevalvet teostaval ametiisikul on parkimistasu kogumisel kõik kohalike maksude seaduses, maksukorralduse seaduses ja liiklusseaduses sätestatud õigused.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Alutaguse Vallavolikogu määrus 24.05.2018 nr 50 „Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine“

  (2) Määrus jõustub 01.06.2022.a.

Veljo Kingsep
Vallavolikogu esimees

Lisa Parkimisluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json