HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kärla Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2022, 68

Kärla Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 28.04.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, huvikooli seaduse § 7 lõike 2, Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 “Saaremaa valla põhimäärus” § 34 lõike 1 ja Saaremaa Vallavolikogu 24. novembri 2017. a määruse nr 14 “Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus” § 27 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Muusikakooli nimi

  Muusikakooli ametlik ja täielik nimi on Kärla Muusikakool (edaspidi muusikakool).

§ 2.   Muusikakooli asukoht

  Muusikakooli asukoht on Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond.

§ 3.   Muusikakooli tegevuse õiguslikud alused ja kooli liik

  (1) Muusikakool on Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav haridusasutus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootöövaldkonna eest vastutava struktuuriüksuse haldusalas.

  (2) Muusikakooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ja korra otsustab Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (3) Muusikakool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, käesolevast põhimäärusest ning muudest kehtivatest õigus- ja haldusaktidest.

§ 4.   Muusikakooli sümboolika ja pitsat

  (1) Muusikakoolil on oma sümboolika ja muusikakool võib kasutada Saaremaa vapi kujutist.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab muusikakooli direktor oma käskkirjaga.

  (3) Muusikakoolil võib olla oma pitsat.

§ 5.   Õppekeel

  Muusikakooli õppekeel on eesti keel.

2. peatükk MUUSIKAKOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 6.   Tegevuse eesmärk

  Muusikakooli tegevuse eesmärk on võimaluste loomine muusikaalase hariduse omandamiseks ning kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide alusel.

§ 7.   Muusikakooli ülesanded

  Muusikakooli ülesanded on:
  1) laste ja noorte muusikaalaste võimete avastamine ja kavakindel arendamine õpilase individuaalsust ja tulevikusoove arvestades;
  2) Saaremaa valla kultuurielu edendamine ja muusikalise koostöö arendamine;
  3) õppetegevuse korraldamiseks vajaliku lastevanemate ja vallavalitsuse koostöö korraldamine;
  4) tegevuse eesmärkidega seotud projektide algatamine, koostamine ja juhtimine;
  5) muusikakooli töötajate tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma
erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
  6) muusikakool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata pakkuda täiskasvanute
koolitusi, korraldada seminare ja kursusi, arendada kontserttegevust, tegeleda õppematerjalide kirjastamise ja õppevahendite valmistamisega, välja üürida muusikainstrumente ja ruume ning
osutada tasulisi teenuseid.

3. peatükk MUUSIKAKOOLI STRUKTUUR JA ÕPPEKORRALDUS 

§ 8.   Struktuur

  Muusikakooli struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitab direktor oma käskkirjaga, olles eelnevalt ära kuulanud õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.

§ 9.   Õppekorraldus

  (1) Muusikakooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardile vastavalt koostatud kooli õppekavad, mis registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Õppekavad kinnitab direktor oma käskkirjaga, olles eelnevalt ära kuulanud õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.

  (3) Õppekava määrab kindlaks:
  1) õppe eesmärgid ja ajalise kestvuse;
  2) õppeainete loendi;
  3) ainekavad;
  4) hindamise;
  5) lõpetamise tingimused.

  (4) Muusikakooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas õppetunde individuaal- ja rühmatundidena, ansambleid, orkestreid, esinemisi, laagreid, konkursse jne.

  (5) Õppetundide ajaline kestvus, arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse kooli tunniplaanis, mille kinnitab direktor oma käskkirjaga.

  (6) Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused sätestatakse õppekavas ning kinnitatakse direktori käskkirjaga.

  (7) Muusikakooli õppetasu määrad, õppetasust vabastamise ja soodustuste andmise alused ning õppetasu tasumise korra kehtestab vallavalitsus oma määrusega.

§ 10.   Muusikakooli vastuvõtmine, väljaarvamine ja lõpetamine.

  (1) Muusikakooli vastuvõtmise aluseks on lapse seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avaldus ja vajadusel sisseastumiskatsete tulemused.

  (2) Õpilase muusikakooli vastuvõtu otsustab direktori moodustatud vastuvõtukomisjon. Vastuvõetud õpilaste nimekirja kinnitab direktor oma käskkirjaga.

  (3) Eelkooli võetakse õpilased võimalusel vastu ilma katseteta.

  (4) Õpilane, kelle registreeritud elukoht on väljaspool Saaremaa valda, võetakse muusikakooli tingimusel, kui lapse elukohajärgne omavalitsus või muu huvitatud osapool osaleb täies ulatuses kooli õpilaskoha maksumuse kulude katmisel.

  (5) Õpilase kooli vastuvõtu, väljaarvamise ja lõpetamise täpsustatud korra kinnitab direktor, olles eelnevalt ära kuulanud õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.

  (6) Muusikakooli lõpetamise kohta väljastatakse õpilasele lõputunnistus.

§ 11.   Õppeaasta ja õppeperioodid

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta on vähemalt 35 õppenädalat.

  (3) Õppeperioodide ning vaheaegade aja kinnitab direktor käskkirjaga.

4. peatükk MUUSIKAKOOLI JUHTIMINE 

§ 12.   Direktori pädevus ja ülesanded

  (1) Muusikakooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada koostöö õppenõukogu, muusikakooli hoolekogu ja õpilaskonna esindajatega muusikakooli tulemuslik ja häireteta toimimine ning õppetöö korraldus.

  (2) Direktor esindab muusikakooli ja tegutseb muusikakooli nimel, teeb muusikakooli eelarve piires tehinguid õigusaktides antud volituste ulatuses seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks.

  (3) Direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid, on muusikakooli töötajate jaoks tööandja ja määrab oma äraoleku ajaks endale asetäitja.

  (4) Direktor võib moodustada õppetegevuse või muu koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks nõudvaid töörühmi.

  (5) Direktor vastutab muusikakooli üldseisundi, arengu- ja õppekava täitmise ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutuse eest.

  (6) Direktor esitab vallavalitsusele viimase nõudel muusikakooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente.

§ 13.   Direktori ametisse kinnitamine

  Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi vastavalt vallavalitsuse määrusega kehtestatud korrale.

§ 14.   Õppenõukogu

  (1) Muusikakoolil on õppenõukogu, mille ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning õppetöö juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Muusikakooli õppenõukogu töökorra kehtestab direktor oma käskkirjaga, olles eelnevalt ära kuulanud hoolekogu arvamuse.

§ 15.   Muusikakooli hoolekogu

  (1) Muusikakoolil on hoolekogu, kelle ülesanne on suunata muusikakooli tegevust ning teha ettepanekuid muusikakooli direktorile ja vallavalitsusele muusikakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Hoolekogu moodustamise korra ja selle töökorra kehtestab vallavalitsus oma määrusega.

  (3) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt 31. oktoobriks kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.

5. peatükk MUUSIKAKOOLI TÖÖTAJAD JA ÕPILASED 

§ 16.   Muusikakooli töötajad

  (1) Muusikakooli töötajad on kõik kooliga töösuhete kaudu seotud isikud.

  (2) Muusikakooli struktuur ja teenistuskohtade koosseis kinnitatakse direktori käskkirjaga.

  (3) Muusikakooli õpetaja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab direktor oma käskkirjaga, olles eelnevalt ära kuulanud õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.

  (4) Muusikakooli töötajal on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada koolis sätestatud tingimuste kohaselt täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kasutada muusikakooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume ja vahendeid muusikakooli direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
  5) esitada muusikakooli direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (5) Õpetaja töö aluseks on hea tava ja vabadus õpetamisel, mida reguleerivad asjakohased õigusaktid.

  (6) Muusikakooli töötajal on kohustus toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, tuginedes ühiselt seatud eesmärkidele.

  (7) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

§ 17.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) võtta osa õppetööst ja kooli poolt korraldatud tegevustest, õppida ja saada teadmisi;
  2) saada juhendatud õpet;
  3) toetavale kohtlemisele ja personali abile;
  4) oma arvamusele ja õigusele seda vabalt väljendada, õigus ärakuulamisele ja tagasisidele teda puudutavates asjades;
  5) kasutada kooli rajatisi, ruume ja inventari ning vahendeid muusikakooli kodukorras ettenähtud tingimustel ja korras;
  6) saada teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
  7) teha ettepanekuid kooli õppekorralduse ja kodukorra kohta;
  8) osaleda oma esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) osalema õppetöös vastavalt kooli õppekorraldusele;
  2) õppima ja omandama teadmisi vastavalt oma võimetele;
  3) täitma kooli kodukorda;
  4) hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara;
  5) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi;

  (3) Muusikakool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

6. peatükk MUUSIKAKOOLI MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 18.   Muusikakooli vara

  (1) Muusikakooli vara on vallavara: hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara ning eelarve, mis on vallavalitsuse poolt antud muusikakoolile sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.

  (2) Muusikakool on vallavara valitseja.

  (3) Muusikakool on kohustatud majandama vallavara heaperemehelikult ning tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise, tuginedes volikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korrale ning lähtudes kooli tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest.

§ 19.   Muusikakooli finantseerimine

  (1) Muusikakoolil on oma eelarve, kus kajastuvad kõik muusikakooli tulud, kulud ja finantseerimistehingud.

  (2) Muusikakool võib oma põhitegevuse kõrval ja seda kahjustamata osutada järgmisi tasulisi teenuseid:
  1) muusikakooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine;
  2) õppematerjalide koostamine;
  3) koolituste, seminaride ja kursuste korraldamine;
  4) kontserttegevuse arendamine;

  (3) Muusikakooli poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

  (4) Muusikakooli eelarve kinnitab ja selle täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (5) Muusikakooli raamatupidamist korraldab vallavalitsuse rahandusvaldkonna eest vastutav struktuuriüksus koos muusikakooli direktoriga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

§ 20.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Muusikakooli asjaajamine toimub eesti keeles asjaajamiskorra ühtsete aluste kohaselt, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.

  (2) Muusikakoolil on oma veebileht, mille kaudu teeb muusikakool üldsusele kättesaadavaks avalikustamist vajavad dokumendid ja muu asjakohase informatsiooni.

  (3) Muusikakool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 21.   Muusikakooli põhimääruse kehtestamine ja muutmine

  Muusikakooli põhimääruse kehtestab või muudab volikogu oma määrusega. Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks muusikakooli hoolekogule ja õppenõukogule.

§ 22.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks Lääne-Saare Vallavolikogu 20. mai 2015. a määrus nr 45 „Kärla Muusikakooli põhimäärus“.

§ 23.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. septembril 2022. a.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json