Teksti suurus:

Kambja Vallavolikogu 17.12.2009 määruse nr 1 „Kambja valla kaugküttepiirkond“ muutmine

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.06.2012
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2012, 3

Kambja Vallavolikogu 17.12.2009 määruse nr 1 „Kambja valla kaugküttepiirkond“ muutmine

Vastu võetud 31.05.2012 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja kaugkütteseaduse § 5 alusel.

§ 1.  Kambja Vallavolikogu 17.12.2009 määruses nr 1 „Kambja valla kaugküttepiirkond“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu vastavalt kaugkütteseaduse § 12 sätestatule. Konkurentsiametil on õigus kontrollida soojusettevõtja tegevuse põhjendatust liitumistaotluse rahuldamisest keeldumisel, liitumistasu määramisel ja lepingutingimuste kehtestamisel.”
2) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Irma Drenkhan
vallavolikogu esimees