Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna õigusaktide registri põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2013, 13

Tallinna õigusaktide registri põhimäärus

Vastu võetud 16.12.2009 nr 97
jõustumine 21.12.2009

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 434 ja § 435 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2000 otsusega nr 416 „Tallinna õigusaktide registri asutamine" ning Tallinna Linnavolikogu 2. aprilli 2009 otsuse nr 62 „Linnavolikogu otsuste muutmine, volituse andmine Tallinna Linnavalitsusele andmekogude põhimääruste kehtestamiseks ja mootorsõidukimaksu registri kasutamise lõpetamine" p‑ga 1.1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Tallinna õigusaktide registri (edaspidi register) põhimäärusega kehtestatakse registrisse kogutavate andmete koosseis ning registri pidamise, selle järelevalve ja lõpetamise kord.

§ 2.   Registri nimi

  (1) Registri ametlik nimi on „Tallinna õigusaktide register".

  (2) Registri lühinimi on TÕR.

§ 3.   Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on koguda ja hallata informatsiooni Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) vastu võetud õigusaktide kohta, teha õigusaktid interneti teel kättesaadavaks ja pidada nende üle arvestust.

§ 4.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) õigusakt või akt - linnavolikogu ja linnavalitsuse määruse, linnavolikogu otsuse, linnavalitsuse korralduse ja linnavalitsuse istungi päevakorrapunkti koondnimetus;
  2) asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistatud või juurdepääsupiiranguga teave - õigusakt, mis on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks avaliku teabe seaduse alusel­;
  3) algtekst - iga vastuvõetud õigusakt;
  4) redaktsioon - õigusakti iga tekst, mis on mingil perioodil kehtinud, kehtib või jõustub tulevikus. Redaktsioone nimetatakse vastavalt kas kehtetuks, kehtivaks või tulevikuredaktsiooniks. Õigusakti uus redaktsioon tekib vastu võetud muudatuste sisse viimisega õigusakti viimati kehtinud redaktsiooni;
  5) terviktekst - õigusakti kehtiv redaktsioon.

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE JA ANDMED 

1. jagu Registri pidamine 

§ 5.   Registri pidamise viis

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Registril on neli kasutajatasandit: administraatori, registri pidaja, ametniku ja avalik vaade.

§ 6.   Registri pidamise kulud

  Registri arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Linnakantseleile (edaspidi linnakantselei) tsentraliseeritud IT-kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

§ 7.   Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registri turvaklass on K2T1S1 ning turbeaste on keskmine (M).

  (2) Vastutav ja volitatud töötleja tagavad organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

  (3) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas - juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaamise takistamise eest;
  2) tervikluse osas - juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsuse osas - volitamata töötlemise eest.

  (4) Volitatud töötleja korraldab andmetest varukoopia tegemise üks kord päevas ning varukoopiate hoidmise. Volitatud töötleja säilitab vähemalt viis viimast varukoopiat.

  (5) Volitatud töötleja korraldab andmetest arhiivikoopia tegemise vähemalt üks kord aastas seisuga 1. jaanuar ning säilitab koopiat viis aastat.

§ 8.   Vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on linnakantselei.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist ja tööd;
  2) annab volitatud töötlejale juhiseid ülesannete täitmiseks;
  3) teeb järelevalvet volitatud töötleja kohustuste täitmise ja registrisse sisestatud teabe õigsuse üle;
  4) teeb järelevalvet registri kasutamise üle;
  5) tagab ligipääsu registri avalikule vaatele Tallinna veebilehe kaudu;
  6) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Registri vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õiguste teostajad, kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid.

§ 9.   Volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on eraõiguslik juriidiline isik, kellelt linn on tellinud registri pidamise teenuse.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) kannab registrisse andmed vastavalt käesolevale määrusele ja vastutava töötlejaga sõlmitud lepingule;
  2) vastutab selle eest, et registrisse sisestatud andmed vastaksid temale esitatud andmetele;
  3) töötleb registri andmeid vastavalt käesolevale põhimäärusele ja vastutava töötlejaga sõlmitud lepingule;
  4) tagab registrisse kantud andmete säilimise, infosüsteemi töökorras oleku ja registri kättesaadavuse andmesidevõrgu kaudu;
  5) täidab vastutava töötleja korraldusi.

  (3) Volitatud töötleja juht määrab volitatud töötleja õiguste teostajad, kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

2. jagu Registri ülesehitus ja kogutavad andmed 

§ 10.   Registri ülesehitus

  Register jaguneb kaheks:
  1) õigusakti andmed;
  2) registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed.

§ 11.   Andmeobjektid

  Registrisse kogutakse andmed järgmiste õigusaktide kohta:
  1) linnavolikogu määrus;
  2) linnavolikogu otsus;
  3) linnavalitsuse määrus;
  4) linnavalitsuse korraldus;
  5) linnavalitsuse istungi päevakorrapunkt, v.a päevakorrapunkt, mille kohaselt on otsustatud vastu võtta linnavalitsuse määrus või korraldus.

§ 12.   Registrisse kogutavad andmed

  (1) Registrisse kogutavad andmed jagunevad kaheks vastavalt §-le 10.

  (2) Registrisse kogutakse kõik §-s 11 nimetatud õigusaktide tekstid, õigusaktide redaktsioonid ja andmed õigusaktide kohta ning säilitatakse neid olenemata sellest, kas õigusakt kehtib, on kehtetu või jõustub tulevikus. Registris kuvatakse õigusaktide kehtivad, kehtetud ja tulevikus jõustuvad redaktsioonid.

  (3) Õigusakti andmed on:
  1) akti vastuvõtja - haldusorgan, kes on akti vastu võtnud;
  2) akti liik - määrus, korraldus, otsus või linnavalitsuse istungi päevakorrapunkt;
  3) akti vastuvõtmise kuupäev - päev, kuu ja aasta, millal haldusorgan võttis õigusakti vastu;
  4) akti number - akti vastuvõtmise järjekorra number. Numereerimine algab iga asjaajamisaasta algusest, 1. jaanuarist;
  5) akti pealkiri - akti pealkiri, mis kajastab kokkuvõtvalt õigusakti sisu;
  6) määruse jõustumise kuupäev - päev, kuu ja aasta, millal õigusakti tuleb rakendama hakata;
  7) eelnõu esitaja;
  8) eelnõu koostaja;
  9) akti seosed registris sisalduvate teiste aktidega, mis viitavad sellele õigusaktile, muudavad seda või tunnistavad selle kehtetuks ja millele akt viitab, mida muudab või mille tunnistab kehtetuks ning, millele on akt aluseks ja mis on antud akti aluseks;
  10) link õigusakti eelnõu lehele Tallinna Linnavolikogu õigusaktide eelnõude menetlemise infosüsteemis (AKTAL);
  11) link Tallinna linna valimiskomisjoni otsusele ning Tallinna linna valimiskomisjoni otsuse vastuvõtmise kuupäev ja number ning linnavolikogu liikme tagasiastumise avalduses märgitud tagasiastumise kuupäev;
  12) kohtuotsuse teinud kohtu nimi, kohtuotsuse kuupäev, kohtuasja number, kohtuotsuse jõustumise kuupäev ja link kohtuotsusele, mis on aluseks õigusakti muutmisele;
  13) akti teksti liik - redaktsioon, sh algtekst ja terviktekst;
  14) redaktsiooni kuupäevad: redaktsiooni põhjustanud akti vastuvõtmise kuupäev, redaktsiooni jõustumise kuupäev, redaktsiooni kehtetuks muutumise põhjustanud akti vastuvõtmise kuupäev ning redaktsiooni kehtetuks muutumise kuupäev. Redaktsiooni jõustumise kuupäev ja redaktsiooni kehtetuks muutumise kuupäev märgitakse ainult määrusel;
  15) kehtetuks tunnistamise kuupäevad: kehtetuks tunnistamise põhjustanud akti vastuvõtmise kuupäev ja akti kehtetuks muutumise kuupäev. Viimane märgitakse ainult määrusel;
  16) asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistamise alus ja tähtaeg - kui juurdepääsu aktile on piiratud, siis märgitakse viide seadusesättele, mille alusel on õigusakt või selle osa tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks, ning juurdepääsupiirangu tähtaeg;
  17) akti internetis esmakordselt kättesaadavaks tegemise kuupäev.

  (4) Registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
  1) märkus andmeobjekti kohta;
  2) andmete lisaja nimi;
  3) andmete lisamise aeg;
  4) andmete muutja nimi;
  5) andmete muutmise aeg.

3. jagu Andmete kandmine registrisse 

§ 13.   Andmete alusdokumendid

  (1) Registrisse kogutavate andmete alusdokumendid on vastuvõetud õigusaktid, Tallinna linna valimiskomisjoni otsused ja linnavolikogu liikmete tagasiastumise avaldused ning kohtuotsused, mille alusel andmeid registris muudetakse.

  (2) Registrisse kantavate andmete alusdokumente säilitatakse paberil.

  (3) Linnavolikogu vastu võetud õigusakte ja õigusaktis muudatuse tegemise aluseks olevaid linnavolikogu liikmete tagasiastumise avaldusi säilitab ja arhiveerib Tallinna Linnavolikogu Kantselei (edaspidi linnavolikogu kantselei).

  (4) Linnavalitsuse vastu võetud õigusakte säilitab ja arhiveerib linnakantselei.

  (5) Tallinna linna valimiskomisjoni otsuseid säilitab ja arhiveerib valimiskomisjon.

§ 14.   Andmeandja

  (1) Andmeandjad on linnakantselei ja linnavolikogu kantselei.

  (2) Linnakantselei edastab volitatud töötlejale registrisse kandmiseks linnavalitsuse vastu võetud määruse ja istungi päevakorrapunkti nelja tööpäeva jooksul pärast määruse ja istungi päevakorrapunkti vastuvõtmist. Vastuvõetud korraldused edastatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast korralduse andmist.

  (3) Linnavolikogu kantselei edastab volitatud töötlejale registrisse kandmiseks linnavolikogu vastu võetud määrused ja otsused ning § 12 lõike 3 punktides 10 ja 11 toodud andmed hiljemalt õigusakti allakirjutamisele järgneval tööpäeval.

  (4) Andmeandjad annavad andmed volitatud töötlejale üle andmete edastamisega andmesidevõrgu kaudu.

  (5) Kui aktile on seatud juurdepääsupiirang, siis teatab andmeandja volitatud töötlejale akti asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistamise aluse ja tähtaja.

  (6) Andmeandja teavitab volitatud töötlejat õigusakti edastamisel, kas õigusakt on algtekst, millele saab tulevikus koostada redaktsioone, sh terviktekste.

§ 15.   Andmete kandmine registrisse

  (1) Andmed kannab registrisse volitatud töötleja.

  (2) Volitatud töötleja kannab § 12 lõigetes 2 ja 3 nimetatud ja olemasolevad andmed registrisse ning teeb need interneti vahendusel kättesaadavaks kahe tööpäeva jooksul pärast elektroonilise õigusakti saamist.

  (3) Määruse § 12 lõikes 4 nimetatud andmed tekitab infosüsteem automaatselt, kui tehakse toiming, mis on vastavate andmete loomise aluseks.

§ 16.   Redaktsioonide koostamine

  (1) Redaktsiooni koostamisel viiakse õigusakti viimati kehtinud redaktsiooni sisse kõik vastu võetud muudatused muudatuste vastuvõtmise järjekorras.

  (2) Kui pärast muutva õigusakti vastu võtmist võetakse vastu täiendav muudatus, mis jõustub varem kui esimene muudatus, siis viiakse hilisem vastu võetud muudatus sisse õigusakti viimasena kehtinud redaktsiooni, mitte tulevikus jõustuvasse redaktsiooni.

  (3) Uue redaktsiooni koostamisel lisatakse õigusakti redaktsioonidele määruse § 12 lõike 3 punktides 9, 13 ja 14 nimetatud andmed.

  (4) Algtekst on õigusakti esimene redaktsioon. Õigusakti algtekstile ei koostata järgmisi redaktsioone, kui algtekst üksnes muudab teist õigusakti või tunnistab selle kehtetuks.

  (5) Volitatud töötleja koostab õigusaktile uue redaktsiooni, kui õigusakti on muudetud ning temale on edastatud muutev õigusakt. Volitatud töötleja koostab redaktsioonid ja avaldab need registris § 15 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul.

  (6) Õigusakti terviktekstil on püsiv link, see tähendab, kui algteksti põhjal koostatakse uus terviktekst, annab volitatud töötleja terviktekstile algtekstil olnud lingi ning algtekstile annab uue lingi.

§ 17.   Andmete õigsuse tagamine

  (1) Volitatud töötleja on kohustatud tegema andmeandjale andmete õigsuse kohta järelepärimise, kui:
  1) registri kasutaja on vaidlustanud registrisse kantud andmete õigsuse;
  2) samad andmed on esitatud mitmel kujul;
  3) esitatud andmed ei ole loogiliselt seotud teiste andmetega;
  4) andmekuju on ilmselgelt ebaõige.

  (2) Ebaõiged andmed parandab volitatud töötleja viivitamata pärast ebaõigetest andmetest teada saamist. Kui volitatud töötleja avastab ise ilmse ebatäpsuse, siis võib ta selle parandada. Ilmne ebatäpsus on see, kui avaldatud andmed ei vasta avaldamiseks esitatud andmetele. Muud ebatäpsused andmetes parandab volitatud töötleja kooskõlastatult andmeandjaga, kusjuures vea parandamiseni akti ei avalikustata ja tähtaegu arvestatakse alates andmeandjalt parandatud andmete saamisest.

  (3) Andmeandja vastutab edastatavate andmete vastavuse eest istungil vastu võetud õigusaktile.

  (4) Volitatud töötleja vastutab selle eest, et registrisse kantud andmed vastaksid temale edastatud andmetele.

§ 18.   Andmete säilitamise aeg

  (1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse tähtajatult.

  (2) Andmeid säilitatakse selliselt, et neid oleks võimalik väljastada tagasiulatuvalt iga ajahetke seisuga.

4. jagu Andmete õiguslik tähendus ja juurdepääs andmetele 

§ 19.   Registrisse kantud andmete õiguslik tähendus

  Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 20.   Andmetele juurdepääsu õigus

  (1) Andmetele juurdepääsu õigus sõltub sellest, kas andmeid saada sooviv isik on registri administraator, registri pidaja, Tallinna linna ametiasutuse teenistuja või töötaja või kolmas isik.

  (2) Administraatori vaates on nähtavad kõik registrisse kantud andmed ning klassifikaatorid ja kodifikaatorid, Persona kaudu saadavad kasutajaandmed, kasutajate õigused, korrastustööde häälestamise ja käivitamise parameetrid ning pidaja tegevuste logi. Administraatori vaadet on õigus kasutada isikul, kes osutab registri pidamise teenust.

  (3) Registri pidaja vaates on nähtavad kõik §-s 12 loetletud andmed. Registri pidaja vaadet on õigus kasutada isikul, kes osutab registri pidamise teenust.

  (4) Ametniku vaates on nähtavad kõik registrisse kantud andmed, v.a § 12 lõikes 4 nimetatud andmed ja v.a juhul, kui ametniku õigust on andmekaitse eesmärgil piiratud. Ametniku vaadet on õigus kasutada Tallinna linna ametiasutuste teenistujatel ja töötajatel. Volitatud töötleja loob juurdepääsu registrile vastutavalt töötlejalt saadud personaliandmete infosüsteemi alusel hiljemalt päev pärast isiku teenistusse või tööle asumist. Teenistujale või töötajale saadetakse kasutajanimi ja salasõna tema töökoha e‑posti aadressil kohe pärast juurdepääsu loomist.

  (5) Avalikus vaates on nähtavad registrisse kantud õigusaktid ja § 12 lõike 3 punktis 11 nimetatud dokumendid, mis ei ole tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks. Avalikku vaadet on õigus kasutada kõigil.

  (6) Vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele andmetele juurdepääsu võimaldamise kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

§ 21.   Andmete kättesaadavaks tegemine interneti vahendusel

  (1) Registri avalikule vaatele tagatakse ligipääs Tallinna veebilehe kaudu.

  (2) Registri avalikus vaates ei kuvata asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud õigusakti teksti ega teisi dokumente. Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud õigusakti kohta kuvatakse avalikus vaates § 12 lõike 3 punktides 1-9 ja 12-15 nimetatud andmed ning teave õigusakti asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistamise kohta.

  (3) Registri otsingusüsteemi abil saab õigusakti leida pealkirja, akti vastuvõtja, akti liigi, akti vastuvõtmise aja ning muude akti andmete alusel ning ületekstiotsinguga.

§ 22.   Registri kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Administraatori ja registri pidaja vaadete kasutamise õigused lõpevad, kui:
  1) lõpeb leping, mille alusel täidab volitatud töötleja registri pidamise teenust;
  2) volitatud töötleja juht võtab isikult vastava õiguse ära.

  (2) Volitatud töötleja on kohustatud administraatori või registri pidaja vaadet kasutavalt isikult vastava vaate kasutamise õiguse ära võtma, kui:
  1) isik on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) isik on võimaldanud oma õigusi registri suhtes kasutada teisel isikul;
  3) isik on andmeid kasutanud mittesihipäraselt.

  (3) Ametniku vaate kasutamise õigus lõpeb, kui isik ei ole enam teenistuses Tallinna linna ametiasutuses.

  (4) Ametniku vaate kasutamise õiguse võib vastutava töötleja juhi korraldusel ära võtta järgmistel juhtudel:
  1) isik on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) isik on võimaldanud oma õigusi registri suhtes kasutada teisel isikul;
  3) isik on andmeid kasutanud mittesihipäraselt.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 23.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtajaks.

§ 24.   Järelevalve andmete esitamise ja väljastamise üle

  (1) Andmete esitamise ja väljastamise üle peetakse arvestust registri tarkvara abil. Andmete esitamise ja väljastamise kohta tekkivaid andmeid säilitab volitatud töötleja infotehnoloogiliste vahendite abil vähemalt 12 kuud alates andmete tekkimisest. Kui volitatud töötleja märkab rikkumist või tal tekib kahtlus, et rikkumine on toimunud, teavitab ta sellest viivitamatult vastutavat töötlejat.

  (2) Vastutav töötleja vaatab vajaduse korral läbi § 12 lõikes 4 nimetatud registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed. Rikkumise avastamise korral küsitakse rikkujalt selgitus ning vastavalt rikkumise raskusele tehakse hoiatus või rakendatakse rikkuja suhtes § 22 nimetatud meetmeid.

§ 25.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab linnavolikogu.

  (2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 21. detsembril 2009.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json