Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse klastriprojektide kaasfinantseerimise taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2013, 27

Tallinna Linnavalitsuse klastriprojektide kaasfinantseerimise taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 20.05.2009 nr 47
jõustumine 25.05.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Tallinna põhimääruse § 501 lõigete 1 kuni 5 ja Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määruse nr 15 “Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ § 10 lõike 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud „Tallinna arengukava 2009-2027“ ja 19. juuni 2008 otsusega nr 136 kinnitatud “Tallinna klastriarenduse programm 2009-2013“

§ 1.   Komisjoni moodustamine

  (1) Moodustada Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon klastriprojektide kaasfinantseerimise taotluste hindamiseks ja ettepanekute tegemiseks taotluste rahastamiseks (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni eesmärk on hinnata klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlusi ja teha ettepanekud Tallinna Ettevõtlusametile (edaspidi ettevõtlusamet) taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

§ 2.   Komisjoni tegevus

  (1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

  (2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab ettevõtlusamet.

§ 3.   Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjoni pädevuses on:
  1) esitatud projektide läbivaatamine ja hindamine;
  2) esitatud taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise ettepanekute tegemine ettevõtlusametile.

  (2) Komisjon lähtub taotluste hindamisel ja otsuse tegemisel Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määruses nr 15 "Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord" sätestatud kriteeriumitest ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud „Tallinna arengukava 2009-2027", 19. juuni 2008 otsusega nr 135 kinnitatud „ Tallinna innovatsioonistrateegia 2009-2013" ja 19. juuni 2008 otsusega nr 136 kinnitatud „Tallinna klastriarenduse programm 2009-2013" prioriteetidest.

§ 4.   Komisjoni töö korraldamine

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord poolaastas.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjonile esitatud taotluste ja nendega seotud asjaolude kohta teeb ettekande ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna ametnik.

  (5) Komisjoni koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse viie tööpäeva jooksul ning nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

§ 5.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseis on kuni viieliikmeline.

  (2) Komisjoni esimees on ettevõtluse valdkonda kureeriv abilinnapea.

  (3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (4) Komisjoni tehnilist tööd korraldab sekretär.

  (5) Komisjoni liikmed kinnitab ja muudatused komisjoni koosseisus teeb linnavalitsus korraldusega.

§ 6.   Komisjoni sekretär

  (1) Komisjoni tööd korraldab sekretär.

  (2) Sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaluse tutvuda arutusele tulevate materjalidega hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni koosolekud, tagab komisjoni tehnilise teenindamise ning täidab komisjoni esimehe ja aseesimehe poolt antavaid muid ülesandeid.

§ 7.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) saada linna asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;
  2) esitada ettevõtlusametile ettepanekuid klastrite arendamise toetamise tingimuste ja korra kohta;
  3) moodustada töögruppe.

§ 8.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 25. mail 2009.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json