Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Ülenurme valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise ning reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2013, 42

Ülenurme valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise ning reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 04.06.2013 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Ülenurme valla eelarve (edaspidi eelarve) koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise ning reservfondi kasutamise kord (edaspidi kord) sätestab Ülenurme valla eelarve ülesehituse, eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja aruandluse põhimõtted ning seda rakendatakse koos kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ning teiste eelarvet reguleerivate õigusaktidega.

 (2) Käesolev Ülenurme Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud kord on täitmiseks kohustuslik Ülenurme Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavatele asutustele.

§ 2.  Mõisted

 (1) Käesolevas korras kasutatud mõisted on järgmises tähenduses:
Eelarve – eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks vastava aasta tegevuste finantseerimisele;
Eelarvestrateegia – valla arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan;
Valla eelarve – vallavolikogu poolt eelarveaastaks kinnitatud eelarve;
Lisaeelarve – valla eelarve muutmiseks koostatud eelarve;
Alaeelarve - vallavalitsuse hallatava asutuse eelarve.

 (2) Käesolevas korras täpsustamata mõisteid kasutatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja raamatupidamise seaduse tähenduses.

2. peatükk EELARVE KOOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED 

§ 3.  Eelarveaasta

 (1) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 (2) Eelarve kinnitatakse üheks eelarveaastaks. Eelarves võib esitada informatsiooni ka pikema perioodi kohta.

§ 4.  Eelarve ülesehitus ja liigendus

 (1) Eelarve koostatakse kassapõhisena.

 (2) Eelarve koosneb järgmistest osadest:
 1) põhitegevuse tulud;
 2) põhitegevuse kulud;
 3) investeerimistegevuse tulud;
 4) investeerimistegevuse kulud;
 5) finantseerimistegevus;
 6) likviidsete varade muutus.

 (3) Põhitegevuse tulud jaotatakse majandusliku sisu järgi alljärgnevalt:
 1) maksutulud;
 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
 3) saadavad toetused;
 4) muud tegevustulud.

 (4) Põhitegevuse kulud jaotatakse tegevusalade järgi alljärgnevalt:
 1) üldised valitsussektori teenused;
 2) riigikaitse;
 3) avalik kord ja julgeolek;
 4) majandus;
 5) keskkonnakaitse;
 6) elamu- ja kommunaalmajandus;
 7) tervishoid;
 8) vaba aeg, kultuur ja religioon;
 9) haridus;
 10) sotsiaalne kaitse

 (5) Põhitegevuse kulud jaotatakse lõikes 4 toodud tegevusalade viisi majandusliku sisu järgi alljärgnevalt:
 1) antavad toetused
 2) muud tegevuskulud

 (6) Investeerimistegevuse tulud jaotatakse majandusliku sisu järgi alljärgnevalt:
 1) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
 2) põhivara müük;
 3) osaluste müük;
 4) aktsiate ja osade müük;
 5) tagasilaekuvad laenud;
 6) finantstulud.

 (7) Investeerimistegevuse kulud jaotatakse majandusliku sisu järgi alljärgnevalt:
 1) põhivarade soetus;
 2) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
 3) osaluste soetus;
 4) aktsiate ja osade soetus;
 5) antavad laenud;
 6) finantskulud.

 (8) Finantseerimistegevus jaotatakse vähemalt alljärgnevalt:
 1) ohustuste suurendamine, sh:
laenude võtmine;
võlakirjade emiteerimine;
kapitalirendi- ja faktooringkohustuste võtmine;
kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel
 2) kohustuste vähendamine, sh:
võetud laenude tagasimaksmine;
kapitalirendi- ja faktooringkohustuste täitmine;
emiteeritud võlakirjade lunastamine;
tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

 (9) Likviidsete varade muutus jaotatakse alljärgnevalt:
 1) raha ja pangakontode saldo muutus;
 2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
 3) soetatud võlakirjade saldo muutus.
Kirjed 1- 3 võib planeerida ühel kirjel likviidsete varade muutusena. Likviidsete varade muutuses kajastatakse likviidsete varade saldo suurenemine plussiga ja vähenemine miinusega.

 (10) Volikogu poolt kinnitatavas eelarves liigendatakse eelarve osadeks käesoleva paragrahvi lõigetes 2- 9 toodud detailsuses.

§ 5.  Reservfond

 (1) Eelarve põhitegevuse kuludes võidakse planeerida reservfond. Reservfondi suuruse igaks eelarveaastaks määrab volikogu aasta eelarve kinnitamisel.

 (2) Reservfondi vahendeid võib kasutada ettenägemata ja põhjendatud kuludeks:
 1) suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks;
 2) arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab eelarves planeeritud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi ja valla õigusaktidest;
 3) eelarve koostamisel mittearvestatud välisabist või laenulepingust vallale tulenevate kohustustega seotud kulude katmiseks;
 4) hüvitiste maksmiseks teenistusest vabastamisel juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisu muutmist ja kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid;
 5) eelarveaasta kestel volikogu otsusega moodustatavate asutuste või nende struktuuriüksuste finantseerimiseks;
 6) muude ettenägemata ning põhjendatud kulude katmiseks.

 (3) Kirjalik taotlus reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele koos seletuskirjaga, milles taotleja esitab üksikasjaliku arvestuse taotletava summa kohta ja põhjenduse raha kasutamise otstarbe kohta.

 (4) Vallavalitsusel on õigus:
 1) tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi;
 2) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega;
 3) rahuldada taotlus osaliselt või täielikult.

 (5) Vahendite eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (6) Vallavalitsus esitab ülevaate reservfondi kasutamise kohta volikogule majandusaasta aruande koosseisus.

3. peatükk EELARVESTRATEEGIA 

§ 6.  Eelarvestrateegia koostamine

 (1) Eelarvestrateegia on arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

 (2) Eelarvestrateegia koostamisel, menetlemisel, vastuvõtmisel ja avalikustamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest.

§ 7.  Eelarvestrateegia esitamine ja avalikustamine

 (1) Vallavalitsus esitab eelarvestrateegia eelnõu volikogule koos arengukava muutmise eelnõuga. Volikogu kinnitab eelarvestrateegia määrusega enne, kui vallavalitsus esitab eelarve eelnõu volikogule, kuid hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.

 (2) Vallavalitsus esitab andmed eelarvestrateegia kohta Rahandusministeeriumile rahandusministri määrusega kehtestatud korras eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks.

 (3) Eelarvestrateegia (koos arengukavaga) ning volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid nende menetlemise kohta avaldatakse Ülenurme valla kodulehel www.ylenurme.ee ja on kättesaadavad vallavalitsuses.

4. peatükk EELARVE KOOSTAMINE, VASTUVÕTMINE JA AVALIKUSTAMINE 

§ 8.  Eelarve koostamine

 (1) Eelarve projekti koostamist korraldab vallavalitsus.

 (2) Eelarveaastale eelneva aasta 1. augustiks väljastab vallavalitsus hallatavatele asutustele alaeelarve koostamiseks eeltäidetud vormid. Vormil on toodud eelmise eelarveaasta tegelik täitmine ja jooksvaks aastaks planeeritud eelarve. Vajadusel antakse ette piirsummad alaeelarve projekti taotluse koostamiseks.

 (3) Hallatavad asutused esitavad vallavalitsusele 31.augustiks alaeelarve liigenduses eelarve projekti taotlused koos seletuskirjadega.

§ 9.  Eelarve menetlemine ja vastuvõtmine

 (1) Hallatava asutuse eelarveprojekti läbivaatamisel hinnatakse kulude põhjendatust ja otstarbekust ning nende vastavust õigusaktidele, valla arengukavale ja eelarvestrateegiale.

 (2) Vallavalitsus koostab valla eelarve projekti vastavalt § 4 lõigetes 2-9 fikseeritud liigendusele ning esitab selle koos seletuskirjaga 1. novembriks volikogu eelarve komisjonile läbivaatamiseks.

 (3) Seletuskirjas esitatakse vähemalt järgmine informatsioon:
 1) Selgitused ja põhjendused tulude kontogruppide ja kulude tegevusalade detailsuses eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta, kulude kontoklasside lõikes eelseisva eelarveaasta kohta,
 2) Ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest,
 3) Ülevaade eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega,
 4) Ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kavas või raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse ajal saneerimiskavas eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tegevuste kohta (kui nimetatud kavad on kehtestatud)
 5) Ülevaade ja selgitused eelarve projektis ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta (kui neid eksisteerib)
 6) Muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

 (4) Volikogu eelarvekomisjon analüüsib eelarveprojekti ning esitab kirjalikult vallavalitsusele omapoolsed seisukohad ja ettepanekud. Ettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Ettepaneku läbivaatamisel kuulatakse ära vallavalitsuse arvamus.

 (5) Eelarve eelnõu ja seletuskirja esitab vallavalitsus volikogule hiljemalt 1.detsembriks enne eelarveaasta algust.

 (6) Volikogus eelarve eelnõu menetlemise käigus eelnõu muutmise ettepanekud esitatakse kirjalikult enne eelarve teist lugemist. Muudatusettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Eelarve menetlemise käigus ei pea vallavalitsus arvestama neid muudatusettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat ja millele pole näidatud katteallikaid.

 (7) Eelarveprojekti arutatakse vähemalt kahel volikogu istungil, kahel lugemisel.

 (8) Eelarve võtab volikogu vastu määrusega.

 (9) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

§ 10.  Eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve

 (1) Kui volikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võib vallavalitsus teha kuni eelarve vastuvõtmiseni igas kuus väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus.

 (2) Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus on väljaminekud kavandatud väiksemas mahus eelmise aasta eelarve vastavate väljaminekutega võrreldes, võib vallavalitsus teha neid väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatust.

§ 11.  Eelarve avalikustamine

 (1) Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist Ülenurme valla kodulehel ja on kättesaadav vallavalitsuses. Seletuskiri peab olema kodulehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

 (2) Vastuvõetud eelarve avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul valla kodulehel ja on kättesaadav vallavalitsuses. Kodulehel avaldatakse samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja eelarve komisjoni koosolekute protokollid.

§ 12.  Lisaeelarve

  Lisaeelarve eelnõu ja seletuskirja koostamisele kohaldatakse eelarve eelnõu koostamise sätteid. Sätte, mille kohaldamine ei ole olemuslikult vajalik, võib jätta kohaldamata.

§ 13.  Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal

 (1) Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksval eelarveaastal planeeritakse kas eelarvega, kui eelarve on aasta alguseks vastu võtmata või lisaeelarvega.

 (2) Tegemata jäänud väljaminekute planeerimist järgmisel eelarveaastal menetletakse kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse sätetega.

5. peatükk EELARVE TÄITMINE 

§ 14.  Eelarve täitmine

 (1) Eelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab vallavalitsus. Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine.

 (2) Vallavalitsus ja hallatavad asutused võivad teha tehinguid eelarves kinnitatud väljaminekute summa piires, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses nimetatud piiranguid.

 (3) Eelarve kassalist teenindamist (sh rahavoogude planeerimist, jälgimist ja reguleerimist) teostab vallavalitsus.

 (4) Eelarve täitmise käigustulude kavandatust väiksema laekumise korral on vallavalitsusel õigus piirata eelarves ette nähtud väljaminekute tegemist, teavitades sellest volikogu.

 (5) Hallatavate asutuste eelarve täitmise eest vastutab hallatava asutuse juht.

6. peatükk ARUANDLUS 

§ 15.  Eelarve täitmise arvestus ja aruandlus

 (1) Eelarve täitmise arvestust peetakse vastavalt raamatupidamise seadusele, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele, raamatupidamisstandarditele, valla raamatupidamise sise-eeskirjale ning teistele eelarvekorraldust reguleerivatele õigusaktidele.

 (2) Eelarve ja lisaeelarve ning eelarve täitmise andmed esitatakse Rahandusministeeriumile ministri määrusega kehtestatud tingimustel ja vormidel.

§ 16.  Majandusaasta aruande koostamine, kinnitamine ja avalikustamine

 (1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud erisusi.

 (2) Majandusaasta aruande esitab vallavalitsus volikogule kinnitamiseks seadustes või nende alusel välja antud õigusaktides sätestatud korras.

 (3) Enne majandusaasta aruande kinnitamist vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mille esitab volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab majandusaasta aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

 (4) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne. Volikogu kinnitab majandusaasta aruande otsusega hiljemalt 30. juuniks.

 (5) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla kodulehel ja on kättesaadav vallavalitsuses.

7. peatükk MUUD SÄTTED 

§ 17.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks volikogu 23. jaanuari 2007 määrus „Ülenurme valla eelarve reservfondi käsutamise kord“

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees