ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Ülenurme valla omandis olevate eluruumide kasutamise kord

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2013, 44

Ülenurme valla omandis olevate eluruumide kasutamise kord

Vastu võetud 04.06.2013 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 lg 1 ja elamuseaduse § 8 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Ülenurme valla omandis olevate eluruumide kasutamise kord sätestab Ülenurme valla omandis olevate eluruumide üürile andmise korra ning Ülenurme Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Ülenurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) pädevuse eluruumidega seotud toimingute teostamisel.

  (2) Käesolevat korda kohaldatakse koos tsiviilseadustiku üldosa seaduse, võlaõigusseaduse, elamuseaduse, asjaõigusseaduse, korteriomandiseaduse ja teiste eluruumide valdamist, kasutamist ja käsutamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  (1) Munitsipaaleluruum on vallale kuuluv elamu, korter või muu omaette ruum, mis on kasutatav alaliseks elamiseks ja vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele.

  (2) Sotsiaaleluruum on vallale kuuluv munitsipaaleluruum sotsiaalteenust vajavale isikule, mis on tunnistatud vallavolikogu poolt sotsiaaleluruumiks.

§ 3.   Eluruumide valdamine ja kasutamine

  (1) Eluruumide valdamise ja kasutamisega seotud küsimused otsustab ja lahendab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus võib lepingu alusel eluruumide haldamise üle anda.

  (3) Haldaja korraldab elamute hooldus- ja remonditöid, vahendab kommunaalteenuseid, sõlmib teenuste osutamiseks vajalikke lepinguid, korraldab eluruumi üürilepingute täitmist ning täidab valla õigusaktidega tema pädevusse antud eluruumidega seotud muid ülesandeid.

  (4) Eluruumi üürile andmise otsustab vallavalitsus korraldusega. Vallavalitsus lähtub otsuse tegemisel reaalsetest võimalustest ja taotleja vajadustest ning hindab eluruumi sobivust konkreetsele eluruumi vajavale isikule. Sotsiaaleluruumi üürile andmise vajaduse üle otsustamisel lähtub vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekutest.

  (5) Eluruumi kasutamise aluseks on kirjalikult sõlmitud eluruumi üürileping. Üürilepingu tingimused ja vormi kinnitab vallavalitsus.

  (6) Munitsipaaleluruumi üürilepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks või tähtajatult, sotsiaaleluruumi üürilepingu kuni üheks aastaks kui seaduse või valla õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti.

  (7) Üürilepingu alusel eluruumi kasutamise korral peab üürnik tasuma üüri ja eluruumiga seotud kõrvalkulud.

  (8) Eluruumide kasutamise lepingud lõpevad tähtaja möödumisega.

  (9) Üürilepingute pikendamise otsustab vallavalitsus.

  (10) Vallavalitsusel on õigus üürileping ennetähtaegselt üles öelda seaduses sätestatud alustel.

  (11) Eluruumide kasutamise otstarbe muutmine või eluruumide väljaarvamine munitsipaaleluruumide hulgast toimub vallavalitsuse korralduse alusel ning sotsiaaleluruumide väljaarvamine sotsiaaleluruumide hulgast toimub vallavolikogu otsuse alusel.

  (12) Eluruumide varisemisohtlikuks või kasutamiskõlbmatuks tunnistamise, sellise eluruumi remontimise või selle muul viisil kasutamise, samuti lammutamise otsustab vallavalitsus. Eluruumi seisukorra kohta koostatakse hinnang, kus märgitakse eluruumi bilansiline maksumus, lühikirjeldus, varisemisohtlikuks või kasutamiskõlbmatuks muutumise põhjused, eluruumiga seonduvad õigused ja kohustused ning muud eluruumiga seotud olulised andmed.

§ 4.   Eluruumide käsutamine

  Eluruumide võõrandamise otsustab vallavolikogu. Eluruumide võõrandamist korraldab vallavalitsus. Eluruumi võõrandamine toimub vallavara valitsemise korra alusel.

§ 5.   Õigustatud isikud

  (1) Eluruumide üürileandmist võivad taotleda:
  1) isikud, kes saabusid konkursi korras tööle või teenistusse vallavalitsuse hallatavasse asutusse ja kes vajavad eluruumi töö või teenistuse ajaks;
  2) isikud, kes saabusid tööle Ülenurme vallas asuvatesse ettevõtetesse ja kes vajavad eluruumi töö ajaks;
  3) isikud, kelle eluruumi üürileandmine on põhjendatud avaliku huviga;
  4) isikud, kelle Ülenurme vallas asuv eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutamiskõlbmatuks ja kellel ei ole teist eluruumi ning puudub võimalus seda endale või oma perekonnale tagada.

  (2) Sotsiaaleluruum antakse võimalusel riskirühma kuuluvale isikule, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Ülenurme vald.

  (3) Sotsiaaleluruum antakse üürile eluasemeteenusena eluaset vajavale isikule ja/või tema perekonnale:
  1) kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama ebapiisavate füüsiliste võimete või psüühiliste erivajaduste või oma materiaalse seisundi tõttu;
  2) muudel asjaoludel väljapääsmatusse olukorda sattunud isikule.

§ 6.   Avalduse esitamine

  (1) Eluruumi saamiseks esitatakse vallavalitsusele avaldus.

  (2) Avaldus peab sisaldama
  1) isiku-, elukoha- ja kontaktandmed;
  2) andmeid isiku perekonnaliikmete kohta;
  3) andmed isiku seotuse kohta Ülenurme vallaga;
  4) andmed seni kasutatava eluruumi kohta (asukoht, tubade arv, üldpind, jm olulisemad andmed);
  5) eluruumi taotlemise põhjendus;
  6) sotsiaaleluruumi taotlemise puhul asjaolud, mille tõttu isik taotleb sotsiaaleluruumi;
  7) muud olulised andmed taotluse lahendamiseks.

  (3) Avaldusele peavad olema lisatud dokumendid, mis on vajalikud isikule eluruumi andmise otsustamiseks. Sotsiaaleluruumi taotlemisel peavad avaldusele olema lisatud dokumendid, mis tõendavad isiku rasket materiaalset olukorda või tema tervislikku seisundit.

  (4) Vallavalitsus vaatab eluruumi saamiseks esitatud avalduse läbi 30 päeva jooksul kõigi nõutud dokumentide saamisest arvates.

§ 7.   Rakendussätted

  Ülenurme Vallavolikogu 17. mai 2005. a määrus nr 11 “ Ülenurme valla omandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json