Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Pärnu Linnavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2013, 45

Pärnu Linnavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 03.06.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Pärnu Linnavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord reguleerib Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujad) värbamise ja valiku põhimõtteid ja korraldust.

  (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada teenistuskohale vastava kvalifikatsiooni ja kogemustega personali olemasolu.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted

  (1) Värbamine on protsess, mille käigus kutsutakse nõutava pädevusega isikuid kandideerima vabale teenistuskohale.

  (2) Valiku käigus valitakse teenistuskohale kandideerivate isikute hulgast sobivaim.

  (3) Värbamine ja valik peavad põhinema eelnevalt avalikustatud tingimustel ja kandidaatide võrdsel kohtlemisel.

§ 3.   Värbamise ja valiku koordineerimine

  Värbamise ja valiku korralduse, kokkuvõtete tegemise ja värbamis- ja valikuprotsessi käigus kogutud dokumentide hoidmise eest vastutab ning personalivalikut juhendab linnavalitsuse personalitööd tegev isik (edaspidi personalitöötaja).

§ 4.   Vaba teenistuskoha täitmine

  (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Avaliku konkursi võib jätta korraldamata järgmistel juhtudel:
  1) vaba ametikoht täidetakse sisekonkursi korraldamisega;
  2) vaba ametikoht täidetakse ametniku tähtajalise üleviimise teel vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 33 lõikele 1;
  3) ametnik viiakse tähtajatult üle teisele ametikohale vastavalt avaliku teenistuse seaduse §98 lõike 1 punktidele 1-3;
  4) puuduva ametniku ülesannete üleandmisel teisele ametnikule;
  5) 120 päeva jooksul avaliku konkursi luhtumise kohta otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetatakse ametikohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastav isik.

  (3) Vaba töökoha täitmiseks võib korraldada avaliku konkursi või kasutada teisi värbamise ja valiku võimalusi.

  (4) Personali värbamise ja valiku vajadusest informeerib struktuuriüksuse juht kooskõlastatult vastava ala abilinnapeaga kirjalikult e-posti teel personalitöötajat.

  (5) Värbamisprotsessi esimeses etapis koostab struktuuriüksuse juht koostöös personalitöötajaga nõuded värvatavale teenistuskohale ja teenistuskoha põhiülesanded. Nõuded ja teenistusülesanded fikseeritakse ka ametijuhendis.

  (6) Personalitöötaja määrab kooskõlastatult struktuuriüksuse juhiga kindlaks värbamiskanalid.

§ 5.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursikuulutuse koostab personalitöötaja koostöös struktuuriüksuse juhiga. Konkursikuulutus peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:
  1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks teenistusse võtmise korral teenistustähtaega;
  7) kontaktisiku kontaktandmeid.

  (2) Avaliku konkursi korral avaldatakse konkursikuulutus avaliku teenistuse kesksel veebilehel ja Pärnu linna kodulehel. Lisaks võib konkursikuulutuse avaldada ajalehes, tööotsinguportaalides ja mujal. Konkursikuulutuse sõnastus kõikides värbamiskanalites peab olema identne.

  (3) Sisekonkursi korral tehakse konkursikuulutus teatavaks linnavalitsusesisese infovahetuskanali kaudu.

  (4) Mitme olulises osas ühesuguste teenistusülesannetega teenistuskoha täitmiseks võib välja kuulutada ühe konkursi, lisades konkursikuulutusse sellekohase teabe.

  (5) Konkursikuulutuse avaldamise korraldab personalitöötaja.

§ 6.   Valiku läbiviijad

  (1) Konkursil osalevate kandidaatide hindamisel osaleb vähemalt täidetava teenistuskoha vahetu juht, struktuuriüksuse juht ja personalitöötaja.

  (2) Konkursil osalevate kandidaatide hindamiseks võib linnapea käskkirjaga moodustada konkursikomisjoni. Konkursikomisjoni tööd korraldab personalitöötaja.

  (3) Ametiasutuse juht võib vajadusel otsustada linnavalitsusevälise värbamise ja valikuga tegeleva organisatsiooni või eksperdi kaasamise.

§ 7.   Konkursi läbiviimise korraldus

  (1) Pärast konkursikuulutuses konkursil osalemiseks dokumentide esitamise tähtaja möödumist personalitöötaja süstematiseerib konkursil osalevate kandidaatide dokumendid ja kontrollib kandidaatide vastavust esitatud nõuetele. Personalitöötaja võib kas telefoni või e-posti teel esitada kandidaatidele täpsustavaid küsimusi elulookirjelduses (CV-s) esitatu kohta.

  (2) Esmane valik kandidaatide hulgast tehakse personalitöötaja poolt koos struktuuriüksuse juhi ja/või vastava ala abilinnapeaga elulookirjelduses esitatud elulooliste andmete ja töökogemuse põhjal. Kõrvale jäetakse kandidaadile esitatavatele nõuetele mittevastavad kandidaadid.

  (3) Personalitöötaja teavitab kandidaadile esitatavatele nõuetele vastavatest kandidaatidest ametiasutuse juhti.

  (4) Valiku läbiviijad valivad edasised valikumeetodid ja nende korraldamise järjekorra lähtuvalt teenistuskoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata tööülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

  (5) Valikumeetoditena võib kasutada kirjalikku kodutööd, töövestlust, taustauuringut ja muid asjakohaseid meetodeid.

§ 8.   Valikumeetodid

  (1) Vajadusel palutakse kandidaatidel teha kirjalik kodutöö. Kirjalikuks kodutööks võib olla näiteks essee etteantud teemal, kaasuse või situatsiooni analüüs.

  (2) Kirjaliku kodutöö ülesande koostab struktuuriüksuse juht. Kirjaliku kodutöö ülesande edastab kandidaatidele personalitöötaja.

  (3) Kirjalikud kodutööd kogub kokku personalitöötaja. Kodutöid hindavad valiku läbiviijad.

  (4) Töövestlus viiakse kandidaatidega läbi üldjuhul pärast kirjalikku kodutööd. Töövestlusele kutsutavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi tulenevalt dokumentide analüüsi ja kirjaliku kodutöö tulemustest.

  (5) Töövestluse käigus selgitatakse kandidaadi sobivus pakutavale teenistuskohale ja kandidaadi motiveeritus teenistuskoha suhtes ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

  (6) Töövestluse viivad läbi personalitöötaja ja struktuuriüksuse juht, vajadusel vahetu juht ning vastava ala abilinnapea või konkursikomisjon.

  (7) Taustauuringut võib teha kandidaadi nõusolekul või kandidaadi CV-s esitatud soovitajatega vesteldes. Taustauuringu viib läbi personalitöötaja või struktuuriüksuse juht.

§ 9.   Valiku tegemine ja paremusjärjestuse koostamine

  (1) Kui teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati, koostatakse kandidaatidest paremusjärjestus. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ning pingerea otsustavad valiku läbiviijad. Paremusjärjestus vormistatakse kirjalikult.

  (2) Valiku läbiviijad esitavad ametiasutuse juhile teenistusse võtmise otsustamiseks ühe või mitu kandidaati või loobuvad kandidaadi esitamisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldanuks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (3) Ametiasutuse juht võib soovi korral vestelda ühe või mitme välja valitud kandidaadiga. Lõpliku otsuse kandidaadile teenistuskohale asumise ettepaneku tegemiseks teeb ametiasutuse juht. Ametiasutuse juht võib põhjendatud juhul loobuda teenistuskohale asumise ettepaneku tegemisest.

  (4) Dokumendid kandidaadi ametikohale nimetamiseks või tööle võtmiseks valmistab ette personalitöötaja.

§ 10.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) ametiasutuse juht loobus teenistuskohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumine otsustatakse kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist, otsus konkursi luhtumise kohta vormistatakse linnapea käskkirjaga. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole konkursi alusel ühtegi isikut teenistuskohale nimetatud, loetakse konkurss automaatselt luhtunuks.

  (3) Ametiasutuse juht võib 120 päeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada teenistuskohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära teenistuskoha vahetu juhi või struktuuriüksuse juhi arvamuse. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb teenistuskoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 11.   Konkursi tulemustest teavitamine

  (1) Kandidaadile, kes ei pääsenud järgmisesse valikuvooru, teatab personalitöötaja tema suhtes tehtud otsusest hiljemalt 3 tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.

  (2) Personalitöötaja teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi lõpptulemusest konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

  (3) Kandidaadil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi värbamise ja valiku tegemise ning teda puudutavate otsuste kohta.

§ 12.   Värbamise ja valiku dokumendid

  (1) Värbamise ja valiku protsessis laekunud dokumendid registreerib personalitöötaja dokumendihaldussüsteemis Amphora vastavalt linnavalitsuse asjaajamiskorrale.

  (2) Värbamise ja valiku käigus kandidaatide esitatud dokumente ja muid valiku- ja värbamisprotsessi käigustähtsust omavaid dokumente säilitatakse 3 aastat valiku lõppotsuse tegemisest.

  (3) Konkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ega isikutele, kes värbamis- ja valikuprotsessis ei osale.

§ 13.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Romek Kosenkranius
abilinnapea linnapea ülesannetes

Tiina Roht
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json