Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Külavanema statuut

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2013, 77

Külavanema statuut

Vastu võetud 29.05.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Kihelkonna valla küla(de) (edaspidi küla) vanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, õigusi ja kohustusi, volituste kestuse perioodi ning külavanematele kulutuste hüvitamise korda.

§ 2.   Kasutatud mõisted

  (1) Külaelanik on isik, kellel on vastavas külas alaline elukoht või suvekodu.

  (2) Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, kehtivatest õigusaktidest, valla ja piirkonna arengukavadest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud olemasolevate seadustega, tegutseb külavanem üldinimlikest seisukohtadest ning headest tavadest lähtudes.

§ 3.   Külavanema kandidaadile esitatavad nõuded

  (1) Külavanemaks võib valida külaelaniku kellel on külas elukoht ja kes on valimise hetkel vähemalt 18-aastane.

  (2) Külavanema kandidaadiks saab esitada külaelaniku, kes on andnud kandideerimiseks suulise või kirjaliku nõusoleku.

§ 4.   Külavanema valimised

  (1) Külavanema valivad täisealised külaelanikud küla(de) üldkoosolekul. Igal koosolekul osaleval külaelanikul on külavanema valimisel üks hääl.

  (2) Külavanema valimise algatab küla(de) kogukond, vajadusel kaasates küla- ja arengukomisjoni, kes kutsub kokku üldkoosoleku.

  (3) Kogukond teeb teatavaks üldkoosoleku toimumise koha ja aja vähemalt kaks nädalat
enne koosoleku toimumist.

  (4) Koosolekul valivad külaelanikud koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul kinnitatakse valimise kord. Koosoleku juhataja juhib koosolekut ja viib läbi hääletamise. Koosoleku protokollija tagab koosoleku käigu ja otsuste protokollimise. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (5) Külavanema kandidaadi võib üles seada iga täisealine külaelanik.

  (6) Külavanem valitakse avaliku või salajase hääletuse teel.

  (7) Salajane hääletamine viiakse läbi, kui vähemalt üks külaelanik seda nõuab. Salajase hääletamise korraldamiseks valivad külaelanikud endi hulgast vähemalt kolmeliikmelise valimiskomisjoni. Hääled loetakse ja tulemused avalikustatakse koheselt.

  (8) Külavanemaks on valitud kandidaat, kes saab üldkoosolekul osalenud külaelanike poolthäälte enamuse.

  (9) Üldkoosolek valib koos külavanemaga vajadusel ka külavanema asendaja. Külavanema asendajal on asendamise ajal kõik külavanema õigused ja kohustused.

  (10) Koosoleku juhataja esitab külavanema valimise kohta koostatud protokolli koos registreerimislehega vallavalitsusele kümne (10) päeva jooksul koosoleku toimumise päevast arvates.

  (11) Protokolli alusel kinnitab volikogu külavanema.

  (12) Omavahel ühist piiri omavad külad võivad valida ühise külavanema.

§ 5.   Külavanema õigused

  Külavanemal on õigus:
  1) esindada küla.
  2) kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada külaelu probleemide lahendamiseks arutelusid.
  3) teha ettepanekuid külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamist vallavalitsuses ja vallavolikogus.
  4) osaleda ettepanekutega ja avaldada arvamust vallavolikogu ja vallavolikogu komisjonide istungitel, kui arutatakse otseselt või kaudselt vastavat küla puudutavaid küsimusi. Istungite ja koosolekute toimumisest informeeritakse eelnevalt külavanemat.
  5) taotleda rahalisi vahendeid valla eelarvest ning toetusi erinevatest allikatest, lähtudes arengukavadest ja külakoosolekul kinnitatud otsustest.
  6) saada kohalikust omavalitsusest oma tegevuseks vajalikku teavet.
  7) juhtida külaelanike ning küla territooriumil viibivate füüsiliste ja juriidiliste isikute tähelepanu heakorra, avalikku käitumist jms puudutavatele probleemidele ning teha sellekohaseid märkusi.
  8) moodustada külaelanikest seltsinguid, töögruppe ning korraldada küla arengukava koostamist jms.
  9) astuda külavanema kohalt tagasi.
  10) saada tagasivalituks uueks ametiajaks.

§ 6.   Külavanema kohustused

  Külavanem on kohustatud:
  1) esindama küla.
  2) näitama üles aktiivsust külas ühistegevuse organiseerimisel, toetada külaelanike omaalgatusvõimet ja ärgitada külaelanikke koostööle.
  3) kutsuma vähemalt üks kord aastas kokku küla üldkoosolek ja anda aru külaelanikele oma tegevuse kohta külavanemana.
  4) edastama külaelanikele vallavalitsusest ja mujalt saadud küla puudutavat informatsiooni.
  5) aitab organiseerida õnnetusjuhtumite ja eriolukordade lahendamist.
  6) tagab küla puudutava dokumentatsiooni säilimise.

§ 7.   Külavanema volituste kestuse periood

  Külavanem valitakse kuni kolmeks aastaks.

§ 8.   Külavanema volituste lõppemine

  Külavanema volitused lõpevad:
  1) uue külavanema valimisega;
  2) külavanema tagasiastumisega. Külavanem võib mõjuvatel põhjustel külavanema ametist tagasi astuda, esitades sellekohase avalduse üldkoosolekule. Koosoleku juhataja märgib avaldusele koosoleku toimumise kuupäeva ning viseerib avalduse. Koosoleku juhataja on kohustatud viseeritud avalduse, koosoleku protokolli ja koosolekust osavõtjate registreerimise lehe viie tööpäeva jooksul esitama vallavalitsusele.
  3) külavanema tagasikutsumisega. Üldkoosolek võib külavanema mõjuvatel põhjustel tagasi kutsuda. Külavanema tagasikutsumine otsustatakse külaelanike üldkoosolekul. Koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt 1/3 täisealistest külaelanikest. Kogukonda teavitada vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Külavanem loetakse tagasi kutsutuks, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 kogukonnast. Koosoleku juhataja edastab protokolli koos koosolekul osalenud külaelanike registreerimise lehega vallavalitsusele viie tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.
  4) süüteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega.

§ 9.   Külavanema töö tasustamine ja tegevuse kulude kompenseerimine

  (1) Vallavalitsuse poolt antud ülesannete täitmiseks sõlmib vallavanem külavanemaga kokkuleppe.

  (2) Kokkuleppega seotud kohustuste täitmisega kaasnevad kulud hüvitab vallavalitsus külavanemale valla eelarvest.

§ 10.   Kohaliku omavalitsuse kohustused

  (1) Volikogu kinnitab nõuetekohaselt esitatud dokumentide alusel külavanema.

  (2) Vallavalitsus tagab külavanemale tema tegevuseks vajaliku teabe kohalikust omavalitsusest (riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, sh valla arengukavast, eelarvest, asjaajamise korrast jne).

  (3) Vallavalitsus teatab külavanemale õigeaegselt istungite ja koosolekute toimumise ajad ning külavanemaga seotud külade arutusele tulevad küsimused.

  (4) Arutada külaelanike huvisid puudutavaid ja vallavalitsusele ja volikogule otsustamiseks suunatud küsimusi ning pidada mõttetalguid külaelanikega.

  (5) Vajadusel abistab vallavalitsus külavanemat volikogus või vallavalitsuses arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamisel.

  (6) Edastada külavanemale küla puudutavat informatsiooni.

  (7) Võimaldada küla puudutava informatsiooni avaldamine valla ajalehes ja kodulehel.

  (8) Korraldada külavanema täiendkoolitusi.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rene Reinsoo
Kihelkonna Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json