Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Ridala valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2014, 8

Ridala valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 27.05.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 361 ja Ridala valla põhimääruse § 27 lg 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Ridala valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada valla haldusterritooriumil puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

  (2) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas jäätmehoolduseeskirjaga, Ridala valla kaevetööde eeskirjaga ning Ridala valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga ja teiste õigusaktidega.

  (3) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Ridala valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja/või tegutsevatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, samuti omanike poolt asja valdama või kasutama volitatud isikutele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kinnistu - kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus, heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, maaüksus, krunt, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
  2) omanik - füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu. Omanikuga on võrdsustatud tema poolt volitatud kinnistu valdaja, haldaja või kasutaja;
  3) puhastusala - füüsiliste või juriidiliste isikute omandis või valduses olev kinnistu või muu territoorium ning sellega vahetult piirnev üldkasutatav territoorium, millele laieneb käesolevast eeskirjast tulenev korrashoiukohustus. Puhastusala ulatub ristisuunas krundi piirist või ehitisest sõidutee servani (kõnnitee puudumisel talvisel ajal üks meeter sõiduteele). Ehitistevahelise maa-ala puhastusala piiriks on nendevaheline mõtteline telgjoon;
  4) kõnnitee - jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud ja äärekiviga või muul viisil sõiduteest või jalgrattateest eraldatud teeosa, mis võib olla tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega;
  5) heakorratööd - liiva, tolmu, jäätmete, prahi, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje tegemine, muru ja rohu niitmine, puude võrade kärpimine, mahalangenud puulehtede koristamine või muu korra ja puhtuse tagamiseks tehtav töö;
  6) romusõiduk - tehniliselt mittekorras olev sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad või mille autokere on roostetanud ja mis oma välimusega riivab territooriumi esteetilist väljanägemist või rikub selle puhtust ja heakorda;
  7) illegaalne grafiti - omaniku ja vallavalitsuse loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale vms kantud kiri või joonised;
  8) tiheasustusala - linna ja alevi piiridesse jääva territooriumi ning aleviku ja küla selgelt piiritletavad kompaktse hoonestusega olemasoleva või planeeritava territooriumi osa.

§ 3.   Ridala Vallavalitsuse kohustused

  Ridala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) on kohustatud tagama:
  1) kohalike teede, -tänavate, -väljakute, -parkide ning avalikult kasutatavate haljasalade korrashoiu;
  2) valla tänavatel tänavanimega siltide olemasolu tänava alguses, lõpus ja ristmikel või viitade olemasolu, mis vastab vallas kasutatavale ühtsele kujundussüsteemile;
  3) oma hooldusalasse jääva ühissõiduki peatuse ootealal või platvormil heakorratööde tegemise;
  4) avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning nendeni juurdepääsu;
  5) avalikesse kohtadesse jäätmemahutite paigaldamise ning nende regulaarse tühjendamise.

§ 4.   Kinnistu omaniku kohustused

  Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras omandis või kasutuses oleva kinnistu territooriumi, piirdeaia ja rajatised ning rakendama meetmed kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle viivitamata puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama kinnistu omanik. Kui kinnistu omanik kinnistut ei korrasta, korrastab ala vallavalitsus, korrastamise kulud kompenseerib vallavalitsusele kinnistu omanik;
  3) tiheasustusalal koristama langenud lehed;
  4) hoidma kinnistuga piirneva puhastusala puhta. Talvisel ajal puhastama kõnnitee lumest ja jääst ning teostama vajadusel libedustõrjet;
  5) paigaldama tiheasustusalal asuvale hoonele või kinnistu piirdele nõuetekohase sildi hoone numbriga ning tagama tänavalt või teelt numbri nähtavuse;
  6) puhastama kinnistul paikneva hoone üldkasutatava territooriumiga vahetult piirneva katuse või räästa sinna kogunenud lumest ja jääst, tagades tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise ja piirama tööde teostamise koha ajutise piirdega;
  7) tegema vajadusel umbrohutõrjet, niitma üle 15 cm kõrguse muru ja rohumaadel (vähemalt kord suve jooksul) rohu/heina. Õigeaegselt pügama heki ning korraldama selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit, takistavad jalakäijate või sõidukite liikumist.
  8) teavitama võõrliigi (karuputk) leiukohast Keskkonnaametit;
  9) taotlema tiheasustusalal asuvalkinnistul kasvavate puude raieks (välja arvatud viljapuud- ja põõsad ning metsa raie) vallavalitsuselt raieloa;
  10) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
  11) hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja nendele juurdepääsuteed;
  12) tagama, et kinnistu oluliste osade, sealhulgas ehitiste seisund, ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
  13) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni puudumisel tagama reovee kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
  14) tagama kinnistul asuvate ohtlike objektide (kaevude vms aukude ja süvendite) ohutuse. Kui kinnistu omanik ei taga ohtlike objektide ohutust, teeb seda vallavalitsus, objekti ohutuks tegemise ja korrastamise kulud kompenseerib vallavalitsusele kinnistu omanik.

§ 5.   Ehitise omaniku kohustused

  Ehitise omanik on kohustatud:
  1) remontima või lammutama lagunenud piirdetarad riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korras;
  2) eemaldama ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami ning grafiti;
  3) omama või rentima jäätmemahutit ning täitma korraldatud jäätmeveost tulenevaid kohustusi;
  4) tagama vastavalt hoonete numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu hoonel või kinnistule sissepääsul;
  5) niitma ehitis(t)e ümbruse(d) rohust;
  6) tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel libedusetõrje teostamise;
  7) kõrvaldama ehitiselt jääpurikad ja lume, mis ohustavad inimeste vara ja tervist.

§ 6.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööd

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) tööde alustamisel piirama ehitusplatsi piireaiaga ning hoidma selle korras;
  2) tagama korra ja puhtuse objektil ja objekti teenindamiseks kasutataval alal;
  3) vältima objektilt pori, prahi ja tolmu kandumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistutele;
  4) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
  5) pärast töö lõpetamist taastama objektil haljastuse ning tee seisundi.

§ 7.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma temale kuuluva tehnovõrgu seisundis, mis tagab heakorratööde teostamise võimalikkuse ja ohutuse.

§ 8.   Tänavakaubanduse korraldaja kohustused

  Tänavakaubanduspunkti omanik on kohustatud:
  1) paigaldama tänavakaubanduspunkti ainult vallavalitsuse poolt lubatud kohta;
  2) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;
  3) paigaldama müügikohta piisavas koguses jäätmemahuteid (vähemalt üks 100 l jäätmemahuti müügikoha kohta) ning tagama nende tühjendamise sagedusel, mis välistab mahutite ületäitumise ja/või jäätmete roiskumise.

§ 9.   Heakorra tagamine

  Heakorra nõuete tagamiseks on Ridala valla haldusterritooriumil keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, visata maha prahti;
  2) rikkuda või mistahes muul viisil kahjustada hooneid, rajatisi, jäätmemahuteid, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedasid, teid, liikluskorraldusvahendeid ja ühistranspordi ootekodasid;
  3) kahjustada, rikkuda, määrida või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari ja rajatisi;
  4) kahjustada haljasala ja teekatet ning vigastada, kahjustada või omavoliliselt maha võtta kõrghaljastust tiheasustusega alal;
  5) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval alal ilma kinnistu omaniku loata;
  6) ladustada jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohta;
  7) paigutada üldkasutatavasse jäätmemahutisse vedelaid jäätmeid, hõõguvat sütt, tulist tuhka, ohtlikke jäätmeid, samuti hoida avatuna mistahes jäätmemahuti kaant;
  8) suunata veekogusse, kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, samuti pühkmeid ja mistahes tahkeid aineid;
  9) parkida romusõidukeid avalikus kohas;
  10) sõita ja parkida mootorsõidukitega haljasaladel, lastemänguväljakutel, suusa- ja matkaradadel ning teistes selleks mitte ettenähtud kohtades;
  11) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänava äärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piire (välja arvatud naaberkinnistu omaniku nõusolekul) ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse mõistliku aja jooksul. Antud tegevusega ei tohi takistada liiklust;
  12) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal või uksel ning asetada akna välisküljele sinna mittesobivaid esemeid;
  13) lume- ja libeduse tõrjel tuha kasutamine kõnniteedel;
  14) ehitiste katuselt mahalangenud või koristustööde käigus mahaaetud lund ei ole lubatud jätta kõnni- ja sõiduteele. Pärast lume mahalangemist või mahaajamist tuleb lumi ära vedada või paigutada kinnistule, mille oluliseks osaks ehitis on;
  15) lükata sõiduteede või kinnistute hooldustöödel lund ja jääd kõnniteele;
  16) paigutada kloriidisegust puistematerjali, lund või muud prahti haljasalale, metsa või mujale selleks mitte ettenähtud kohta;
  17) ajada kinni sadevee kraave ja juhtida äravoolu torustikku ilma vallavalitsuse loata;
  18) illegaalse grafiti tegemine.

§ 10.   Küttekoldevälise tule tegemine

  Küttekoldevälise tule tegemisele esitatavad nõuded on reguleeritud tuleohutuse seadusega.

§ 11.   Heakorraeeskirja rikkumine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² sätestatud alustel ja korras.

§ 12.   Kohtuväline menetleja

  Eeskirja rikkumisel on kohtuväline menetleja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 ja nimetatud isikud.

§ 13.   Järelevalve

  Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet ja Keskkonnainspektsioon.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2014.a.

Toomas Vallimäe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json