KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Ridala vallas avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2014, 9

Ridala vallas avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 27.05.2014 nr 18
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lg 1 alusel.

§ 1.   Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra reguleerimisala

  (1) Ridala vallas avalike ürituste korraldamise ja pidamise korras (edaspidi kord) sätestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Ridala valla haldusterritooriumil.

  (2) Korda ei kohaldata avaliku koosoleku ega ilutulestiku korraldamisele, kui seadus ei sätesta teisiti.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses. Ridala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse põhimääruse-, samuti Ridala valla loodud või Ridala valla osalusega juriidilise isiku põhikirjajärgset tegevust oma tegevuskohas ei loeta ürituseks korra mõistes.

§ 3.   Ürituse korraldaja ja taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik või vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase allkirjastatud loa taotluse koos kõigi nõutavate lisadokumentidega (edaspidi taotlus) vallavalitsusele või elektrooniliselt aadressil info@ridala.ee (lisa 1). Ürituse loa taotluse vorm on kättesaadav Ridala valla veebileheküljel.

  (3) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele. Ürituse korraldaja teavitab sellise ürituse toimumise ajast ja kohast eelnevalt vallavalitsust elektronposti teel aadressil info@ridala.ee.

  (4) Loa väljastaja võib esitada põhjendatud ettepaneku täiendavaks kooskõlastusteks.

  (5) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks peab ürituse korraldaja lisama taotlusele vallavalitsuse või volitatud isiku eelnevalt kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi paberkandjal või elektrooniliselt, milles on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm), parkimisvõimalused ning liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Ürituse loa taotluse vaatab läbi vallavalitsus, kes vajadusel otsustab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuste esitamise vajaduse üle.

  (2) Vallavalitsus otsustab korraldusega ürituse korraldamiseks loa andmise 10 päeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

  (3) Korralduses märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoni number;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) ürituse peatamise ning lõpetamise alused.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus 10 päeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

  (2) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta ürituse läbiviimiseks loa andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Ridala valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
  6) kui ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel korduvalt rikkunud Eesti Vabariigi või Ridala valla õigusaktidest või eeskirjast tulenevaid kohustusi.

§ 6.   Ürituse korraldaja ülesanded

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tuleohutuse ja tervisekaitsenõudeid;
  4) tagama avaliku korra ja täitma heakorranõudeid;
  5) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi
  6) täitma politsei ning päästeasutuse ametnike korraldusi, mis on antud õigusaktide ning ürituse loas sätestatud tingimuste alusel;
  7) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõpeks vähemalt tund enne seaduses sätestatud liikumispiirangu algust.
  8) paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastama maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbruse hiljemalt 8 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või ürituse loas määratud tähtajaks.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Ridala valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teevad vallavalitsus ja politsei vastavalt oma pädevusele.

  (2) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (3) Üritusega Ridala vallale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 9.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 01. juulil 2014.a.

Toomas Vallimäe
Volikogu esimees

Lisa Taotlus avaliku ürituse korraldamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json