HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord Saarde vallas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saarde Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2014, 21

Lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord Saarde vallas

Vastu võetud 03.06.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Saarde valla koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Arvestuse pidamine

  (1) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt lahkumise kohta peab lasteaia/kooli direktor (edaspidi direktor).

  (2) Laste arvestuse õigsuse eest vastutab direktor.

  (3) Laste arvamine lasteaia nimekirja ning sealt väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 3.   Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks täidab lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) avalduse.

  (2) Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras.

  (3) Lapse lasteaeda registreerimisel informeerib vanem vajadusel direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

§ 4.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapsi võetakse lasteaeda alates 1,5 eluaastast.

  (2) Lasteaedadesse vastuvõtmine toimub järjekorra alusel.

  (3) Pärast Saarde vallas alaliselt elavate laste, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Saarde vald, vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaedadesse lapsi väljastpoolt Saarde valda, eelistades esmajärjekorras Saarde vallas töötavate vanemate lapsi.

  (4) Vanemale on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

  (5) Vabade kohtade puudumisel võib vanem jääda lasteaeda kohataotlejate nimekirja.

§ 5.   Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Vastuvõtu taotlus jäetakse vabade kohtade puudumisel rahuldamata, kui lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Saarde vald.

  (2) Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse vanemat kirjalikult (vanema nõusolekul e-posti teel).

§ 6.   Vanema informeerimine

  Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra/heade tavade ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta. Vanemat informeeritakse ka tasumisele kuuluvatest maksetest ning nende tasumise korrast.

§ 7.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Direktor teatab vanemale koha eraldamisest. Lasteaia koha kokkulepitud tähtajaks mittetäitmisel ning vanema poolt sellest teatamata jätmisel antakse koht järgmisele järjekorras olevale lapsele.

  (2) Direktor komplekteerib rühmad hiljemalt jooksva aasta hiljemalt 10. septembriks ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

  (3) Vabade kohtade olemasolul võib direktor võtta lapsi vastu kogu jooksva aasta kestel ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) jooksvalt.

§ 8.   Vanema kohustus lapse lasteaiast lahkumisel

  (1) Lapse lasteaiast lahkumisel esitab vanem direktorile vastava avalduse.

  (2) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toidukulu lapse lasteaiast lahkumise päevani ja vanema poolt kaetava osa jooksva kuu eest. Tasumata jäetud summa nõutakse vanemalt sisse seaduses sätestatud korras.

§ 9.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Direktori käskkirjaga arvatakse laps nimekirjast välja, kui:
  1) vanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
  2) väljaspool Saarde valda elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale kulude katmisel ning ei ole tasunud vallavalitsuse esitatud arvet kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest;
  3) vanem ei ole tasunud lapse eest toidukulu ja/või vanema poolt kaetavat osa kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest ega ole teavitanud direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
  4) koolikohustuslik laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks ning pole taotlenud koolikohustuse täitmise edasilükkamist;
  5) vanem rikub korduvalt lasteaia kodukorda.

  (2) Lasteaiast väljaarvatud laps võetakse lasteaeda tagasi käesoleva korra alusel.

§ 10.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist.

Andres Annast
Vallavanem

Marju Antson
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json