ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine Räpina vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2014, 36

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine Räpina vallas

Vastu võetud 23.04.2007 nr 3
jõustumine 01.08.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.200804.02.2008, rakendatakse 1. maist 2008. a
01.09.200904.09.2009, rakendatakse 1. septembrist 2009. a

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõigete 2 ja 3 alusel, arvestades AS Revekor poolt 27.03 2007. a esitatud taotlusega.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Räpina valla territooriumil asuva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu toimuva veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind.

§ 2.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni mõiste

  Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos.

§ 3.   Vee-ettevõtja

  (1) Vee-ettevõtja on eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega, mis peab vastama kehtestatud nõuetele, või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reovee ärajuhtimist.

  (2) Kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 ettenähtud viisil vee-ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määramiseni on seni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid osutanud ettevõtja kohustatud jätkama oma tegevust lepinguga määratud ajani.

§ 4.   Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna komponendid

  (1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind moodustub:
  1) abonenttasust;
  2) tasust võetud vee eest;
  3) tasust reovee ärajuhtimise eest.

  (2) Teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:
  1) tootmiskulude katmine;
  2) kvaliteedi-ja ohutusnõuete täitmine;
  3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
  4) põhjendatud tulukus;
  5) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, miile ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.

§ 41.   Abonenttasu mõiste ja määrad

  (1) Abonenttasu on fikseeritud tasu kliendi vee- ja kanalisatsioonivõrgu ühenduse omamise eest - vee-ettevõtja valmisolek osutada teenust.

  (2) Abonenttasu füüsilisest isikust klientidele (ühe individualelamuga kinnistule või ühele eluruumile/korterile tubade arvust sõltumata) kehtestatakse ühtse baasmäärana 16 krooni, millele lisandub käibemaks. Mitmeeluruumiga/korteriga elamutele määratakse abonenttasu suurus abonenttasu baasmäära korrutamisega vastava arvu eluruumide/korterite arvuga.

  (3) Abonenttasu juriidilistele isikutele kehtestatakse ühtse baasmäärana 5 krooni, millele lisandub käibemaks. Kliendi abonenttasu suurus määratakse baasmäära ja kliendi veemõõtja sisendi diameetri (DN), mis on arvestatud millimeetrites, korrutisena.

  (4) Vee- ja heitvee abonenttasu maksavad kõik kliendid, kelle veevärk ja/või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga ning kellega ei ole lõpetatud teenuslepingut.

  (5) Kui klient kasutab ainult üht: kas veevarustuse või heitvee ärajuhtimise teenust, maksab ta poole abonenttasust.

  (6) Abonenttasu tasutakse igakuiselt koos tarbimistasuga.

  (7) Vee- ja heitvee abonenttasu määrade muutmine toimub vastavalt Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korrale Räpina vallas.
[ - jõust. 04.02.2008]

§ 5.   Veevarustuse teenuse hind

  (1) Räpina valla ühisveevärgi kaudu müüdava ühe kuupmeetri vee hind on kolmteist krooni ja 10 senti (13.10), mille lisandub käibemaks.

  (2) Räpina valla ühiskanaüsatsiooni kaudu ärajuhitava ühe kuupmeetri kanalisatsiooniteenuse hind on viisteist krooni ja 60 senti (15.60), mille lisandub käibemaks.
[ - jõust. 04.09.2009, rakendatakse 1. septembrist 2009. a]

§ 6.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstis välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2007. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json