Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kohila valla kalmistute eeskiri

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2014, 47

Kohila valla kalmistute eeskiri

Vastu võetud 27.05.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eeskiri reguleerib Kohila valla haldusterritooriumil asuvate Kohila valla omandis olevate kalmistute haldamist ja kasutamist.

  (2) Kohila valla omandis olevad kalmistud on Hageri kalmistu ja Kohila kalmistu. Hageri kalmistul kehtivad Muinsuskaitseseadusest ja kultuuriministri 03.07.1997 määrusest nr. 37 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" tulenevad mälestise ja selle kaitsevööndiga seotud kitsendused.

§ 2.   Kalmistu haldamine

  (1) Kohila valla kalmistu haldamist korraldab Kohila Vallavalitsus.

  (2) Haldaja on kohustatud:
  1) hoidma korras kalmistu üldkasutatava ala ning omasteta surnud isikute matmisplatsid;
  2) korraldama jäätmehooldust;
  3) korraldama matmispaikade kasutusse andmist ja vastava registri pidamist;
  4) lahendama muud kalmistu tegevuse korraldamisega seotud küsimused.

§ 3.   Kalmistu tööaeg

  (1) Kalmistuvaht peab olema kättesaadav tööpäevadel kella 9.00-17.00. Kalmistuvahi kontaktandmed avaldatakse kalmistu peamiste sissepääsude juures.

  (2) Kalmistu on avatud iga päev ööpäevaringselt.

§ 4.   Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused

  (1) Hauaplats eraldatakse lahkunu kirstus või urnis matmiseks.

  (2) Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab haldaja arvestades võimaluse korral kasutaja soove. Üldjuhul on hauaplatsi maa-ala suurus on 2,5 x 1,2 m ühe kirstu matmiskoha kohta ning 1,0 x 1,0 m ühe urni matmiskoha kohta.

§ 5.   Hauaplatsi kasutamise tähtaeg ja kasutamise üleandmine

  (1) Hauaplats eraldatakse taotlejale tähtajatu kasutusõigusega, kui kasutaja ei ole avaldanud teistsugust tahet. Omasteta surnud isikule eraldatakse hauaplats kahekümneks aastaks.

  (2) Hauaplatsi kasutaja võib soovi korral kasutusõigusest loobuda või kasutusõiguse üle anda teisele isikule, millest tuleb haldajale kirjalikult teatada. Hauaplatsi kasutaja surma korral läheb hauaplatsi kasutusõigus üle tema omastele.

§ 6.   Kasutamisõiguse lõpetamise tingimused

  (1) Haldajal on õigus hauaplatsi kasutusõigus lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud kasutaja poolt hooldamata.

  (2) Kalmistu haldaja märgib hooldamata hauaplatsi tähisega, mis võimaldab aru saada, et hauaplats on kavas anda taaskasutusse, kui vaatamata meeldetuletusele ei ole kasutaja hauaplatsi kahe kuu jooksul korrastanud.

  (3) Hauaplatsi võib tunnistada hooldamata hauaplatsiks ja anda taaskasutusse, kui selle märgistamisest on möödas vähemalt viis aastat ja hauaplatsi ei ole selle aja jooksul korrastatud.

§ 7.   Kalmistu andmebaasi ning matmisraamatu pidamine

  Haldaja registreerib matmise vähemalt kaks päeva enne matust elektroonilises kalmistu andmebaasis ning matmisraamatus, kuhu kogutakse maetud isiku andmed, hauaplatsi kasutaja andmed ja hauaplatsi andmed.

§ 8.   Matmise kord

  (1) Matmiseks antakse luba surmatõendi alusel. Surnult sündinud maetakse arstliku surmateatise alusel.

  (2) Lahkunu matmine toimub kirstu või urniga. Kirstuga matmisel peab olema haua sügavus 1,5-2 meetrit ja urniga matmisel vähemalt üks meeter maapinnast.

§ 9.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid, et hauaplats ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

  (2) Hauaplatsil tähistatakse matusekoht risti, hauaplaadi, hauakivi või muu tähisega.

  (3) Hauatähised ning hauarajatised (äärekivi, istepink, hekk, piirdeaed) peavad asuma hauaplatsi piirides.

  (4) Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme.

  (5) Hauatähiste või -rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada haldajaga.

§ 10.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi kasutaja. Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teed.

  (2) Hauaplatsi kasutaja ja kalmistu külastaja peab eraldi sorteerima biolagunevad ja mittebiolagunevad jäätmed. Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad jms) tuleb viia selleks ettenähtud kohta, mittebiolagunevad jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud konteinerisse.

§ 11.   Keelatud tegevused kalmistul

  (1) Kalmistul on haldaja loata keelatud:
  1) koduloomaga viibimine;
  2) lõkke tegemine;
  3) mootorsõiduki kasutamine.

  (2) Kalmistul on keelatud loomade matmine.

Jüri Vallsalu
Kohila vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json