Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Linnaelanike küsitluse korraldamise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2016, 12

Linnaelanike küsitluse korraldamise kord

Vastu võetud 25.05.2016 nr 114

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 15 lõike 2 ning Kohtla-Järve linna põhimääruse § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Linnaelanike küsitluse korraldamise kord (edaspidi kord) sätestab linnaelanike küsitluse (edaspidi küsitlus) algatamise ja korraldamise ning küsitluse tulemuste kindlakstegemise põhimõtted.

  (2) Käesolev kord ei reguleeri Kohtla-Järve Linnavalitsuse arenguteenistuse tellitavaid või korraldatavaid sotsioloogilisi uurimusi.

§ 2.   Küsitluse alused

  (1) Küsitlus korraldatakse kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvates olulistes küsimustes eesmärgiga selgitada välja linnaelanike arvamus.

  (2) Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 18-aastasel isikul, kelle elukohaks on rahvastikuregistrisse kantud Kohtla-Järve linn.

  (3) Küsitlusel osalejal on üks hääl.

  (4) Küsitlus on avalik ning peab lähtuma Eesti Vabariigi ja Kohtla-Järve linna õigusaktidest.

§ 3.   Küsitluse algatamine

  (1) Küsitluse algatamise õigus on:
  1) Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi volikogu) liikmel;
  2) Kohtla-Järve Linnavalitsusel (edaspidi valitsus);
  3) vähemalt 1% hääleõiguslikel linnaelanikel.

  (2) Küsitluse algatamiseks esitatakse vastavasisuline avaldus koos volikogu otsuse eelnõuga Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantseleisse (edaspidi volikogu kantselei).

  (3) Küsitluse korraldamise otsustab volikogu.

  (4) Volikogu otsuses peavad olema sätestatud:
  1) küsitluse selgelt ja ühemõtteliselt formuleeritud küsimus(ed);
  2) vastusevariandid;
  3) küsitluse korraldamise aeg ja viis;
  4) küsitluse kulude katteallikas.

§ 4.   Küsitluse korraldajad

  Küsitluse korraldajad on:
  1) valitsus;
  2) Kohtla-Järve Linnavalitsuse Linnakantselei (edaspidi linnakantselei);
  3) küsitluse läbiviimist korraldav linnakomisjon (edaspidi linnakomisjon);
  4) küsitluspunkti komisjon.

§ 5.   Linnakomisjoni ja küsitluspunktide komisjonide moodustamine

  (1) Küsitluse läbiviimist korraldab valitsuse poolt moodustatud linnakomisjon. Linnakomisjonil on viis liiget.

  (2) Linnakomisjoni esimees on linnasekretär.

  (3) Linnakomisjoni moodustavad:

  1) linnapeaabid;
  2) linnakantselei teenistujad;
  3) volikogu kantselei teenistujad;
  4) muud valitsuse teenistujad;
  5) volikogu liikmed.

  (4) Linnakomisjon moodustab küsitluspunktide komisjonid.

  (5) Küsitluspunktide komisjoni moodustavad:

  1) linnapeaabid;
  2) linnakantselei teenistujad;
  3) volikogu kantselei teenistujad;
  4) muud valitsuse teenistujad;
  5) volikogu liikmed.

  (6) Küsitluspunktide komisjonide koosseisu kinnitab valitsus korraldusega.

§ 6.   Küsitluse korraldajate ülesanded

  (1) Valitsuse ülesanded on:
  1) kehtestada küsitluslehe vorm;
  2) kehtestada linnaelanike küsitlusel kasutatava küsitluslehe hoidmise ja hävitamise kord;
  3) moodustada küsitluse korraldamiseks linnakomisjon;
  4) moodustada küsitluse korraldamiseks küsitluspunktide komisjonid;
  5) määrata kindlaks küsitluspunktide arv ja paiknemine.

  (2) Linnakantselei ülesanded on:
  1) korraldada Kohtla-Järve rahvastiku arvestuse süsteemi rahvaküsitluse tarkvaramooduli tööd;
  2) korraldada küsitluse dokumentide ja küsitluslehtede trükkimine;
  3) otsustada küsitlusega seonduvaid tehnilisi küsimusi;
  4) tagada linnakomisjoni ja küsitluspunktide komisjonide tehniline teenindamine;
  5) teha linnaelanikele teatavaks küsitluspunktide asukohad ja lahtiolekuajad Kohtla-Järve linna veebilehel ja ajalehes, milles avaldatakse Kohtla-Järve linna ametlikke teadaandeid.

  (3) Linnakomisjoni ülesanded on:
  1) koordineerida küsitluse korraldamist kogu Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil ja tagada korra ühetaoline kohaldamine;
  2) anda vajaduse korral juhiseid ja selgitusi;
  3) teha kindlaks küsitluse tulemused;
  4) vaadata läbi avaldused ja kaebused küsitluse korraldamise kohta ning teha nende suhtes otsused;
  5) kontrollida käesoleva korra täitmist.

  (4) Küsitluspunkti komisjoni ülesanded on:
  1) korraldada küsitluse läbiviimine küsitluspunktis;
  2) täita linnakomisjoni juhiseid;
  3) otsustada küsitlusega seonduvaid organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi;
  4) tagada küsitluspunkti ettevalmistamine;
  5) teha kindlaks küsitluse tulemused küsitluspunktis;
  6) koostada küsitluse tulemuste kohta protokoll ja esitada see linnakomisjonile;
  7) edastada küsitluse korraldamise kohta laekunud avaldused ja kaebused linnakomisjonile.

§ 7.   Küsitluse korraldamise viis

  Küsitluse korraldab valitsus ja tema poolt moodustatud linnakomisjon koostöös küsitluspunktide komisjonidega:
  1) küsitluspunktides või;
  2) küsitluspunktides ja elektrooniliselt või;
  3) elektrooniliselt.

§ 8.   Küsitluse küsimuse avalikustamine

  (1) Esitatav küsimus(ed) tehakse avalikult teatavaks vähemalt kümme päeva enne küsitluse algust.

  (2) Küsimus(ed) avaldatakse:
  1) Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel;
  2) ajalehes, milles avaldatakse Kohtla-Järve linna ametlikke teadaandeid.

  (3) Küsitluslehele trükitakse küsimuse täpne sõnastus ja vastusevariandid.

  (4) Linnakantselei annab küsitluslehed küsitluspunkti komisjonile üle hiljemalt viis päeva enne küsitluse algust.

§ 9.   Küsitluse tulemuste kindlakstegemine

  (1) Küsitluse tulemuste kohta koostab küsitluspunkti komisjon protokolli kolme päeva jooksul pärast küsitluse lõppu ja esitab selle linnakomisjonile.

  (2) Küsitluspunktide komisjonidelt saadud protokollide alusel teeb linnakomisjon kindlaks küsitlusel küsitluslehe saanud osalejate arvu, kehtetute küsitluslehtede arvu ning küsitlusel esitatud küsimusele antud poolt- ja vastuhäälte arvu.

  (3) Linnakomisjon koostab küsitluse tulemuste protokolli, mille allkirjastab komisjoni esimees. Protokollis märgitakse selle koostamise kuupäev ja kellaaeg.

  (4) Linnakomisjon esitab küsitluse tulemuste protokolli valitsusele kümne päeva jooksul pärast küsitluse lõppemist.

  (5) Arvestades küsitluse tulemusi, esitab linnakomisjoni esimees volikogu kantseleisse volikogu otsuse eelnõu.

  (6) Linnakantselei avaldab küsitluse tulemused Kohtla-Järve linna veebilehel või ajalehes, milles avaldatakse Kohtla-Järve linna ametlikke teadaandeid.

Riina Ivanova
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json