Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna esindamise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2016, 14

Kohtla-Järve linna esindamise kord

Vastu võetud 25.05.2016 nr 116

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 23 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohtla-Järve linna esindamise kord (edaspidi kord) sätestab Kohtla-Järve linna ametiasutuste ja nende ametiisikute, ametisustuste hallatavate asutuste ja kolmandate isikute õiguse ja pädevuse Kohtla-Järve linna (edaspidi linn) esindamiseks suhetes Eesti Vabariigi riigivõimuorganitega, teiste kohaliku omavalitsusüksuste, juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii Eesti Vabariigis kui välismaal.

  (2) Linna esindamise õiguslikeks alusteks on kehtivad seadused, käesolev kord, teised Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) õigusaktid, lepingud ning volikirjad.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse järgmised mõisted:
  1) ametiisik on füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund Kohtla-Järve linnas, sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel;
  2) asutus on ühine nimetus ametiasutuse ja ametiasutuse hallatava asutuse kohta;
  3) esindusõigus on õiguste kogum, mille piires esindaja saab tegutseda linna nimel ja huvil;
  4) esindaja on isik, kes on volitatud linna esindama otsuse, korralduse, volikirja, käskkirja või õigusabilepingu alusel.

§ 3.   Linna kui avalik-õiguslikku juriidilise isiku esindamine

  (1) Linna, kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut esindavad:
  1) linnavolikogu;
  2) linnavolikogu esimees;
  3) linnavolikogu liikmed;
  4) Kohtla-Järve Linnavolikogu kantselei (edaspidi linnavolikogu kantselei);
  5) linnavalitsus;
  6) linnapea;
  7) linnavalitsuse liikmed;
  8) linnavalitsuse teenistuses olevad teenistujad.

  (2) Avalikel üritustel esindavad linna linnavolikogu esimees ja linnapea või neid asendavad isikud.

  (3) Kolmandad isikud esindavad linna nendele antud volituste piires.

§ 4.   Linnavolikogu pädevus linna esindamisel

  (1) Linnavolikogu esindab linna:
  1) kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega volikogu ainupädevusse antud küsimuste lahendamisel;
  2) suhetes Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse ning nende struktuuriüksustega;
  3) suhetes erakondadega ning ühiskondlike liikumiste ja ühendustega;
  4) suhetes rahvusvaheliste organisatsioonidega.

  (2) Linnavolikogu esindab linna linnavolikogu liikmete seast valitud ja volitatud esindaja kaudu.

  (3) Linnavolikogu esimees esindab linna:
  1) suhetes Riigikogu ja selle liikmetega;
  2) suhetes Eesti Vabariigi Presidendiga;
  3) suhetes omavalitsusüksuste ja nende liitudega Eesti Vabariigis ja välismaal;
  4) suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega linnavolikogu pädevuse piires;
  5) avalikel üritustel Kohtla-Järve linnas või mujal;
  6) muudel linnavolikogu pädevuses olevate küsimuste lahendamisel linnavolikogult saadud volituste alusel, arvestades teise osapoole esindatust.

  (4) Linnavolikogu esimehe äraolekul asendab teda esindusfunktsioonide täitmisel linnavolikogu aseesimees või mõni teine linnavolikogu liige talle linnavolikogu esimehe poolt antud volituste piires.

  (5) Linnavolikogu liikmed esindavad linna käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel volikogu esimehelt saadud volituste alusel.

§ 5.   Linnavolikogu kantselei pädevus linna esindamisel

  Linnavolikogu kantselei esindab linna:
  1) suhetes ajakirjandusega linnavolikogu organisatsioonitöö avalikustamiseks;
  2) suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega linnavolikogu organisatsioonitöö piires;
  3) suhetes omavalitsusüksuste ja nende liitudega Eesti Vabariigis;
  4) muudel linnavolikogu pädevuses olevate küsimuste lahendamisel linnavolikogult saadud volituste alusel, arvestades teise osapoole esindatust.

§ 6.   Linnavalitsuse pädevus linna esindamisel

  (1) Linnavalitsus esindab linna:
  1) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel linnavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamisel;
  2) linnavolikogu määruste ja otsustega linnavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamisel;
  3) suhetes Vabariigi Valitsusega talle linnavolikogu poolt antud volituste piires;
  4) suhetes riigiasutustega;
  5) muudel juhtudel täitevvõimu teostamiseks.

  (2) Linnapea esindab linna:
  1) suhetes Vabariigi Valitsuse ja tema struktuurüksustega, peaministriga,
ministeeriumidega, riiklike ametitega, nende kohalike struktuuridega;
  2) suhetes teiste omavalitsuste ja liitudega nii Eesti Vabariigis kui välismaal;
  3) suhetes maavalitsusega;
  4) suhetes riiklike ja mitteriiklike asutustega, teiste juriidiliste ja füüsiliste
isikutega nii kodu- kui välismaal täitevvõimu teostamiseks;
  5) suhetes kaitseühenduste ja liitudega, mittepoliitiliste ühiskondlike
organisatsioonidega;
  6) suhetes tulunduslike ja mittetulunduslike organisatsioonidega, ettevõtete ja asutustega;
  7) suhetes ajakirjandusega linnavalitsuse töö avalikustamiseks;
  8) volikogu volitatud juhtudel ja korras;
  9) avalikel üritustel;
  10) linnavalitsuse pädevuses olevates küsimustes linnavalitsuselt saadud volituse alusel;
  11) muudel juhtudel täitevvõimu teostamisel ning töölepingute, muude lepingute sõlmimisel ja suhetes tööandja esindajana.

  (3) Linnapea äraolekul asendab teda esindusfunktsioonide täitmisel abilinnapea või mõni teine linnavalitsuse liige talle linnapea poolt antud volituste piires.

  (4) Linnavalitsuse liikmed esindavad linna käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud juhtudel linnavalitsuselt saadud volituste piires.

  (5) Linnavalitsuse teenistujad esindavad linna käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4 ja 5 sätestatud juhtudel linnapealt saadud volituste alusel.

§ 7.   Linna esindamine tsiviilõiguslikes suhetes

  (1) Tsiviilõiguslikes suhetes kutseühenduste ja liitudega, mittepoliitiliste ühiskondlike organisatsioonidega ja äriühingutega esindab linna kõigi tehingute tegemisel või volitab selleks teisi isikuid linnapea.

  (2) Linna ametiasutuse juht esindab linna tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks seaduses sätestatud ulatuses ja kehtivate õigusaktide alusel.

  (3) Linna ametiasutuse hallatava asutuse juht esindab linna kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut tööandjana.

§ 8.   Linna esindamine kohtus

  (1) Linna kui avalik- õiguslikku juriidilist isikut esindavad kohtus seaduse alusel linnasekretär ning ilma erivolitusteta ka linnapea ja linnavolikogu esimees. Teised isikud esindavad linna kohtus linnasekretäri või linnapea antud volituse alusel.

  (2) Linnavolikogu esindab kohtus linnavolikogu esimehe poolt volitatud isik, kellega sõlmib õigusabi lepingud linnavolikogu kantselei juhataja.

  (3) Linnavolikogu määruste ja otsuste vaidlustamise korral esindab linna kohtus:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel volitatud isik;
  2) linnasekretär või tema poolt volitatud isik.

  (4) Linnavalitsuse määruste ja korralduste vaidlustamise korral esindab linna kohtus linnasekretär või tema poolt volitatud isik.

  (5) Esindaja on kohustatud tagama linna nõuetekohase esindamise ja tegema kohtumenetluses endast oleneva linna huvide igakülgseks kaitseks.

  (6) Õigusteenuse kasutamiseks sõlmitakse leping, mis peab kõiki asjaolusid arvesse võttes olema vajalik ja põhjendatud õiguslikult keerulistes vaidlustes ning kui menetlus toimub Riigikohtus.

  (7) Ametiasutuse hallatavate asutuste juhid esindavad linna § 7 lõike 3 valdkonnas või muudel juhtudel asutuse tegevusega seotud vaidlustes.

§ 9.   Teenistuses olevate ametiisikute pädevus linna esindamisel

  Linna teenistuses olevad ametiisikud esindavad linna suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning kohtus vastavalt ametijuhendis toodud ülesannetele ja tööjaotusele ning ametiasutuse põhimäärusele või linnapea antud volituse alusel.

§ 10.   Linna esindamine ametliku delegatsiooni poolt

  (1) Linna esindamiseks Eesti Vabariigis või välismaal võib moodustada linnavolikogu või linnavalitsuse delegatsiooni või linnavalitsuse ja volikogu ühise delegatsiooni.

  (2) Linnavolikogu delegatsiooni koosseisu määrab linnavolikogu esimees oma käskkirjaga.

  (3) Linnavalitsuse delegatsiooni koosseisu määrab linnapea oma käskkirjaga.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. märtsi 1996. a määruse nr 124 „Kohtla-Järve linna kui avalik-õigusliku isiku esindamise korra kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json