Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2017, 2

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 25.05.2017 nr 115

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) liikmetele linnavolikogu istungitest osavõtu eest ja linnavolikogu alatiste ning ajutiste komisjonide ning saadikurühmade töö korraldamise eest tasu maksmise suurust ja korda, samuti linnavolikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse/töötasu määramist.

§ 2.   Tasu suurus ja maksmise alused

  (1) Linnavolikogu liikmele, välja arvatud linnavolikogu esimees, linnavolikogu aseesimees, linnavolikogu saadikurühma juht, linnavolikogu alatise ja ajutise komisjoni esimees, makstakse igakuist tasu linnavolikogu istungist osavõtu eest 50 eurot.

  (2) Linnavolikogu esimehele makstakse igakuist hüvitist/töötasu 1000 eurot.

  (3) Linnavolikogu aseesimehele makstakse igakuist hüvitist/töötasu 500 eurot.

  (4) Linnavolikogu alatise komisjoni esimehele või tema ettepanekul vastava linnavolikogu alatise komisjoni aseesimehele või liikmele ning linnavolikogu ajutise komisjoni esimehele makstakse igakuist tasu 150 eurot.

  (5) Juhul kui komisjon ei ole olnud töövõimeline kvoorumi puuduse tõttu või komisjoni koosolekuid pole muudel põhjustel toimunud, maksatakse komisjoni esimehele tasu kui volikogu liikmele.

  (6) Linnavolikogu saadikurühma esimehele makstakse saadikurühma töö korraldamise ja tema käsutuses olevate finantside sihtotstarbelise kasutamise eest tasu 150 eurot kuus.

  (7) Juhul kui saadikurühma esimees ja komisjoni esimees on ühes isikus, makstakse talle vaid saadikurühma esimehe tasu.

  (8) Linnavolikogu alatiste komisjonide liikmetele, kes pole volikogu liikmed, makstakse komisjoni istungist osavõtu eest igakordset tasu 25 eurot. Tasu ei maksta, kui komisjoni istung toimub elektrooniliselt.

  (9) Käesolevas korras ettenähtud tasusid ei maksta linnavolikogu korralise puhkuse aja eest.

§ 3.   Rakendussätted

  Tunnistada alates 01.01.2018 kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 52 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“.

§ 4.   Määrus jõustub 01.01.2018.

Harri Juhani Aaltonen
linnavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json