SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2020, 35

Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord

Vastu võetud 25.05.2017 nr 114
RT IV, 07.06.2017, 3
jõustumine 10.06.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2020RT IV, 30.06.2020, 2503.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, § 15, § 23 lõike 3, § 27, § 38, § 451 ja § 156 lõigete 31-33 alusel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite kasutamist raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks ja rahastamiseks Viljandi linnas.

§ 2.   Teenuste eesmärk

  (1) toetada raske või sügava puudega lapse (edaspidi lapse) arengut ja igapäevaeluga toimetulekut.

  (2) toetada teenustega laste vanemate, last perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldavate hooldajate (edaspidi hooldaja) või eestkostjate igapäeva eluga toimetulekut ning töötamist vähendades lapse hooldamise koormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  Teenuse sihtgrupiks on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elavad raske või sügava puudega lapsed ja nende vanemad, hooldajad või eestkostjad.

§ 4.   Teenuste loetelu

  (1) Lapsel on õigus järgmistele (üldjuhul rehabilitatsiooni plaanis soovitatud) teenustele:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) isikliku abistaja teenus;
  3) tugiisiku teenus;
  4) sotsiaaltransporditeenus;
  5) laagriteenus;
  6) täiendav rehabilitatsiooniteenus.

  (2) Lapsel ja tema vanematel, hooldajal või eestkostjal on õigus järgmistele teenustele:
  1) nõustamisteenus (psühholoogiline nõustamine, võlanõustamine jne);
  2) muu toimetulekut soodustav teenus.

§ 5.   Lapsehoiuteenus

  Lapsehoiuteenus on lapsele osutatav teenus, millega tagatakse lapsehoid lapsehoiuteenuse osutaja juures või lapse kodus.

§ 6.   Isikliku abistaja ja tugiisiku teenus lapsele

  (1) Isikliku abistaja teenus on lapsele osutatav teenus, mille raames isiklik abistaja toetab igakülgselt lapse arengut ja abistab last vajadusel hooldustoimingute sooritamisel või sooritab hooldustoimingud.

  (2) Tugiisiku teenus on lapsele osutatav teenus, mille raames tugiisik abistab ja juhendab last õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps ise erivajadusest tulenevalt toime ei tule. Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms.

§ 7.   Sotsiaaltransporditeenus lapsele

  Sotsiaaltransporditeenus on lapsele osutatav teenus haridus- või rehabilitatsiooniasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada neil lastel, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist või kellel puudub isikliku sõiduki kasutamise võimalus.

§ 8.   Lapse laagriteenus

  Laagriteenus on lapsele osutatav teenus, mis võimaldab lapsel osaleda sotsialiseerumisprotsessis ning ea ja arengukaaslastega ühistegevustes erinevates laagrites.

§ 9.   Täiendav rehabilitatsiooni teenus lapsele

  Täiendav rehabilitatsiooniteenus on teenus, mida laps vajab rehabilitatsiooni plaanis kajastatust suuremas mahus.

§ 10.   Nõustamisteenus

  Nõustamisteenus on lastele, lapsevanematele, hooldajatele või eestkostjatele osutatav teenus, mis toetab nende igapäevaeluga toimetulekut.

§ 11.   Muud toimetulekut soodustavad teenused

  Muu teenus on lastele, lapsevanematele, hooldajatele või eestkostjatele vajaduspõhiselt osutatav teenus, mille abil areneb ja suureneb nende toimetulekuvõime.

§ 111.   Teenuse osutamise maht

  Teenuse osutamise sisu, sagedus ja kestus sõltuvad lapse teenuse kasutamise vajaduse hindamise tulemustest.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 112.   Teenuse osutamise koht

  Teenuse osutamise koht sõltub lapse vajadusetest.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 113.   Teenuse osutaja ja vahetu osutaja

  (1) Teenuse osutaja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes osutab teenust ja kellega on Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) sõlminud lepingu.

  (2) Teenuse vahetu osutaja on füüsiline isik, kes osutab teenust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse osutaja kaudu või linnavalitsuse poolt sõlmitud lepingu alusel.

  (3) Teenuse vahetu osutaja peab vastama sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud tingimustele.

  (4) Teenuse osutaja peab tagama, et teenuse vahetu osutaja vastab käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimustele.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 12.   Teenuse taotlemine, määramine ja tasumine

  (1) Teenuse taotlemiseks tuleb lapse vanemal, hooldajal või eestkostjal esitada linnavalitsuse sotsiaalametile (edaspidi sotsiaalamet) vormikohane avaldus, millele lisada järgmised dokumendid:
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]
  1) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
  2) sotsiaalkindlustusameti otsus lapse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  3) peres hooldamise või hoolduspere lepingu koopia, kui taotluse esitab last hooldav isik.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Sotsiaalameti spetsialistil on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

  (3) Sotsiaalameti spetsialist hindab lapse teenuse vajadust ning teeb otsuse teenuse saamise ja tasustamise kohta. Vajadusel on sotsiaalameti spetsialistil õigus kaasata otsuse tegemisse sotsiaalkomisjon.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (4) Kui hindamise käigustaotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaalameti spetsialist vajaduspõhiselt teisi teenuseid.

  (5) Teenuse osutajale maksab tasu linnavalitsus vastavalt teenuse osutaja poolt esitatud arvetele.

  (51) Teenuse saajale on teenus tasuta.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (6) [Kehtetu - RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 13.   Füüsilise isiku poolt isikliku abistaja või tugiisiku teenuse osutamine lapsele
[Kehtetu - RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 14.   Järelevalve teostamine
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  Järelevalvet teenuse osutamise kohta teostab sotsiaalamet.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 15.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json