Teksti suurus:

Rae Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2017, 14

Rae Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.03.2012 nr 16
jõustumine 24.03.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.05.2017RT IV, 07.06.2017, 1110.06.2017

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 35 lõike 2 ja „Rae valla põhimäärus“ § 54 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rae Kultuurikeskus (edaspidi: Kultuurikeskus) on Rae Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Rae Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu) ja Rae Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) normatiivaktidest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Kultuurikeskusel on oma sümboolika ning oma nime ja vallavapi kujutisega pitsat.

  (4) Kultuurikeskus asub Jüri alevikus ning postiaadress on Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa, Eesti Vabariik.

  (5) Kultuurikeskuse struktuuri kuuluvad Rae valla omanduses olevad Rae koolimaja ruumid, mis asuvad aadressil Vana-Kooli, Vaskjala küla, 75313 Harjumaa.
[RT IV, 07.06.2017, 11 - jõust. 10.06.2017]

§ 2.   Kultuurikeskuse eesmärk ja põhiülesanded

  (1) Kultuurikeskuse eesmärk on alal hoida ja arendada Eesti rahvuskultuuri traditsioone ja luua inimestele võimalusi vaba aja veetmiseks.

  (2) Kultuurikeskuse põhiülesanded on:
  1) rahvakultuurisündmuste ja tähtpäevade korraldamine, professionaalse kultuuri vahendamine, festivalide, kontsertide, teatrietenduste, seminaride, kursuste, konverentside, näituste, näitusmüükide ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;
  2) rahvakultuuri ja paikkondliku kultuuri edendamine, klubide ja huviringide tegevuse korraldamine ja nende nõustamine;
  3) kohalikele elanikele õppe- ja enesetäiendamisvõimaluste pakkumine ja vabaharidusliku tegevuse toetamine;
  4) kultuurialane koostöö vallas asuvate mittetulundusühingute, seltside, sihtasutuste, koolide ja lasteaedade, huvialakooli, spordikeskuse, raamatukogude ning äriühingutega;
  5) vähekindlustatud elanikkonna kultuuriprotsessis osalemise võimaldamine;
  6) Rae valla eripära ja ajaloo propageerimine;
  7) Kultuurikeskuse hoone ja ruumide valitsemine s.h. üürilepingu alusel kasutada antud ruumide üürnikele valitsemisega seotud teenuste pakkumine.
[RT IV, 07.06.2017, 11 - jõust. 10.06.2017]

§ 3.   Õigused ja kohustused

  Kultuurikeskusel on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) saada teistelt valla allasutustelt ning valla osalusega äriühingutelt andmeid, mis on vajalikud Kultuurikeskusele pandud ülesannete täitmiseks;
  2) moodustada kultuurialaste küsimuste lahendamiseks töögruppe;
  3) osutada isikutele tasulisi teenuseid vastavalt Vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale;
  4) trükkida tasuliste ürituste pääsmeid ja osutada kultuurialaseid tasulisi teenuseid, korraldada tasulisi seminare, kursusi ja tantsuõhtuid;
  5) sõlmida oma ülesannete täitmiseks ja oma eelarve piires enda nimel lepinguid;
  6) osaleda erinevate kultuurivaldkonna organisatsioonide, liitude ja nende töögruppide tegevuses.

§ 4.   Vara, finantseerimine ja aruandlus

  (1) Kultuurikeskuse vara koosneb Vallavalitsuse poolt tema valdusse ja kasutusse antud varast ja rahalistest vahenditest, mida ta valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt Vallavalitsuse kehtestatud korrale.

  (2) Kultuurikeskusel on oma alaeelarve Rae valla eelarves.

  (3) Ettepanekud alaeelarve kohta esitab Kultuurikeskus vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale.

  (4) Kultuurikeskuse finantseerimise allikad on:
  1) vallaeelarve;
  2) põhitegevusega kaasnevast ja seda toetavast majanduslikust tegevusest saadav tulu;
  3) pääsmete müügist laekuv tulu;
  4) laekumised sihtfondidest ja kapitalidest;
  5) annetustest.

  (5) Kultuurikeskuse raamatupidamisarvestust ja –aruandlust korraldab Vallavalitsus. Kultuurikeskus annab oma tegevusest ja eelarve täitmisest aru Vallavalitsusele.

§ 5.   Juhtimine ja töökorraldus

  (1) Kultuurikeskuse personali koosseisu kinnitab Vallavalitsus.

  (2) Kultuurikeskuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist Vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Töölepingu kultuurikeskuse juhatajaga sõlmib vallavanem.

  (3) Kultuurikeskuse juhataja:
  1) juhib Kultuurikeskuse tööd ja tagab Kultuurikeskusele pandud ülesannete ja kohustuste täitmise;
  2) vastutab Kultuurikeskuse tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning Kultuurikeskuse kasutusse antud vallavara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest;
  3) tegutseb Kultuurikeskuse nimel erivolitusteta, esindab Kultuurikeskust suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  4) sõlmib töölepinguid Kultuurikeskuses töötajatega;
  5) rakendab abinõusid Kultuurikeskuse majandusliku ja tehnilise baasi arendamiseks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  6) annab välja käskkirju Kultuurikeskuse töö korraldamiseks;
  7) kohustub andma Vallavalitsusele aru Kultuurikeskuse tegevuse kohta;
  8) teeb Vallavalitsusele ettepanekuid Kultuurikeskusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks, elanike vaba-aja kultuuriliseks korraldamiseks ja vastavate tingimuste loomiseks, muudatuste ja täienduste sisseviimiseks Kultuurikeskuse põhimääruses;
  9) täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust ja ametijuhendist tulenevaid kohustusi.

§ 6.   Põhimääruse muutmine

  Kultuurikeskuse põhimäärust täiendab ja muudab või uue põhimääruse kinnitab Rae Vallavalitsus.

§ 7.   Reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurikeskuse reorganiseerib või tegevuse lõpetab Vallavolikogu.

  (2) Likvideerimisel määrab Kultuurikeskuse vara kasutamise korra kindlaks Vallavolikogu.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Käesolev määrus jõustub 24. märtsil 2012.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json