HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Türi valla haridustöötajate premeerimise kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2018, 2

Türi valla haridustöötajate premeerimise kord

Vastu võetud 31.05.2018 nr 24

Määrus on antud lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 2 ja § 22 lõike 1 punktist 5 ning haldusmenetluse seaduse § 90 lõikest 2.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega sätestatakse Türi valla haridustöötajate premeerimise põhimõtted.

  (2) Määruse eesmärk on tagada õiguslik alus Türi valla haridustöötajatele Türi valla eelarvest preemia maksmiseks.

§ 2.   Haridustöötaja

  Haridustöötaja määruse mõistes on Türi valla haridusasutuse, s.o Türi valla üldhariduskooli, huvikooli ning koolieelse lasteasutuse töötaja või isik, kelle töö või tegevus on seotud õpetamise, kasvatamise või haridusasutuse arendamisega.

§ 3.   Haridustöötajate tunnustamine

  (1) Türi vald premeerib iga aasta sügisel kolme haridustöötajat, kelle eelmise õppeaasta panus hariduseesmärkide saavutamisel on olnud silmapaistev ning kelle igapäevane tegevus haridustöötajana on kogukonnas tunnustatud.

  (2) Haridustöötajat premeeritakse igal aastal korraldatud konkursi korras.

  (3) Konkursi võitnud haridustöötajatele määratakse Türi valla eelarvest konkursi väljakuulutamise hetkel kehtiv üldhariduskooli õpetaja kuupalga alammääraga võrdne rahaline preemia ning talle omistatakse tiitel Türi valla haridustöötaja (aasta nr).

  (4) Konkursile esitatud nominente premeeritakse mälestusesemetega.

§ 4.   Konkurss

  (1) Konkursi kuulutab iga aasta augustis välja Türi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Konkurss kuulutatakse välja arvestusega, et kandidaate saab esitada konkursi väljakuulutamisest vähemalt kahe nädala jooksul.

  (3) Ettepanekuid haridustöötajate premeerimiseks võivad teha kõik isikud ja asutused arvestusega, et iga isik või asutus võib esitada ainult ühe kandidaadi.

  (4) Kandidaatide hindamiseks ja laureaatide väljaselgitamiseks moodustab vallavalitsus ajutise kolmeliikmelise komisjoni, kuhu peavad kuuluma vähemalt Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna esindaja ning Türi Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esindaja. Komisjon tegutseb Türi valla põhimäärusega vallavalitsuse ajutisele komisjonile sätestatud korras.

  (5) Konkursi laureaadid kinnitab vallavalitsus komisjoni ettepanekul.

§ 5.   Kandidaatide hindamise alused

  (1) Kandidaate hinnatakse eelkõige kandidaadi esitaja kirjaliku ettepaneku alusel. Kandidaadi esitaja peab ettepanekus välja tooma kandidaadi isikliku panuse Türi valla hariduselu edendamisel ja hariduseesmärkide saavutamisel ning põhjendama, miks kandidaat väärib Türi valla hariduspreemiat.

  (2) Komisjon lähtub kandidaatide hindamisel käesoleva määruse § 3 lõikes 1 kirjeldatud kriteeriumidest.

§ 6.   Preemia maksmine

  Preemia makstakse laureaadi arvelduskontole vallavalitsuse määratud tähtaja jooksul.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks Türi Vallavolikogu 29. mai 2013 määrus nr 16 „Türi valla haridustöötajate premeerimise kord“ (RT IV, 12.02.2016, 9).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json